653 Handelsverksamheter.6530 Allmänt.
6531 Allmänna handelsfrågor. O Mått och vikt. 6533 Inrikeshandel. O Partihandel och varuförmedling, maskinuthyrning.Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter för industrier o d, bränslen od.Konsumtionsvaruinriktad patihandel: livsmedel, drycker, textil, beklädnad, hemutrustning, cyklar, leksaker, fritidsartiklar, radio, TV, transportmedel etc. 6535 Utrikeshandel. 6537 Handelsbalans. 6538 Detaljhandel. 6539 Handeln i världsekonomin.
(SAB Qi. DC 381/382. DK 339)

6538 Detaljhandel.
O Allmänt. O Varuhushandel. O Livsmedel. O Färg och parfym. O Blommor. O Tobak, tidningar. O Bok, papper. O Bilar. O Drivmedel. O Apotek. O Systemvaror. O Konfektion, ekipering, beklädnad. O Skor. O Ur, guldsmed, fritidsvaror. O Möbler. Järnhandel. O Radio.TV. O Hushållsapparater, belysning. O Övrig hemutrustning. O Övriga sällanköpsvaror .(Enligt SNI)
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mölndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:
Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Skev världsbild får svenska bolag att missa affärer
Exportrådet/SwedishTradeRegeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 653 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.


http://wimnell.com/omr353g.pdf

Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Näringsliv, handel och regional tillväxt.
http://wimnell.com/omr353g14.pdf (62+63+647+653+657+658+66-69+71)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Utrikespolitik och internationellt samarbete.
http://wimnell.com/omr353g19.pdf (32+34+61+6523+6525+653+7951)


Vad gjorde socialdemokraterna? Klicka på följande länk:

Delar på område 653 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 653 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr653b.html


DN 080407 Sid Ekonomi 7:

Skev världsbild får svenska bolag att missa affärer


"Svensk export tappar marknadsandelar i tillväxtländerna. Ett oroande tecken för ett exportberoende land som Sverige. "Problemet för svensk export är inte bilden av Sverige i världen. Det är snarare bilden av världen i Sverige", säger Ulf Berg, vd för Exportrådet.
Exportrådet har kontor i 53 länder"

"Han tar emot på sitt rum i Exportrådets ljusa lokaler i centrala Stockholm. Det känns som att kliva in i en klinik för ljusterapi. Allt är vitt. Lika ljust ser det inte ut för svensk export i framtiden. Enligt en studie från Swedfund har den enorma ekonomiska utveckling som ägt rum i tillväxtländerna de senaste åren inte påverkat de svenska företagens handels- och investeringsflöden.

Företagen handlar med, i stort sett, samma länder som för tio år sedan. I de flesta tillväxtländerna tappar Sverige till och med exportmarknadsandelar. Sveriges andel av den indiska marknaden ligger kvar på samma nivå som 2001. Exporten till Kina är så liten att den inte ens syns i internationell statistik.

Även Exportrådets rapporter visar på samma tendens. Förödande för en ekonomi som är beroende av sin export.

Det finns många förklaringar till den här utvecklingen. Ulf Berg menar att det bland annat handlar om att svenskarna har en skev bild av omvärlden.

- Vi är isolerade och självgoda här uppe i norr. Vi tror att vi vet hur det ser ut i världen. I själva verket har de flesta svenskar mycket begränsade kunskaper om omvärlden. Vi tror, till exempel, att Brasilien är ett fattigt och problematiskt land att exportera till. Vad vi inte vet är att stora delar av den brasilianska ekonomin är mycket väl fungerande och att det finns enorma exportmöjligheter, säger Ulf Berg.

Den stereotypa bilden av omvärlden har gjort att Sverige halkat efter konkurrerande länderna.

- Ta till exempel handeln med Japan. Vi säljer livsmedel till Japan för 300 miljoner om året. Danskarna exporterar till Japan för 10 miljarder om året. Danskarna är med andra ord trettio gånger bättre än vad vi är, säger Ulf Berg.

Han menar också att vi ser på tillväxtländerna som en plats där man förlägger lågkostnadsproduktion. Svenskarna har missat att Kina även är en konsumtions-marknad.

- I Kina tillkommer sex miljoner nya mobilabonnenter varje månad. Indien har sju miljoner nya användare varje månad. Det är definitivt marknader med tillväxtpotential, säger Ulf Berg.

Förutom en skev världsbild finns en del av problemet också i den svenska företagsstrukturen.

- Jag brukar säga att vi har timglasform på vår företagsstruktur. Vi har oproportionellt många stora företag om vi tittar på befolkningen. Vi har också många små företag. Däremot har vi väldigt få medelstora företag. Det är de som kan göra skillnad i exporten. Utmaningen är att få de små och medelstora företagen att växa, fortsätter
han.

Det finns olika mediciner mot den här sjukdomen, enligt Ulf Berg. Han menar att arbetsmarknadens regler måste förändras. Jämfört med många andra länder har Sverige en stark anställningstrygghet. Enligt Ulf Berg är det i för sig bra för individen, men det försvårar för företagen att växa. De drar sig helt enkelt för att anställa.

- Jag har ofta stött på resonemanget att "vi har det bra som det är". Företagen har inte tillräckligt med incitament att växa. Vi har en obalans mellan vinst och risk, säger han.

Ett annat problem är att de svenska bankerna inte är tillräckligt offensiva. De svenska bankerna håller sig till sitt närområde och etablerar sig inte där exportmarknaderna finns.

- Det blir tydligt med bankernas etablering i Baltikum. Där finns de svenska bankerna och handeln med Baltikum är stor. Vi exporterar mer till Estland med 1,5 miljoner invånare, än vi gör till Mexiko med 110 miljoner människor, resonerar Ulf Berg.

Inte nog med att frånvaron av finansiell infrastruktur bidrar till problemet, det är också svårt att hitta kapital för små och medelstora företag. Riskkapitalmarknaden i Sverige är inte intresserad av företag i udda branscher. De går på kända, säger han.

Ulf Berg har lett Exportrådet i fyra år och har en god bild av Företags-Sverige. Han är oroad.

- Den svenska exporten kan liknas vid en groda i en kastrull med vatten på spisen. Intet ont anande sprattlar den på tills värmen blir så hög att den dör. Det är ingen överhängande fara för den svenska exporten just nu, men vi håller långsamt på att bli kokta. Nu måste vi hitta en väg ut ur kastrullen, säger Ulf Berg.


Nathalie Besèr nathalie.besèr@dn.se 08-738 19 66"


Exportrådet/SwedishTradeExportrådet/SwedishTrade

Press
Affärsmöjligheter
Karriär
Om Exportrådet
Nättjänster
Kontakta oss

Betalningsguide
Exportnytt
Finansieringsguide
Frihandelsguide
Handelsstatistik / Trade Profiles
Landrapporter
Livsmedelsexport
Länkbibliotek
Skeppningshandboken
Upphandlingsguide
Upphandlingsnytt

Våra tjänster

Det kostar inget att fråga!

Oavsett om du är en nybliven småföretagare eller en erfaren exportveteran hittar du svaren på de flesta av dina exportfrågor här. Exportrådet har 35 års erfarenhet av att hjälpa svenska företag att växa internationellt. Den kunskap vi har samlat på oss står det dig fritt att utnyttja. Här hittar du information om det mesta som rör export och internationell handel.
Du kan även ställa din exportfråga här.

Exportinformation
Utländska marknader
Branscher, företag och produkter
Statistik och analys
Betalning och finansiering
Tull- och handelsregler Blanketter och formulär
Research och marknadsinformation
Handböcker och guider
Sök frågor & svar

Ingenting är omöjligt!

Det är inte svårare att göra affärer i Kina än i Kinna - bara man vet hur man gör. Det vet vi.Exportrådet har kontor över hela världen och 35 års erfarenhet av att hjälpa svenska företag utomlands. Vår ständiga närvaro på plats ger oss en unik kunskap om varje marknad: vi kan språket och affärskulturen, vi har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap. Dessutom har vi som svenskar på plats förståelse för den svenska affärskultur som finns i ditt bolag. Via våra utlandskontor blir vi din affärspartner på drygt 50 av världens mest intressanta marknader. Vi kan hjälpa dig i alla skeden av dina exportplaner - och vi har många olika lösningar. För oss är ingenting främmande, bara det hjälper ditt företag att utvecklas!

Exportkonsulting
Affärsutveckling på plats
Träffa våra utlandschefer
Besök våra kontor
Se filmer från våra marknader
Besök från utlandet
Börja på hemmaplan
Svenska exportframgångar


Mot internationella affärer - Steg för steg

Innan man kan springa måste man kunna gå. Att rusa in i en exportsatsning för tidigt - eller av fel skäl - kan vara ett lika stort misstag som att avstå helt. Med Exportrådets verktyg Steps to Export kan ditt företag ta de förberedande stegen i egen takt.

Med en Regional exportrådgivare som stöd lotsas du genom exportstegen med slutmålet att ta fram en affärsplan för ditt företags exportsatsning.

För dig som har kommit en bit i dina exportförberedelser kan vi erbjuda ytterligare hjälp in på en utlandsmarknad.

Under ett Affärschansprojekt får du en första överblick över ditt företags förutsättningar att göra affärer på en utlandsmarknad. Vi gör en kartläggning av den valda marknaden, ordnar möten med potentiella partners och kunder samt tar fram en handlingsplan för fortsatta aktiviteter.

Satsningarna riktar sig till företag med max 50 anställda och max 10 miljoner euro i årsomsättning. De erbjuds i begränsad utsträckning och finansieras av staten, Exportrådet och de deltagande företagen gemensamt.

Småföretag
Personlig exportrådgivning
Ta första steget med Affärschans
Regionala exportdagar


Så arbetar vi med affärsutveckling

Alla stora exportföretag har en gång varit små. Och nästan alla har börjat sin internationella affärsresa på hemmaplan. Det vet vi. Därför är vår regionala närvaro med exportrådgivare i varje län lika viktig som vår globala närvaro på strategiska marknader över hela världen. Vi finns där du finns - och där du vill finnas.

Varje år hjälper vi cirka 2 000 svenska företag att ta sig in på en ny utlandsmarknad eller växa på en befintlig. Oavsett om du är ett litet eller stort företag, nyetablerat eller väletablerat, kan vi ge din affärsutveckling ett lyft. Vi arbetar utifrån en modell där företagets internationalisering delas upp i fyra faser.

Vad vi kan hjälpa dig med beror på i vilket skede ditt företag befinner sig.

Affärsutveckling
Förstå förutsättningarna
Ta första steget
Komma på plats
Växa

Utländska marknader....

Landrapporter

Sveriges ambassader, representationer, delegationer och konsulat världen över förser kontinuerligt Exportrådet med rapporter kring olika länders ekonomi, handel, basfakta m m. Välj bland länderna i menyraden.

Landrapporter
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Centralamerika
Sydamerika
Oceanien

Europa
Afrika
Asien
Europa
Albanien
Andorra
Armenien
Azerbajdzjan
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Finland
Estland
Frankrike
Färöarna
Georgien
Grekland
Grönland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Lichtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Montenegro
Nederländerna
Norge
Portugal
Polen
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanen
Vitryssland
Åland
Österrike
Nordamerika
Centralamerika
Sydamerika
Oceanien

Upphandlingsguiden

Upphandlingsguiden - om affärsmöjligheter för svenska företag inom EU:s externa biståndsinstrument och stödet till de nya medlemsländerna

EU är en viktig finansiär för utvecklingsprojekt inom ett stort antal områden. Sammantaget rör det sig om ett årligt belopp på drygt 32 miljarder euro för biståndsinstrumenten och stödet till de nya medlemsländerna.

Som svensk företagare kan du delta i upphandlingen av varor och tjänster inom EU-finansierade projekt. Det finns också möjligheter för dina lokala kunder att hitta finansiering till investeringar. Här finns således en stor potentiell marknad för såväl små som stora företag verksamma inom olika områden. Du är också välkommen att kontakta Exportrådet eller EU-representationen i Bryssel för personlig rådgivning.

Upphandlingsguiden är ett samarbete mellan Exportrådet, Utrikesdepartementet, Sida och Svenskt Näringsliv. Guiden utarbetades våren 2002 av projektexportfrämjarna vid Sveriges EU-representation och Exportrådet i Bryssel. Guiden uppdateras kontinuerligt och i februari 2007 omarbetades samtliga avsnitt i Upphandlingsguiden med anledning av EU:s nya budgetperiod 2007-2013.

Kontakt
Vanliga frågor
Sitemap

Välkommen till Finansieringsguide för exportaffärer!

Att kunna ge eller förmedla finansiering har kommit att få en allt större betydelse i samband med utlandsaffärer, både som ett säljargument i sig och för att kunna möta konkurrens från andra leverantörer. Det gäller inte enbart vid försäljning av tyngre kapitalvaror utan också av råvaror, konsumtionsvaror och lättare kapitalvaror.

När man talar om korta krediter avses i allmänhet tider upp till ett år. Som medellång finansiering räknas normalt krediter med en löptid över 1 år men högst 5 år och som långfristig finansiering krediter med en löptid över 5 år.

Exportrådet har en central roll i arbetet att främja svensk export och internationalisering. Denna roll blir allt viktigare, eftersom Sverige för sitt välstånd i allt högre grad är beroende av sin omvärld. Exporten av varor och tjänster uppgår nu till 1.183 miljarder kronor och exportandelen utgör ca 46 % av BNP. Handelshindren blir färre och nya marknader öppnas. Att förbereda sig ordentligt är dock fortfarande lika viktigt.

Två grundläggande frågor i varje exportaffär är hur man skall gå tillväga för att få betalt på önskat sätt och vid önskad tidpunkt samt hur man som exportör ska kunna finansiera sin satsning. Till stöd för företagen har Exportrådet utarbetat Betalningsguide exportaffärer som täcker Sveriges största exportmarknader. Som en utökad service finns nu också en Finansieringsguide på Internet.

Exportrådet arbetar genom nätverk. Med egna kontor i 40 länder - och samarbete med ambassader och konsulat i drygt hundratalet länder - har Exportrådet unika möjligheter att bistå svenska företag på utlandsmarknaden.

Finansieringsguiden informerar om alternativa finansieringsupplägg beroende på exportaffärens storlek, kredittidens längd eller vilket land importören befinner sig i. Guiden informerar också om olika finansieringskällor, både svenska och internationella med direktlänkar till varje aktör.

Ulf Berg
VD Exportrådet

Vi svarar gärna på frågor om Finansieringsguiden, kontakta:
Yvonne Brycker tel 08-5886 6017, e-mail Yvonne.brycker@swedishtrade.seTrade Profiles / Handelsstatistik

Exportrådet ger ut handelsstatistik för ett hundratal länder. Den uppdateras två gånger per år. Statistiken visar:

 • Sveriges export och import uppdelat på de viktigaste produkterna.
 • Respektive lands andel av den totala svenska varuexporten.
 • Export och import redovisas i huvudgrupperna livsmedel, råvaror och bränslen, kemiska produkter, halvfabrikat, verkstadsprodukter och övriga varor med vissa undergrupper.

  Kontakta oss gärna vid frågor
  Market Information Center
  Tel: 08-588 660 00 (vx)
  E-post: info@swedishtrade.se

  Förstasidan
  TOTAL
  EU
  Albania Algeria
  .........
  Zambia
  Zimbabwe

  T R A D E P R O F I L E Total

  2006 2007 Change
  2007/
  2006%
  SWEDISH EXPORTS (SEK MILLION) 1 089 095,4 1 140 724,3 5
  SHARE OF TOTAL SWEDISH EXPORTS (%) 100,0 100,0
  FOOD 38 838,2 40 907,1 5
  RAW MATERIALS; FUELS 128 123,1 131 880,5 3
  WOOD 27 162,1 30 032,3 11
  PAPER PULP 15 243,0 16 366,8 7
  ORES 18 840,3 20 792,6 10
  FUELS 64 359,8 62 320,9 -3
  CHEMICAL PRODUCTS 125 182,9 126 078,0 1
  PHARMACEUTICALS 64 420,4 59 182,7 -8
  SEMI-MANUFACTURES 189 923,8 207 308,1 9
  PAPER AND BOARD 72 640,4 73 174,7 1
  WOOD MANUFACTURES 5 748,8 5 975,3 4
  PREFAB BUILDINGS 2 803,8 2 636,2 -6
  IRON AND STEEL 61 819,2 77 409,4 25
  NON-FERROUS METALS 22 467,9 22 687,2 1
  ENGINEERING PRODUCTS 542 478,6 566 645,3 4
  TOOLS 9 815,2 10 216,9 4
  MANUFACTURES OF METALS.N.E.S 21 333,2 23 721,6 11
  POWER GENERATING MACHINERY 38 919,2 45 440,1 17
  AGRICULTURAL MACHINERY 5 111,8 6 522,1 28
  CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY 19 320,7 22 796,2 18
  PAPER AND PULP MILL MACHINERY 4 730,0 4 842,4 2
  MACHINES FOR SPEC INDUSTRIES N.E.S 17 409,9 18 055,8 4
  METAL-WORKING MACHINERY 8 198,9 8 605,0 5
  HEATING AND COOLING EQUIPMENT 13 406,8 17 442,7 30
  PUMPS AND CENTRIFUGES 12 645,5 14 584,5 15
  MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 18 736,5 20 721,0 11
  PNEUMATIC ETC HAND TOOLS 5 588,2 5 785,4 4
  BALL OR ROLLER BEARINGS 6 116,7 6 571,5 7
  NON-ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 15 400,8 16 640,2 8
  OFFICE MACHINES, ADP EQUIPMENT 15 642,1 17 777,9 14
  TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 90 953,5 76 904,3 -15
  EQUIPMENT FOR DISTR ELECTRICITY 23 793,3 27 348,9 15
  APPARATUS FOR DOMESTIC USE 9 236,3 9 505,3 3
  MEDICAL INSTRUMENTS, APPARATUS 8 400,3 8 938,9 6
  ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 14 688,8 15 009,3 2
  PASSENGER CARS 68 593,0 69 828,1 2
  LORRIES, TRUCKS AND BUSES 28 780,1 33 697,5 17
  PARTS FOR MOTOR VEHICLES 45 379,7 47 100,6 4
  SHIPS AND BOATS 3 036,6 3 382,5 11
  TRANSPORT EQUIPMENT N.E.S 14 134,7 11 958,2 -15
  SANITARY ETC. AND LIGHTING EQUIPMENT 3 893,5 4 109,9 6
  SCIENTIFIC ETC. INSTRUMENTS 15 464,3 16 623,0 7
  OTHER MANUFACTURED GOODS 64 548,8 67 905,3 5
  FURNITURE 15 407,4 16 882,5 10
  CLOTHING 8 985,9 9 860,4 10
  SWEDISH IMPORTS (SEK MILLION) 939 730,0 1 020 271,0 9
  SHARE OF TOTAL SWEDISH IMPORTS (%) 100,0 100,0
  FOOD 71 229,2 76 236,9 7
  RAW MATERIALS 30 951,3 36 730,2 19
  FUELS 117 475,1 113 467,2 -3
  CHEMICAL PRODUCTS 98 201,9 110 549,2 13
  SEMI-MANUFACTURES 117 702,3 135 730,7 15
  ENGINEERING PRODUCTS 421 812,1 459 284,2 9
  OTHER MANUFACTURED GOODS 82 358,1 88 272,5 7

  NB. Import figures refer to country of origin.
  THE FIGURES FOR 2007 ARE PRELIMINARY PRINTED February 2008
  SOURCE: STATISTICS SWEDEN
  Footnote: From 2007 SITC3 has been replaced by SITC4.  Till Entrésidan
  Till Introduktionen
  Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
  Till Verksamheter i Sverige och i världen.
  Till Verksamheter i rollerna A och B
  Till Sven Wimnells systemtabell.
  Till popup-tabell.
  ©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
  140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr653.html