41 / 49 Samband och samordning mellan olika verksamheter.Med sambandsforskningsverksamheter avses verksamheter som undersöker samband mellan olika verksamheter 10-99, 101 - 999 etc, då sambanden inte är tydliga angelägenheter inom verksamheterna. Verksamheterna i 4 omfattar avdelningarna 40-49 enligt förteckningen nedan.
Verksamheterna i avdelning 40 - 49 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för politiska krav och politiska planeringar.
40 Allmänt. 41 Sambandsverksamheter till och från verksamheter i 1. 41 Till och från verksamheter i 2. 43 Till och från verksamheter i 3. 44 Till och från verksamheter i 4. 45 Till och från verksamheter i 5. 46 Till och från verksamheter i 6. 47 Till och från verksamheter i 7. 48 Till och från verksamheter i 8. 49 Till och från verksamheter i 9.
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Sambandsproblem behandlas oftast i områden för särskilda verksamheter tillsammans med andra problem där och inte som fristående problem som passar in i område 4.


Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)


Samordningsproblem vid jordbävningskatastrofen i Asien julen 2004.

DN 041231 sid 17:

Högsta politikerna är ansvariga för missarna.

HENRIK BRORS:

     Svenska folket går in i en nytt år i landssorg. Och nästan en vecka efter naturkatastrofen i Sydostasien börjar den svenska katastrofberedskapen fungera. Men det är ändå nödvändigt att börja granska vem eller vilka som bar ansvaret för att Myndighets-Sverige stod lamslaget när det ofattbara inträffade.

     Sverige är ett genomorganiserat samhälle. Med rader av oberoende myndigheter, lokala, regionala och nationella, med generaldirektörer som har befogenhet att fatta självständiga beslut och agera utifrån sina befogenheter. Det finns ett stort regeringskansli med ett tiotal departement med stora staber och en eller flera beslutsmässi ga ministrar som politiskt ansvariga.
     Men allt detta framstod som en gigantisk potemkinkuliss när organisationen testades i skarpt läge.

LARMSIGNALERNA från Asien kom tidigt på söndagen, på annandagens morgon. Det stod omedelbart klart att tiotusentals svenskar befann sig i katastrofområdet. Det kunde alla höra som lyssnade på radio under dagen, där Fritidsresors Lottie Knutsons rapporter i sändning efter sändning snabbt gav alla en föraning om att hundratals svenska offer kunde ha krävrs.

I ITALIEN REAGERADE civilförsvarets chef Guido Bertolaso direkt. Han "beslagtog" de turistflighter som var på väg till Sydostasien och lastade dem fulla med medicinsk utrustning och personal i stället. Redan på söndagen var de första två planen på väg ner till katastrofområdet, och redan under måndagen hade drygt 1100 italienska turister fraktats hem.
     I Sverige finns ingen motsvarighet till Guido Bertolaso. Men det finns flera myndigheter med generaldirektörer som har i uppdrag att agera som denne Bertolaso, och hantera alla former av katastrofer. De har alla klart inrutade roller och mandat. Där finns Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Strålskyddsmyndigheten, Energimyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar...ja, listan över nationella myndigheter som ska agera vid olika former av katastrofer är mycket lång.
     Och när det händer något verkligt stort ska generaldirektörerna inte bara agera inom sina "inpinkade revir" utan "samverka" och agera tillsammans.
     Men i stället var det närmast stillestånd hos de ansvariga myndigheterna. Utom möjligen på Räddningsverket, som på måndagen skickade två man till Sri Lanka.
     I Finland reagerade utrikesdepartementet och kontaktade flygbolaget Finnair. Flygtransporterna från Phuket i Thailand inleddes därför redan i tisdags.
     I det svenska regeringskansliet fick man katastrofsignalerna, men det tycks bara ha varit ambassadören i Thailand, Jonas Hafström, som reagerat på allvar. Han beslutade sig redan på söndagen för att åka ner till Phuket för att försöka göra en insats.
     I Stockholm blev utrikesdepartementet nedringt av oroliga anhöriga. UD:s personal klarade inte av att bemöta ens dem som lyckades komma fram på rätt sätt. Många har hört av sig till DN och upprört berättat att de blivit närmast utskällda.
     UD:s ledning verkar ha försökt hålla katastrofen på armlängds avstånd genom att låta resebolagen ta ansvaret. Om det var av budgetskäl eller beröringsskräck med den kommersiella världen är svårt att veta. Men att katastrofhjälpen försenades på grund av misstämningen mellan regeringen och resebolagen blev uppenbart även för svenska folket när den kom ut i medierna.
     Regeringskansliet verkade inte inse att de tiotusentals resenärer som tidigare v arit kunder hos olika resebyråer nu såg sig som svenska medborgare och krävde att den "vård och omsorg" som ständigt utlovas av politikerna också ska gälla när de råkar ut för en naturkatastrof i ett annat land.

MEN NÄR ANSVARIGA myndigheter och regeringskansliets tjänstemän inte klarar av att agera när verkligheten inte ryms i regelboken är det de politiskt utsedda ledarna som har ansvaret att agera. Det är utrikesminister Laila Freivalds som till sammans med sin departementsledning hade ansvaret för att slå larm och bygga upp en organisation för att skaffa fram information om vad som hänt de drabbade svenskarna. Det är försvarsminister Leni Björklund som tillsammans med sina topptjänstemän hade ansvaret för att få Räddningsverket att agera och tillsammans med UD skaffa fram vård- och transportresurser.
     Men det svenska regeringskansliet är numera så hårt centraliserat att alla viktiga beslut måste fattas i Statsrådsberedningen. Utrikes- och säkerhetspolitiken leds i praktiken från statsministerns kansli. Övriga ministrar är visserligen formellt ansvariga, men i praktiken avlövade de stora besluten. All makt är cetraliserad hos GöranPersson.
     Därför är det på högsta politiska nivå som ansvaret för den försenade katastrofinsatsen måste sökas. Men också i Organisationen Sverige, där det formella ansvaret är fördelat på så många händer att det till slut inte blir någon som vågar ta ansvaret när det verkligen gäller, enligt svenska myndighetschefers outtalade devis "den som sitter still i båten råkar inte illa ut.

henrik.brors@dn.se 08-738 12 12”


DN 041230 sid 6:
"Regeringens nej till samarbete skapar bristande krisberedskap"

" Krisberedskapsmyndigheten kräver politiskt ansvarstagande efter misslyckad krishantering.Regeringen vill inte ha en kontinuerlig krisberedskapssamverkan med de centrala myndigheterna och länsstyrelserna. Inte heller ställer den upp i krisövningar tillsammans med myndigheterna. Jag anser att denna inställning är beklaglig. Och jag är rädd för att den bidrar till brister i Sveriges krisberedskap. Kriser kräver politiskt ledarskap. Och misslyckad krishantering kräver ett politiskt ansvarstagande. Det skriver Krisberedskapsmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg med anledning av katastrofen i Sydostasien."

" Mer än en halv vecka har gått sedan jordbävningen och de efterföljande flodvågorna drabbade stora delar av Sydostasien. Bilder av katastrofens konsekvenser förmedlas obönhörligen från alla medier. Överlevande och anhöriga berättar om fasansfulla händelser.

Ändå kan vi bara ana omfattningen av det inträffade. Vi kan också bara ana det arbete som ligger framför oss. Runt om i Sverige pågår nu ett arbete i landsting och i kommuner för att kunna ge vård och psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga. Ett förberedelsearbete som rymmer stora osäkerheter: hur många kommer att behöva hjälp och stöd i just min kommun, i mitt landsting?

Sannolikt kommer många kommuner och landsting att behöva arbeta aktivt med krishanteringen under lång tid framöver.

När jag själv försöker överblicka det som hänt och samtidigt blicka framåt, ser jag några generella lärdomar som ansvariga aktörer på alla nivåer bör ha med sig i alla slags kriser. De är lätta att komma ihåg, men uppenbarligen ofta svåra att leva upp till.

* Bygg upp krisberedskap generellt. Vi vet aldrig vad som kommer att hända, men måste ändå kunna förbereda oss. Därför räcker det inte att skapa en beredskap för terrorism, en beredskap för smitta, en beredskap för naturkatastrofer. Alla med ansvar för samhällets krisberedskap måste också ha en generell förmåga att snabbt komma i gång, kunna fatta beslut, samverka med andra och informera drabbade, anhöriga, allmänhet och medier.

* Dra i gång snabbt - och hellre för stort än för litet. Den som kommer i gång i tid kommer att kunna hantera krisen betydligt bättre än den som startar för sent. Att ha dragit i gång stort för att sedan minska eller avbryta krishanteringen är inget att skämmas för - däremot motsatsen. Då blir man lätt situationens fånge och förlorar förtroendet hos såväl andra aktörer som medborgarna och medierna.

* Planera för uthållighet. Samma personer kan inte hantera krisen under en längre period. Redan från början måste man därför planera för avlösningar, skiftgång och vad som nu kan komma att krävas i den aktuella situationen. Bränn inte allt krut första dagen!

* Prioritera information och samverkan. Dessa två områden brukar ofta fallera och sedan orsaka egna problem - "kriser i krisen". För lite information, information för sent, igenkorkade telefonväxlar, bristande samordning - här måste vi alla bli bättre!

Utifrån dessa punkter är det lätt att se att många misstag har begåtts de senaste dagarna, av flera inblandade, även om regeringskansliet och då främst utrikesdepartementet har hamnat mest i skottgluggen.

För att slippa dra andra i smutsen kan jag i stället lyfta fram min egen myndighet som exempel. Liksom många andra bedömde vi inledningsvis situationen som mindre allvarlig än den var. Eftersom vi inte har någon operativ eller beslutande roll vid kriser, så trodde vi inte heller att informationstrycket skulle bli så allvarligt. Att katastrofen inträffade mitt under julledigheten och dessutom på en helgdag bidrog naturligtvis till att det tog längre tid än önskvärt att samla tillräcklig personal.

Resultat: Vi kom för sent ut med information på vår webbplats, vi startade för sent med vårt arbete med att ta fram underlag till regeringen, och de personer som fanns på plats blev snabbt överbelastade. Så var det sagt.

Översvämningskatastrofen visar också att kriser har flera olika dimensioner som måste hanteras samtidigt av olika aktörer.

Viktigast är ofta den lokala dimensionen. Den innebär att en kris ofta på något sätt måste hanteras av en eller flera svenska kommuner. Även om händelsen som utlöser krisen inträffar på andra sidan jordklotet.

Sedan finns förstås den nationella dimensionen. Det är kanske den vi först tänker på när vi tänker på allvarliga kriser. Hur hanterar ansvariga myndigheter situationen? Fungerar samordningen? Vem gör vad? Men det stannar inte här.

Kriser känner inga gränser och har därför även ofta en internationell dimension som tenderar att bli allt tydligare. Sverige måste utveckla förmågan att samverka med andra länder - både för att ge och ta emot stöd. I den nu aktuella situationen sker samordningen inom ramen för FN-systemet, men även inom EU bedrivs ett utvecklingsarbete för att förbättra den gemensamma krisberedskapen.

Den politiska dimensionen finns nästan alltid med vid en kris. Kriser kräver politiskt ledarskap och misslyckad krishantering kräver ett politiskt ansvarstagande.

Min uppfattning är att vi i Sverige tyvärr har svårt att få ihop dessa olika dimensioner med varandra.

Vi har en någorlunda tydlig struktur för samverkan och utveckling av krisberedskap inom den nationella dimensionen, med statliga myndigheter på central och regional nivå (även om många menar att det är otydligt och vagt även här). Med lagstiftning av olika slag som stöd kan vi dessutom få med landsting och kommuner i arbetet, även om de inte kan styras på samma sätt som statliga organ.

Men det är svårare med den internationella och den politiska dimensionen. Regeringen och regeringskansliet har ingen kontinuerlig krisberedskapssamverkan med de centrala myndigheterna och länsstyrelserna. Krisberedskapsmyndigheten har inget uppdrag att bidra till att dessa vitala organ knyts ihop med det övriga krishanteringssystemet. De frågorna vill regeringskansliet lösa på egen hand.

Man vill inte heller delta i övningsverksamheten tillsammans med myndigheterna, eftersom det bedöms kunna leda till felaktiga uppfattningar hos myndigheterna om hur regeringen skulle ha agerat om det vore verklighet.

Jag anser att denna inställning är beklaglig. Och jag är rädd för att den bidrar till brister i Sveriges krisberedskap.

Jag upplever att det vid allvarliga händelser relativt ofta skapas osäkerhet och samverkansproblem i relationen mellan regeringen/regeringskansliet och myndigheterna. Man är helt enkelt inte tillräckligt sampratade om hur sakfrågorna ska lösas, hur kontaktvägarna ska vara, vem som ska göra vad, hur känsliga informationsfrågor ska hanteras med mera.

Det räcker inte med samverkan ad hoc i det akuta läget. För att krishanteringen verkligen ska fungera måste det ske en löpande samverkan och ett löpande kunskapsutbyte. Myndigheterna måste veta i förväg vilka kontaktvägar som ska användas och vilket slags information regeringen har nytta av. Och inom regeringskansliet måste kunskapen öka om hur myndigheter, kommuner och landsting samverkar i det dagliga krisberedskapsarbetet.

Jag har under hand vid flera tillfällen efterlyst en tydligare medverkan från de olika departementen i regeringskansliet i krisberedskapsarbetet. Det kommer jag fortsätta att göra.

De problem som jag ser i samband med den politiska dimensionen av krishanteringen blir mer komplexa när det även finns en internationell dimension. Men även då gäller egentligen samma lösning: regeringen och regeringskansliet måste involveras mer i samverkan för bättre krisberedskap.

Även när det gäller den lokala dimensionen finns det vissa frågetecken. Kommunerna är visserligen med ordentligt i arbetet med att utveckla samhällets krisberedskap. Men de är olika starka, olika väl förberedda på kriser. Och de är självständiga. Krisberedskapsmyndigheten kan inte styra dem. Regeringen kan inte styra dem. De kan bara styras av lag stiftad i Sveriges riksdag.

När något allvarligt händer som drabbar många svenska kommuner - eller kanske till och med alla 290, som kan vara fallet nu - då är det naturligt att ställa frågan: fungerar detta?

Klarar alla svenska kommuner att bygga upp en tillräcklig beredskap för att ta emot och stödja de drabbade och anhöriga? Har de uthållighet? Kan de agera på ett någorlunda likartat sätt? Kommer de att samarbeta med och stödja varandra?

Ytterst reser sig frågan om det finns en gräns för det kommunala självstyret. Finns det kriser som är av en sådan art att regeringen eller en myndighet som regeringen utser ska kunna ge en gemensam inriktning åt kommunernas arbete?

Den frågan har jag inte svaret på i dag. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att kommunerna på ett bra sätt klarar den svåra uppgift som de nu har framför sig.

Ann-Louise Eksborg
Generaldirektör Krisberedskapsmyndigheten
"


DN 050109 sid 6:

"Inrätta civil underrättelsetjänst för snabbare beslut i krislägen"

" Wilhelm Agrell varnar myndigheterna för att förlita sig för mycket på mediernas katastrofrapporter. Flodvågskatastrofen visar att det ligger en betydande fara i att myndigheterna alltför mycket bygger sitt krisagerande på medierapporteringen. Inledningsvis var mediernas bild av katastrofens omfattning vilseledande. Sverige behöver inrätta en civil underrättelsetjänst med uppgift att hjälpa statsledningen med exklusiv information och analys vid allvarliga säkerhetshot eller kriser. En sådan underrättelsetjänst kunde ha bidragit till ett snabbare svenskt agerande i Sydostasien och därmed till att rädda liv och minska mänskligt lidande, skriver freds-och konfliktforskaren Wilhelm Agrell."

" Den första informationen om en omfattande naturkatastrof i Sydostasien nådde Sverige via nyhetsmedier på annandagens morgon. Uppgifterna var knapphändiga och ofullständiga, på det sätt som är typiskt för ett plötsligt händelseförlopp med stor geografisk spridning. World Trade Center 2001 var i detta avseende ett särfall, där kunde förloppet bokstavligt talat följas minut för minut i direktsändning och katastrofens dimensioner stod klara i samman takt som den fortskred.

Att något allvarligt hade hänt kring Indiska oceanen stod från första början klart, liksom att flera tiotusen semestrande svenskar fanns i regionen. Men hur allvarlig var katastrofen? Vilka internationella hjälpinsatser aktualiserade den? Och vilka specifika svenska insatser skulle bli nödvändiga för att bistå det egna landets medborgare? Dessa för krishanteringen avgörande frågor tycks inte omedelbart ha ställts av de ansvariga. Och framför allt: det fanns ingen svensk instans med uppdrag och tillräcklig kompetens att svara på dem.

Det är uppenbart att det som inledningsvis styrde det svenska agerandet, eller snarare bristen på agerande, var de informationer och framför allt den helhetsbild som svenska och internationella medier kom att förmedla. De första intervjuerna med svenskar i katastrofområdet gav ingen klar information och de första officiella dödssiffrorna från olika länder kom att fungera vilseledande eftersom de inte tolkades i ett större sammanhang.

Ett exempel på den mediala underskattningen av katastrofens omfattning är CNN:s råd under annandagen till de drabbade att öppna fönster för att underlätta upptorkning och att skyffla undan lera och slam medan denna ännu var våt.

Medier är beroende av nationella och internationella myndigheters reaktioner för att gradera allvaret i en händelse. Myndigheter förutsätts i allmänhet ha en bättre överblick och större fackkompetens och deras uttalanden och åtgärder är ett viktigt mål för medierapporteringen; det normala förhållningssättet är att rapportera om en räddningsinsats, inte att ta initiativet till den.

Risken för rundgång är uppenbar i ett läge där medierna inte reagerar därför att myndigheterna inte gör det eftersom dessa i sin tur grundar sitt agerande på den bild nyhetsrapporteringen förmedlar.

En allt snabbare och alltmer närvarande medierapportering har förändrat förutsättningarna för förvarning och krisuppföljning. Å ena sidan har möjligheterna att följa skeenden i realtid ökat. Å andra sidan styrs den bild medierna förmedlar av öppna eller dolda agendor. Närvaro respektive frånvaro avgör om en händelse blir en nyhet eller inte. CNN sänder från Bagdad men inte från Tjetjenien.

I de flesta fall handlar den selektiva rapporteringen inte om någon avsiktlig förvrängning utan om konsekvenserna av nyhetsrapporteringens och nyhetsvärderingens villkor. Snabbhet, dramatiska bilder och reportage med närhetskänsla är viktigare än överblick och prognoser. Medierapportering från väpnade konflikter och katastrofområden är därför ofta oanvändbar för den som behöver skaffa sig en överblick av vad som faktiskt pågår.

Ur ett krishanteringsperspektiv ligger det således en betydande fara i att de ansvariga i alltför stor utsträckning bygger sin tolkning av ett förlopp, och därmed sina beslut, på den bild som medierna förmedlar. CNN-effekten må vara en realitet, men bygger på en skickligt marknadsförd illusion av närvaro och saklighet. De ansvariga måste i stället ha förmåga att hålla ifrån sig den bild medierna medvetet eller omedvetet skapar. Men detta förutsätter att de har någon annanstans att vända sig.

Underrättelsetjänster tillkom i en tid då det fanns ett växande behov av exklusiva informationskällor och specialkompetens för att hantera företrädesvis militära säkerhetsproblem. Under andra världskriget och det kalla kriget kunde den svenska statsledningen inte förlita sig på medierapportering när det gällde att bedöma hot mot rikets säkerhet.

I dag förfogar Sverige över en omfattande militär och polisiär underrättelsetjänst. Denna är till största delen ett arv från det kalla kriget och både dess struktur och inriktning kan i viktiga avseenden ifrågasättas, till exempel den oklara kompetens- och ansvarsfördelningen i frågor som rör terroristhot. Men här finns åtminstone ett underrättelsesystem med uppgift att ge statsmakterna förvarning och beslutsstöd; regeringen skall inte behöva förlita sig på CNN för varning om planlagda terrorangrepp, eller lokalradion för att få uppgifter om kränkningar av svenskt luftrum.

Vad Sverige däremot fullständigt saknar är en underrättelsetjänst med uppgift att förvarna om och analysera säkerhetshot utanför det traditionella säkerhetspolitiska området. Detta är en paradox eftersom det i dag är uppenbart att samhället måste kunna hantera risker och hot på många andra områden och att det kan handla om händelseförlopp som inträffar oväntat och medför omfattande och svåröverskådliga konsekvenser.

En av de viktigaste åtgärder som borde övervägas efter flodvågskatastrofen är inrättandet av ett nationellt förvarningsorgan eller en civil underrättelsetjänst, med uppgift att bistå i första hand statsledningen med information och analys i samband med allvarliga säkerhetshot och kriser. En sådan civil underrättelsetjänst skulle ha som huvudsaklig uppgift att ur ett oöverskådligt informationsflöde ta fram just de slutsatser som är avgörande för de ansvarigas möjligheter att fatta beslut.

Konkret skulle en sådan civil underrättelsetjänst i en akut katastrofsituation både kunna utnyttja allmänt tillgängliga informationskällor på ett mer effektivt sätt och ta i anspråk exklusiva källor och exklusiv kompetens. Detta handlar bland annat om följande:

* Förmåga att rikta relevanta frågor till och sammanställa uppgifter från ett stort antal ögonvittnen.

* Kontakter med lokala, nationella och internationella myndigheter.

* Resurser att utnyttja tekniska övervakningssystem, framför allt från flygplan och satelliter.

* Samverkan med nationella försvarsunderrättelsetjänster för information från deras
   övervakningssystem.

* Kontakt med nationella och internationella nätverk till experter inom olika fackområden.

* Ansvar för att på eget initiativ slå larm om akuta hot och katastrofförlopp som kräver förebyggande eller skadebegränsande åtgärder.

Efter flodvågskatastrofen hade en sådan underrättelsetjänst snabbt kunnat kontakta myndigheter och andra källor i själva katastrofområdet men också i andra berörda länder (en kontakt med de italienska myndigheterna skulle således omedelbart ha gett en viktig fingervisning). En civil underrättelsetjänst skulle också på ett tidigt stadium ha kunnat utnyttja kommersiellt tillgängliga satellitbilder för att verifiera antaganden om katastrofen effekter; när dessa bilder senare togs fram och förmedlades i nyhetsrapporteringen gjordes detta för att visualisera av vad som då redan var känt från andra källor.

Helt avgörande är slutligen att en underrättelsetjänst inte arbetar efter nyhetsrapporteringens agenda, underrättelsetjänsten skall inte skaffa fram reportage och bildmaterial utan så snabbt och säkert som möjligt dra slutsatser om just de frågor som är avgörande för den fortsatta krishanteringen. Annandagen 2004 hade detta först och främst handlat om att fastställa allvaret i katastrofsituationen och uppskatta i vilken utsträckning svenska medborgare berörts.

En civil underrättelsetjänst av detta slag hade rimligen kunnat lägga grunden för en mycket snabbare och mer adekvat svensk reaktion på flodvågskatastrofen. Även om inga räddningsåtgärder vidtagna i efterhand från Sverige hade kunnat påverka den tragedi som var ett faktum redan efter några minuter, hade ett annat svenskt agerande kunnat rädda liv och minska mänskligt lidande.

I andra situationer kan en utebliven reaktion få förödande konsekvenser. Det är här den stora principiella betydelsen av de svenska säkerhetsansvariga instansernas bristande förmåga att tolka och reagera på ett oväntat katastrofförlopp ligger.

Wilhelm Agrell "


DN 050102 sid 6:

"Nu är det enda mänskliga att tvivla på all mening"

Sverker Sörlin skriver om den enskilda händelse som tagit flest svenska liv sedan Poltava. Det finns stunder när allt känns hopplöst och det enda mänskliga är att tvivla på all mening. Inför etikens domstol borde själva kosmos dömas skyldigt, skrev Huxley. Det är så det känns, när ett öga slutits och skrattet tystnat för alltid. Så skriver professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin med anledning av katastrofen i Sydostasien. Sörlin tar oss med på en historisk färd längs katastrofer som vi minns, och inte minns. När vi vaknat upp ur mardrömmen kommer vi att inse att det enda vi kan göra är att fortsätta bygga fungerande samhällen, menar han. "

" En enda kort sekund rör historien vid oss och allt förändras. För den som kommer i vägen är kanske inte orsaker och sammanhang det viktigaste. De ögon som slutits och det skratt som tystnat är, för en tid, det enda som betyder något. Det räcker. Varje sorg är unik och omätligt djup, oavsett orsak.

Men en katastrof av stora proportioner är också en angelägenhet för ett helt samhälle. Den här gången, genom resande och globalisering, giltig i många länder. Vi har anledning att stanna upp och fråga: Måste det vara så här? Är detta en enskild händelse? Kommer det att hända igen?

Det nästan värsta av allt med denna ohyggliga massdöd är att den förekommer ganska ofta. Precis som tsunami stora sådana förekommer i genomsnitt någon gång per årtionde och flera har inträffat i Indiska oceanen under de senaste två hundra åren. Ingen har dock varit så svår som denna. Det verkar också som om Sumatraskalvet kommer att ta en plats på listan över de femtontjugo värsta naturkatastroferna någonsin, räknat i spillda människoliv.

Värst är den dock ingalunda. Klockan kvart i fyra på morgonen den 28 juli 1976 samma dag som Anders Gärderud vann guld på 3 000 meter hinder i Montreal drabbades Tianjin i östra Kina av ett skalv som ödelade 90 procent av bostadshusen. En kvarts miljon människor dog omedelbart, det totala antalet döda beräknas till mer än 600 000.

År 1970 dog hundratusentals av översvämningar i Bangladesh (dåvarande Östpakistan). Översvämningar i Kina dödade miljoner 1877 och 1931. Så sent som 1991 dödades 130 000 av en cyklon i Bangladesh.

I en mer avlägsen historia finns lika hemska händelser. Det värsta skalv som belagts inträffade i Shensi-provinsen i Kina 1556, då närmare en miljon människor miste livet. Under europeisk medeltid förekom flera skalv som krävde hundratusentals offer i Iran, Syrien och Kina, därtill kom översvämningar i Holland och Tyskland med 100 000 döda. Detta skedde under en period då världsbefolkningen bara var en bråkdel av dagens.

Frågan är vad som är en naturkatastrof. I någon mån är människan alltid medansvarig, vid översvämningar och hungersnöd ofta kraftigt, vid jordbävningar mindre. Kan man vara förutseende? Det förekommer en berättelse om en guldfisk som timmarna före skalvet i Tianjin om och om igen hoppade ut ur sin glasskål, men som av sin ägare varje gång sattes tillbaka. Ljus visade sig på himlen, kycklingar skrek och råttor irrade omkring. Även vid Sumatraskalvet tycks djuren ha klarat sig bra, som om de bar på känselspröt för fara som livet i samhället gjort att vi förlorat.

Oavsett sanningshalt bär sådana historier på en moral. Naturen må förefalla likgiltig för allt lidande den vållar, och mot detta gör människans samvete uppror, skrev
T H Huxley, Darwins vän. Men naturen är också full av tecken, den bär på insikter åt oss.

I såväl historiska som nutida katastrofer är offren oftast en ansiktslös massa utan namn, en stum siffra. Vi har svårt att känslomässigt engagera oss när olyckan inte drabbar någon vi kan identifiera oss med. En förutsättning är mediernas rapportering. Och för att denna skall ske måste händelsen ha ett nyhetsvärde, som är både kommersiellt och politiskt.

Det är i praktiken mediernas globala maktstrukturer som avgör vad vi vet tillsammans, och därmed vad vi kan tänka och göra som politisk gemenskap. En djupare fond ges av skola, museer och andra förvaltare av det kollektiva minnet. Även detta följer, på gott och ont, nationella och kulturella linjer. Att känna till 1906 års jordbävning i San Francisco, som dödade ett par tusen människor, tillhör allmänbildningen. Det gör även Lissabons förstörelse 1755 (totalt 70 000 döda i Nordafrika och södra Europa) förevigad i Voltaires dikt. Det gör kanske även Messinaskalvet 1908 (cirka 100 000 döda); det skedde ju i Europa.

En dryg halvmiljon döda i Tianjin i kommunismens Kina 1976 flera Hiroshima gör det inte. Vi minns Gärderuds guld bättre. Inte heller de 300 000 döda i Calcuttas jordskalv 1737 minns vi, det låg utanför den europeiska debattens horisont.

Många erinrar sig oktoberskalvet i San Francisco 1989, trots att det i katastrofhistorien närmast är en detalj, med en sektion av Oakland Bay Bridge raserad och totalt 67 döda. Ingen orkan på väg mot amerikanska östkusten går västliga medier förbi, de är snarast meteorologiska symboler för en världsordning. I nästa sekund kan George W Bush visa sig på TV-skärmen och säga att USA inte skriver under Kyoto-protokollet, som skall dämpa klimatförändringen och minska frekvensen av allvarliga stormar, exempelvis Mitch, som dödade tio tusen i Centralamerika. Just så paradoxal, man kan tycka orimlig, är denna världsordning.

Naturens krafter kan vara hemska. Men innan vi förbannar naturen, låt oss inte glömma att mörkret i människan är ännu djupare än någon vulkans. Dåliga politiska idéer, särskilt rasism, är det farligaste som finns. Enbart folkmorden under 1900-talet, har skördat långt fler människoliv än alla kända naturkatastrofer tillsammans. Bara det senaste stora folkmordet i Rwanda 1994, med mer än 800 000 döda, är i nivå med de värsta naturkatastroferna någonsin. Barn begravde mördade föräldrar med sina egna händer. Folkmordet i Turkiet 191516 kostade 1,5 miljoner armenier och kristna livet. De judar, romer och andra som föll offer för nazisterna uppgick till omkring tio miljoner. Än fler mördades i Sovjetunionens terror mot sina egna.

Krigen är ännu större dödsmaskiner. 1900-talets krig räknar offer i många tiotals miljoner. Krigen på Balkan, färska i Europas minne, tog liv i samma storleksordning som den gångna veckans skalv i Asien.

Från allt detta har Sverige varit nästan helt förskonat. De nästan enda större förluster i människoliv som Sverige lidit har varit i krig för länge sedan, intressant nog även då på främmande jord. Den svenska döden har varit liten, men kosmopolitisk; att två mördade statsråd var utpräglade internationalister bekräftar på ett tragiskt sätt mönstret.

Vid Poltava i Ukraina stupade på en dag 1709 närmare åtta tusen man i den svenska armén, av vilka inte alla kan betecknas som svenskar. Vi vet ännu inte säkert, men kanske måste man gå ända tillbaka till detta slag för att finna en enskild händelse där fler svenskar förlorat livet än i Khao Lak, Phuket och andra platser i Thailand. Inte i modern tid, troligen aldrig någonsin, har en katastrof av samma proportioner inträffat i Sverige. Estonia kommer närmast, men var i Östersjön. Slagen vid Sävar och Ratan 1809, de sista på svensk mark, tog 1 200 soldaters liv, varav en stor del var finnar. Det är två hundra år sedan.

Världens stora hemsökelser är epidemierna, som skördat hundratals miljoner liv på alla kontinenter. Digerdöden vid 1300-talets mitt tog en tredjedel av Europas befolkning. Européernas ankomst nästan utplånade Amerikas urbefolkning med mässling och smittkoppor på 1500- och 1600-talen. Spanska sjukan skördade 20 miljoner människoliv 191820 (35 000 i Sverige). I hiv/aids dör nu tre miljoner människor om året, företrädesvis i Afrika.

Ändå tycks döendet i förtid till följd av epidemier och katastrofer sjunka. Det finns hopp, understruket av det växande välståndet i utvecklingsländerna. Det är det mödosamma byggandet av fred, frihet, demokrati och kunskap som håller på att göra världen till en bättre plats. Fungerande civila och demokratiska samhällen räddar fler liv än alla världens övervakningssystem. Mot mörkret i människan står upplysningens och medkänslans ljus, lika mänskliga.

Med detta ljus kan vi bli bättre även på att hantera naturens krafter. I själva verket hänger frihet och demokrati nära samman med katastrofberedskap. Det är i öppna samhällen med välstånd som medborgare ställer krav på säkerhet. Det är i planerade samhällen utan korruption som byggnormer kan etableras så att risk kan minskas. Det är i starka demokratier som krav kan ställas på rättvis och lika behandling av alla.

Katastrofbekämpning är meningsfull. I Hawaii, Japan, Australien är tsunami en del av livet. Det finns varningssystem och de fungerar. De räddade liv 1960 då jordbävningen i Chile (9,5; den kraftigaste som uppmätts) sände väldiga tsunamier, som efter 15 timmar nådde Hawaii och Japan efter 22; ändå dog ett par hundra personer på Hawaii. Där har man också försökt att med samhällsplanering styra bosättningar för att minska risker. Idén är inte ny; Rousseau föreslog den redan efter 1755 års katastrof. Här har turistindustrin en insats att göra i samverkan med lokala myndigheter.

Det är där nöden utplånats som man har råd att satsa på utbildning och forskning för att bidra till en säkrare värld. Jordbävningssäkra hus är en uppgift för forskning och teknik.

Tsunamiberedskap på Hawaii är en del av livet, ungefär på samma sätt som den som bor i Kalifornien kör med reservvatten i bagageluckan och man i Lappland vet att man har skovel, yxa och varma kläder i bilen.

Vi kan aldrig vänta oss en teknisk lösning som en gång för alla kan befria människorna från naturens krafter, kanske vill vi det inte ens. Naturen representerar en ordning bortom oss själva som vi i en yttersta instans behöver. Men detta är en upphöjd synpunkt. Det finns stunder när allt känns hopplöst och när det enda mänskliga är att tvivla på all mening. Inför etikens domstol, skrev Huxley, borde själva kosmos dömas skyldigt. Det är så det känns, när ett öga slutits och skrattet tystnat för alltid.

Sorgen har sin tid. När vi vaknar upp ur mardrömmen, så kommer vi ännu bättre än före katastrofen att inse att det enda vi kan göra är att fortsätta bygga fungerande samhällen. Jorden är en plats där vi är utsatta, men vi är utsatta tillsammans.

SVERKER SÖRLIN


Samordningsproblem inom sjukvården.

DN 050110 sid 4:

"Felbehandlingar i sjukvården orsakar 3.000 dödsfall per år"

"Nya undersökningar visar att personalen ofta inte vågar rapportera vårdskador.
Mellan 2.000 och 3.000 svenskar beräknas avlida varje år på grund av felbehandling inom sjukvården. Drygt 60 procent av personalen vid landets sjukvårdsenheter vet med sig att felbehandlingar skett, men har inte rapporterat dessa. Ofta på grund av rädsla. Det visar nya undersökningar som Svenskt Näringsliv presenterar. Där avslöjas också att en person med värk i axel och skuldra och remiss från vårdcentral får vänta i genomsnitt hela 33 veckor enbart för ett första besök hos en specialist. "


" Onödiga misstag inom sjukvården skördar mångdubbelt fler liv än trafiken. Den otydliga och splittrade organisationen är en bidragande orsak till de onödiga vårdskadorna, liksom även till de långa väntetiderna.

Vi presenterar i dag ett antal nya studier som belyser omfattningen av de undvikbara sjukvårdsskadorna och de "dolda" väntetiderna för patienter. I en av undersökningarna har en rad patienter försökt att boka tid hos läkare för allvarliga åkommor vid ett hundratal kliniker. Denna ibland till och med årslånga väntetid för ett normalt läkarbesök på specialistmottagning bortses det ofta från. Fokus har ensidigt och felaktigt enbart varit tiden från diagnos till behandling.

Samtidigt presenterar vi en rad goda exempel som visar att vårdskador och väntetider kan minskas väsentligt med en annan organisation. En nyckelfaktor är att varje patient bör ha rätt till snabb direktkontakt med en läkare som fungerar som koordinator eller lots genom den alltför splittrade vården.

I flera nya amerikanska studier som bygger på noggranna genomgångar av dödsorsaker konstateras att det antal undvikbara dödsfall som uppstår på grund av felbehandling motsvarar "tre kraschade jumbojetplan varannan dag". Översatt till svenska förhållanden skulle det innebära ungefär 2 000 - 3 000 dödsfall per år, mer än fem gånger så många som orsakas av trafiken.

Att detta inte enbart är ett amerikanskt fenomen visas i en noggrann genomgång av patientjournaler i Danmark. Där konstateras att 9 procent av inlagda på sjukhus lider av skador som orsakats av sjukvården snarare än av någon sjukdom eller olycka. Exempel på sådana skador är feldiagnoser, sjukhusinfektioner eller trycksår. Nära hälften av dessa skador ansågs undvikbara.

I Sverige lyser studier som ger ökad kunskap om undvikbara vårdskador med sin frånvaro. Flera studier tyder i stället på att många i den svenska vården inte tagit till sig betydelsen av ett gediget patientsäkerhetsarbete.

Vid en riksomfattande granskning Socialstyrelsen gjort framgår att personalen vid drygt 60 procent av de granskade enheterna vet med sig att avvikelser inträffat som borde ha rapporterats men där så inte skett, ofta på grund av rädsla. 35 procent av de undersökta psykiatriska öppenvårdsmottagningarna har över huvud taget inte fungerande rutiner för avvikelserapportering, så att till exempel självmord kan förebyggas.

I en undersökning från Kardiologföreningen hävdas att 650 patienter per år dör i onödan i Sverige på grund av bristande rutiner vid plötsligt, oväntat hjärtstopp. I en rapport från Stockholms läns landsting uppskattas att 20-40 procent av sjukvårdsorganisationers årliga budgetar går åt till att hantera konsekvenserna av bristande kvalitet. Samtidigt sägs att "I Sverige är forskning på ekonomin runt kvalitet och säkerhet begränsad"|"Inga för syftet relevanta publicerade svenska studier framkom i sökningen..."

Många av de undvikbara vårdskadorna har sin grund i en organisation där patienten inte står i fokus. Patienter skickas runt mellan olika vårdproducenter utan att någon tar ansvar för helheten. Samarbete mellan olika läkare försvåras av allt från icke-kommunicerande journalsystem till att många kliniker och vårdcentraler styrs och tillåts agera som fristående satelliter i vårdsystemet. Detta skapar också ett stort merarbete för sjukvårdspersonalen. Det förekommer till och med att läkare på akutmottagningar tvingas ägna en betydande del av sin tid åt att ringa runt till olika avdelningar i jakt på lediga vårdplatser åt patienter, samtidigt som svårt akut sjuka tvingas vänta på vård.

I uppföljningar av tidigare studier som vi presenterar i dag bekräftas att en orimligt stor andel av en sjukhusläkares tid, närmare hälften, går till arbetsuppgifter som över huvud taget inte är relaterade till vården av enskilda patienter.

Den orationella organisationen skapar också väntetider. I en ny studie som vi presenterar i dag har vi låtit en rad personer försöka att boka tid för olika symptom hos hundra kliniker runt om i landet. En person med värk i axel och skuldra och remiss från sin vårdcentral får i genomsnitt vänta 33 veckor enbart för ett första besök hos specialist. Därefter börjar väntetiden på behandling som är den som politikerna uppmärksammat. Denna långa väntetid till specialistmottagning rör då en typ av åkomma - rörelseapparatens sjukdomar - som står för mer än en tredjedel av all sjukskrivning.

Ofta kan redan ganska små ändringar i organisationen som ger någon läkare ett mer sammanhållet ansvar för en patient ge stora positiva effekter. Vid öron-, näsa-, hals-kliniken i Lund fick varje patient en ansvarig läkare genom hela vårdepisoden. Följden blev en drastisk minskning av väntetiderna. Exemplet är dock ett undantag i vård-Sverige och ingen generell företeelse.

Vissa patienter kommer kanske att med bättre IT-teknik kunna hitta bättre själva. Sjukvårdsföretaget Kaiser Permanente i USA arbetar med att låta alla anslutna se sina egna journaler och labresultat samt boka tider på sin personliga nätsida. Detta måste bli möjligt även i Sverige.

För patienten och vårdkoordinatorer bör det vara en rättighet att kunna följa kvaliteten hos olika vårdproducenter. Där har andra länder gått om oss. England och Norge har lyckats utveckla ranking- och kvalitetsindikatorer för varje sjukhus, som är lättillgängliga på nätet.

Frågor som besvaras i sådana redovisningar är till exempel: Hur vanligt är det att patienter får ligga i korridoren? Hur nöjda är patienterna? Hur vanliga är sjukhusinfektioner? Hur många överlever efter olika behandlingar?

Men för många är detta inte tillräckligt. Det växande antal multisjuka äldre är de som mest far illa av den splittrade vården. Bland dem är det vanligt att inom loppet av några år träffa ett tiotal olika läkare, som ofta inte vet vad de andra har ordinerat. En studie av utskrivna äldre från akutkliniker i Stockholms län visar att för var fjärde patient som sjukhuset planerade eftervård för skickades ingen skriftlig information till öppenvården.

Vi menar därför att det är avgörande att någon tar ett helhetsansvar för den sjukvård som en patient behöver. Vi kallar denna roll för en personlig vårdkoordinator. En utgångspunkt bör vara att det alltid finns någon lätt tillgänglig person inom sjukvården som är beredd att ta ansvar för en patient.

Det kan vara husläkaren om den klarar uppgiften och är tillgänglig. Om husläkaren inte är tillgänglig går ansvaret automatiskt över till en annan läkare, till exempel vid sjukvårdsrådgivningen, som då tillfälligt tar över som vårdkoordinator. Om man långvarigt hamnar på sjukhus eller en definierad vårdkedja kan det bli en koordinator där som tar över. Man skall aldrig hamna i ett läge där ingen har ansvar.

Den personliga vårdkoordinatorn tar ett helhetsgrepp om vårdbehoven. Man skall inte behöva plocka ihop specialisttjänster själv om man inte vill eller kan. Koordinatorn skall kunna boka in tid direkt hos de läkare, specialister eller undersökningar som behövs. Vårdkoordinatorn kan se var väntetiderna är korta, och kan ge råd om kvalitetsmått från olika vårdgivare samt var man kan informera sig för att ta ställning till val man måste träffa som patient.

Det görs synligt hur ofta en vårdkoordinator inte kunnat svara en patient och hur långa väntetider patienterna har haft medan koordinatorn haft ansvaret, och hur det har gått för patienterna sedan. Vårdkoordinatorerna har då all anledning att bli pådrivande för utveckling av vårdsystem som förbättrar organisationen och minskar väntetiderna. Vi bedömer att ett system med vårdkoordinatorer, som har acceptans av övrig sjukvård och ett fungerande IT-stöd till förfogande, inte kommer att öka sjukvårdens kostnader utan minska dem.

I förlängningen kan man tänka sig konkurrerande vårdorganisationer - privata och offentliga - som tillhandahåller hela vårdåtagandet gentemot medborgarna. Individen får välja vilken vårdorganisation han eller hon vill tillhöra. Vårdorganisationen tillhandahåller själv, eller upphandlar hos andra vårdgivare, den sjukvård som de anslutna individerna kommer att behöva. Härigenom vidgas vårdkoordinatorsrollen. Särskilt i mindre befolkningstäta områden kommer flera vårdorganisationer att sluta utföraravtal med samma vårdgivare. Samma gäller avseende högspecialiserad vård.

Finansieringen är huvudsakligen offentlig eller på annat sätt solidarisk, eftersom plånboken inte vare sig ska eller får styra möjligheten till medicinskt motiverad vård. Ersättningen till vårdorganisationen bör ske bland annat med hänsyn till individens ålder och medicinska status. Då vårdorganisationerna ska ha ett ekonomiskt sunt mål - vinst ska tillåtas - och vara konkurrensutsatta blir det också lönsamt att vårda på "rätt" nivå i vårdkedjan. Förebyggande hälsovård blir också betydelsefullt för vårdorganisationen. Kvalitetskontrollen upprätthålls bland annat genom öppna kvalitetsredovisningar av processer och behandlingsresultat samt genom patienternas fria val av vårdorganisation.

Svensk sjukvård har ofta varit bra på att anamma de senaste medicinska metoderna. Organisationen har däremot inte hängt med. Patientens behov har i alltför liten utsträckning fått styra. Hur väl sjukvården lyckas i framtiden hänger knappast på i vilken mån landstingen eller staten är huvudmän för sjukvården. Det avgörande blir om sjukvården organiseras så att den lyckas ta ett samlat ansvar för en patients behov. Det står bokstavligen tusentals liv på spel.

STEFAN FÖLSTER, Chefekonom, Svenskt Näringsliv
GÖSTA JEDBERGER, styrelseledamot, Svenskt Näringsliv
ANDERS MORIN, Ansvarig välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv "


Samordningsproblem vid stormkatastrofen i Sverige nyåret 2005.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr41-49.html