Sven Wimnell 050112:

Termer ur MeSH (Medical Subject Headings)

Den kontrollerade vokabulär som används vid NLM (National Library of Medicine) i USA.

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://www.wimnell.com/omr40k.html)


SveMed+

SvMed+ (http://micr.kib.ki.se/netahtml/arti.html)

SveMed+ är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär.

Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Tidstäckningen är från 1977 och framåt. För tidskrifter som indexeras i databasen: Se separat lista.

Databasen produceras vid Karolinska Institutets Bibliotek. Det äldre materialet kommer från databaserna Spriline och Swemed. Fr o m år 2001 hämtas artiklar ur tidskrifter som tidigare indexerats för databasen Patrix.

Huvuddelen av materialet är på svenska och engelska, men en del dansk- och norskspråkigt material förekommer också.

Vissa databasposter innehåller hypertextlänkar till externt material (abstracts, fulltext o.d.)

Databasposterna är indexerade med termer ur MeSH (Medical Subject Headings), den kontrollerade vokabulär som används vid NLM (National Library of Medicine) i USA. Dessutom är de indexerade med motsvarande svenska MeSH-termer.

Till startsidan för Karolinska Institutets universitetsbiblioteks webbplats: http://kib.ki.se/index_se.html


Svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm)
 
 

MeSH Tree Tool 

 
A Anatomy Anatomi
B Organisms Organismer
C Diseases Sjukdomar
D Chemicals and Drugs Kemikalier och läkemedel
E Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment  Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi
F Psychiatry and Psychology Psykiatri och psykologi
G Biological Sciences Biovetenskaper
H Physical Sciences Fysiska vetenskaper
I Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena  Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser
J Technology and Food and Beverages Teknologi och mat och dryck
K Humanities Humaniora
L Information Science Informatik
M Persons Personer
N Health Care Hälso- och sjukvård
Z Geographic Locations Geografiska orter
 
© Karolinska Institutet University Library


Tree Structures for Category A, Anatomy

Explore the tree structures by following the hypertext links

A01 Body RegionsKroppsdelar
A02 Musculoskeletal SystemMuskuloskeletala systemet
A03 Digestive SystemMatsmältningssystemet
A04 Respiratory SystemAndningssystemet
A05 Urogenital SystemUrogenitala systemet
A06 Endocrine SystemEndokrina systemet
A07 Cardiovascular SystemHjärt-kärlsystemet
A08 Nervous SystemNervsystemet
A09 Sense OrgansSinnesorgan
A10 TissuesVävnader
A11 CellsCeller
A12 Fluids and SecretionsKroppsvätskor och sekret
A13 Animal StructuresDjurens anatomi
A14 Stomatognathic SystemMun, tänder, svalg
A15 Hemic and Immune SystemsBlod- och immunsystem
A16 Embryonic StructuresEmbryonal anatomi
A17 Integumentary SystemIntegumentsystemet

Tree Structures for Category B, Organisms

Explore the tree structures by following the hypertext links

B01 AnimalsDjur
B02 AlgaeAlger
B03 BacteriaBakterier
B04 VirusesVirus
B05 FungiSvampar
B06 PlantsVäxter
B07 ArchaeaArkeer

Tree Structures for Category C, Diseases

Explore the tree structures by following the hypertext links

C01 Bacterial Infections and MycosesBakterie- och svampinfektioner
C02 Virus DiseasesVirussjukdomar
C03 Parasitic DiseasesParasitsjukdomar
C04 NeoplasmsTumörer
C05 Musculoskeletal DiseasesMuskel- och skelettsjukdomar
C06 Digestive System DiseasesMatsmältningssystemets sjukdomar
C07 Stomatognathic DiseasesMunhålesjukdomar
C08 Respiratory Tract DiseasesLuftvägssjukdomar
C09 Otorhinolaryngologic DiseasesÖron-näsa-halssjukdomar
C10 Nervous System DiseasesNervsystemets sjukdomar
C11 Eye DiseasesÖgonsjukdomar
C12 Urologic and Male Genital DiseasesUrinvägs- och genitala sjukdomar hos män
C13 Female Genital Diseases and Pregnancy ComplicationsKvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer
C14 Cardiovascular DiseasesHjärt-kärlsjukdomar
C15 Hemic and Lymphatic DiseasesBlod- och lymfatiska sjukdomar
C16 Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and AbnormalitiesMedfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar
C17 Skin and Connective Tissue DiseasesHud- och bindvävssjukdomar
C18 Nutritional and Metabolic DiseasesNäringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
C19 Endocrine DiseasesHormonsjukdomar
C20 Immunologic DiseasesImmunologiska sjukdomar
C21 Disorders of Environmental OriginMiljöbetingade hälsoproblem
C22 Animal DiseasesDjursjukdomar
C23 Pathological Conditions, Signs and SymptomsPatologiska tillstånd, tecken och symtom

Tree Structures for Category D, Chemicals and Drugs

Explore the tree structures by following the hypertext links

D01 Inorganic ChemicalsOorganiska kemikalier
D02 Organic ChemicalsOrganiska kemikalier
D03 Heterocyclic CompoundsHeterocykliska föreningar
D04 Polycyclic HydrocarbonsPolycykliska kolväten
D06 Hormones, Hormone Substitutes, and Hormone AntagonistsHormoner, hormonersättningar och hormonantagonister
D07 Reproductive Control AgentsKonceptionsreglerande medel
D08 Enzymes and CoenzymesEnzymer och koenzymer
D09 Carbohydrates and Hypoglycemic AgentsKolhydrater och hypoglykemiska medel
D10 LipidsFetter
D11 Growth Substances, Pigments, and VitaminsTillväxtsubstanser, pigmenter och vitaminer
D12 Amino Acids, Peptides, and ProteinsAminosyror, peptider och proteiner
D13 Nucleic Acids, Nucleotides, and NucleosidesNukleinsyror, nukleotider och nukleosider
D14 Neurotransmitters and Neurotransmitter AgentsNeurotransmittorer och neurotransmittorsubstanser
D15 Central Nervous System AgentsCNS-aktiva medel
D16 Peripheral Nervous System AgentsPerifera nervsystemet, medel verkande på
D17 Anti-Inflammatory Agents, Antirheumatic Agents, and Inflammation MediatorsAntiinflammatoriska, antireumatiska och inflammationsfrämjande medel
D18 Cardiovascular AgentsHjärt-kärlmedel
D19 Hematologic, Gastrointestinal, and Renal AgentsHematologiska, gastrointestinala och njur- och urinmedel
D20 Complex MixturesKomplexa blandningar
D21 Anti-Allergic and Respiratory System AgentsAntiallergiska och luftvägspåverkande medel
D22 Antineoplastic and Immunosuppressive AgentsCellgifter och immunhämmande medel
D23 Dermatologic AgentsDermatologiska medel
D24 Immunologic and Biological FactorsImmunologiska and biologiska faktorer
D25 Biomedical and Dental MaterialsBiomedicinska- och tandfyllningsmaterial
D26 Pharmaceutical PreparationsFarmaceutiska preparat
D27 Chemical Actions and UsesKemisk verkan och användingsområden

Tree Structures for Category E, Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment

Explore the tree structures by following the hypertext links

E01 DiagnosisDiagnos
E02 TherapeuticsBehandlingsmetoder
E03 Anesthesia and AnalgesiaAnestesi och analgesi
E04 Surgical Procedures, OperativeOperationer
E05 Investigative TechniquesUtredningsmetoder
E06 DentistryTandläkarvetenskap
E07 Equipment and SuppliesUtrustning och tillbehör

Tree Structures for Category F, Psychiatry and Psychology

Explore the tree structures by following the hypertext links

F01 Behavior and Behavior MechanismsBeteende och beteendemekanismer
F02 Psychological Phenomena and ProcessesPsykologiska fenomena och processer
F03 Mental DisordersPsykiska störningar
F04 Behavioral Disciplines and ActivitiesBeteendevetenskapliga discipliner och aktiviteter

Tree Structures for Category G, Biological Sciences

Explore the tree structures by following the hypertext links

G01 Biological SciencesBiovetenskaper
G02 Health OccupationsVårdyrken
G03 Environment and Public HealthMiljö och folkhälsa
G04 Biological Phenomena, Cell Phenomena, and ImmunityBiologiska fenomen, cellfenomen och immunitet
G05 Genetic ProcessesGenetiska processer
G06 Biochemical Phenomena, Metabolism, and NutritionBiokemiska fenomen, ämnesomsättning och näring
G07 Physiological ProcessesFysiologiska processer
G08 Reproductive and Urinary PhysiologyFortplantnings- och urinvägsfysiologi
G09 Circulatory and Respiratory PhysiologyCirkulations- och andningsfysiologi
G10 Digestive, Oral, and Skin PhysiologyMatsmältnings-, oral- och hudfysiologi
G11 Musculoskeletal, Neural, and Ocular PhysiologyMuskuloskeletal, neural och ögonfysiologi
G12 Chemical and Pharmacologic PhenomenaKemiska och farmakologiska fenomen
G13 Genetic PhenomenaGenetiska fenomen
G14 Genetic StructuresGenetiska strukturer

Tree Structures for Category H, Physical Sciences

Explore the tree structures by following the hypertext linksH01 Natural SciencesNaturvetenskaper
Se nedan efter Z.

Tree Structures for Category I, Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena

Explore the tree structures by following the hypertext links

I01 Social Sciences                           Samhällsvetenskap
       Anthropology+   Antropologi
       Cost of Illness   Sjukdomskostnader
       Criminology+   Kriminologi
       Demography+   Demografi
       Economics+   Ekonomi
       Environment Design   Miljöplanering
Miljödesign
       Forecasting   Framtidsbedömning
Förutsägelse
Framtidsprognos
       Government+   Statsförvaltning (USA)
Regering
       Government Programs+                        Statliga program
       Internationality+   Internationella aspekter
Internationella relationer
Multinationella aspekter
Multinationella relationer
       Political Systems+   Politiska system
Politiska partier
       Politics+   Politik
       Private Sector   Privat sektor
Privat verksamhet
       Public Sector   Offentlig sektor
Offentlig förvaltning
       Quality of Life   Livskvalitet
       Sociology+   Sociologi

I02 Education                                    Utbildning
       Curriculum+   Läroplan
Studieplan
       Education, Distance   Distansutbildning
       Education, Nonprofessional+   Icke yrkesinriktad utbildning
       Education, Predental   Tandläkarutbildning, förkunskaper
       Education, Premedical   Läkarutbildning, förkunskaper
       Education, Professional+   Fackutbildning
       Educational Measurement+   Kunskapsprov
Kunskapstest
       Faculty+   Fakultet
       Inservice Training+   Internutbildning
       International Educational Exchange   Internationellt utbildningsutbyte
       Mentors   Mentorer
Handledare
       Needs Assessment   Behovsbedömning
Behovsprövning
       Preceptorship   Praktik under handledning
Handledningsprogram
       Schools+   Skolor
       Students+   Studerande
Elever
       Teaching+   Undervisning
Pedagogik

I03 Human Activities                          Mänskliga aktiviteter
       Activities of Daily Living                     ADL
Dagliga livets aktiviteter
       Automobile Driving+   Bilkörning
       Diet Fads   Kosttrender
Modemat
Diettrender
       Exercise   Motion
Fysisk aktivitet
Aerobics
Gymping
       Leisure Activities+   Fritidsaktiviteter
       Nudism   Nudism
       Physical Fitness   Fysisk kondition
       Retirement   Pensionering
       Survival   Överlevnad
       Temperance   Helnykterhet
Absolutism
       Travel+   Resor
       Work+   Arbete

Tree Structures for Category J, Technology and Food and Beverages

Explore the tree structures by following the hypertext links

J01 Technology, Industry, and AgricultureTeknologi inom industri och lantbruk
       Agriculture+   Lantbruk
Jordbruk
       Architecture+   Arkitektur
       Commerce+   Handel
Kommers
       Engineering+   Ingenjörskonst
Installationer
       Household Articles+   Hushållsartiklar
Hygienartiklar
       Household Products+   Hushållsprodukter
       Industry+   Industri
Företag
       Manufactured Materials+   Tillverkade material
       Military Science   Försvarsindustri
       Power Plants+   Kraftverk
Elkraftsindusti
       Technology+   Teknologi
Teknik
       Transportation+   Transport
Trafik
Kommunikationer

J02 Food and Beverages     Mat och dryck
       Beverages+                             Drycker
       Food+   Livsmedel

Tree Structures for Category K, Humanities

Explore the tree structures by following the hypertext links

K01 Humanities           Humaniora
       Art+   Konst
       Awards and Prizes+   Utmärkelser och priser
       Ethics+   Etik
       History+   Historia
       Knowledge   Kunskap
       Literature+   Litteratur
       Music   Musik
       Occultism+   Ockultism
       Philosophy+   Filosofi
Livsåskådningsfrågor
       Religion+   Religion
       Secularism   Sekularism

Tree Structures for Category L, Information Science

Explore the tree structures by following the hypertext links

L01 Information Science                  Informatik
       Book Collecting   Boksamlande
       Chronology   Kronologi
       Classification+   Klassificering
Klassifikation
       Communication+   Kommunikation
       Communications Media+   Kommunikationsmedia
       Computer Security   Datasäkerhet
       Copying Processes+   Kopiering
       Data Collection+   Datainsamling
       Information Centers+   Informationscentraler
       Information Management   Informationsbehandling
       Information Services+   Informationstjänster
Information
       Information Storage and Retrieval+   Informationslagring och återvinning
       Information Theory   Informationsteori
       Library Science+   Biblioteksvetenskap
       Medical Informatics+   Medicinsk informatik
       Pattern Recognition+   Mönsterigenkännande
       Publishing+   Publicering
       Systems Analysis+   Systemanalys

Tree Structures for Category M, Persons

Explore the tree structures by following the hypertext links

M01 Persons                       Personer
       Abortion Applicants   Abortsökande
       Adult Children   Vuxna barn
       Age Groups+   Åldersgrupper
       Caregivers   Vårdgivare
       Child of Impaired Parents   Barn till funtionshindrade föräldrar
Barn till föräldrar med missbruk
       Child, Abandoned   Övergivna barn
       Child, Exceptional+   Barn med speciella behov
       Child, Unwanted   Oönskade barn
       Consultants   Konsulter
       Crime Victims   Brottsoffer
Våldsoffer
       Disabled Persons+   Funktionshindrade
Rörelsehindrade
       Famous Persons   Berömda personer
       Friends   Vänner
       Homebound Persons   Personer bundna vid hemmet

       Homeless Persons+   Hemlösa
Uteliggare
       Jehovah's Witnesses   Jehovas vittnen
       Legal Guardians+   Förmyndare
       Medically Uninsured   Personer utan sjukförsäkring
       Men+   Män
       Mentors   Mentorer
Handledare
       Minors   Minderåriga
       Multiple Birth Offspring+   Avkomma av flerbördsgraviditet
       Occupational Groups+   Yrkesgrupper
       Parents+   Föräldrar
       Patients+   Patienter
Vårdtagare
       Population Groups+   Befolkningsgrupper
       Prisoners   Fångar
       Refugees   Flyktingar
       Research Personnel+   Forskningspersonal
       Research Subjects   Försökspersoner
       Sexual Partners   Sexuella partners
Multipla partners
       Siblings   Syskon
       Single Person   Ensamstående
       Spouses   Makar
Äkta par
Sambor
Gifta
Partners
       Students+   Studerande
Elever
       Survivors+   Överlevande
       Terminally Ill   Döende patienter
       Tissue Donors+   Organgivare
Vävnadsdonatorer
Donatorer, organ
Organdonatorer
       Transients and Migrants   Gästarbetare
Säsongsarbetare
       Veterans   Veteraner
       Visitors to Patients   Patientbesökare
       Voluntary Workers+   Volontärer
Frivilligarbetare
       Vulnerable Populations   Sårbar befolkning
Sårbara grupper
       Women+   Kvinnor

Tree Structures for Category N, Health Care

Explore the tree structures by following the hypertext links

N01 Population CharacteristicsBefolkningskarakteristika
       Demography+   Demografi
       Health+   Hälsa
       Population+   Befolkning
Population
       Socioeconomic Factors+                    Socioekonomiska faktorer
Sociala förhållanden
Levnadsförhållanden
Levnadsstandard

N02 Health Care Facilities,
Manpower, and Services
Hälso- och sjukvårdsinrättningar, arbetskraft och tjänster
       Health Facilities+   Hälsovårdsinrättningar
Sjukvårdsbyggnader
Sjukvårdsinrättningar
       Health Manpower   Tillgång på vårdpersonal
       Health Personnel+   Hälso- och sjukvårdspersonal
Sjukvårdspersonal
       Health Promotion+   Hälsokampanjer
Hälsofrämjande arbete
       Health Services+   Hälso- och sjukvård
Vårdformer
       Housekeeping+   Hushållning
Städning
Hushållsarbete
       Maintenance+   Underhåll
Reparationer
Byggnadsunderhåll
Fastighetsunderhåll
       Missions and Missionaries              Mission och missionärer

N03 Health Care Economics
and Organizations
Hälso- och sjukvårdsekonomi och organisationer
       Economics+   Ekonomi
       Health Planning+   Hälso- och sjukvårdsplanering
Sjukvårdsplanering
Hälsovårdsplanering
       Organizations+   Organisationer
Myndigheter
       Social Control, Formal+                   Formell social kontroll
       State Dentistry   Offentlig tandvård
       State Medicine   Offentlig sjukvård
       Technology Assessment,
Biomedical+
  Utvärdering av medicinsk teknologi
Utvärdering av medicinsk teknik

N04 Health Services AdministrationHälso- och sjukvårdsadministration
       Organization and
Administration+
  Organisation och administration
Administration
       Patient Care Management+              Patientadministration
       Quality of Health Care+   Vårdkvalitet

N05 Health Care Quality, Access,
and Evaluation
Vårdkvalitet, tillgång och utvärdering
       Delivery of Health Care+   Hälso- och sjukvårdsförsörjning
Sjukvårdsförsörjning
       Ethics+   Etik
       Health Services Research+   Hälso- och sjukvårdsforskning
       Quality Assurance, Health Care+   Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård
Kvalitetssäkring
       Quality of Health Care+   Vårdkvalitet

Tree Structures for Category Z, Geographic Locations

Explore the tree structures by following the hypertext links

Z01 Geographic Locations          Geografiskt läge
       Africa+   Afrika
       Americas+   Amerika
       Antarctic Regions   Antarktis
       Arctic Regions   Arktis
       Asia+   Asien
       Atlantic Islands+   Atlantöarna
       Australia+   Australien
       Cities+   Städer
       Europe+   Europa
       Historical Geographic Locations+   Historiska geografiska namn
       Indian Ocean Islands+   Indiska oceanens öar
       Oceania+   Oceanien
Söderhavsöarna
       Oceans and Seas+   Oceaner och hav
       Pacific Islands+   Stillahavets öarNatural Sciences

Mesh Tree location corresponding to the Mesh number H01

Svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm)

Natural Sciences Naturvetenskaper
   Astronomy Astronomi
      Solar System Solsystemet
         Meteoroids Meteoroider
         Minor Planets Mindre planetter
         Planets Planeter
            Earth (Planet) Jorden (Planeten)
               Moon Måne
            Jupiter Jupiter
            Mars Mars
            Mercury (Planet) Merkurius
            Neptune Neptunus
            Pluto Pluto
            Saturn Saturnus
            Uranus Uranus
            Venus Venus
         Solar Activity Solaktivitet
   Biological Sciences Biovetenskaper
      Anatomy Anatomi
         Anatomy, Artistic Anatomisk avbildning
         Anatomy, Comparative Anatomi, jämförande
         Anatomy, Cross-Sectional Tvärsnittsanatomi
         Anatomy, Regional Regional anatomi
         Anatomy, Veterinary Veterinär anatomi
         Cytology Cytologi
         Embryology Embryologi
            Teratology Teratologi
         Histology Histologi
            Histology, Comparative Histologi, jämförande
         Neuroanatomy Neuroanatomi
      Biochemistry Biokemi
         Histocytochemistry Histocytokemi
            Immunohistochemistry Immunhistokemi
         Immunochemistry Immunkemi
            Immunohistochemistry Immunhistokemi
         Neurochemistry Neurokemi
      Biology Biologi
         Botany Botanik
            Ethnobotany Etnobotanik
            Pharmacognosy Farmakognosi
         Computational Biology Bioinformatik
         Developmental Biology Utvecklingsbiologi
            Embryology Embryologi
               Teratology Teratologi
         Ecology Ekologi
         Exobiology Exobiologi
         Genetics Genetik
            Cytogenetics Cytogenetik
            Genetic Research Genforskning
               Human Genome Project Humana genomprojektet
            Genetics, Behavioral Beteendegenetik
               Genetic Determinism Genetisk determinism
            Genetics, Medical Genetik, medicinsk
               Eugenics Rashygien
               Genetic Services Genetiska tjänster
                  Genetic Counseling Genetisk rådgivning
                  Genetic Screening Genetisk screening
            Genetics, Microbial Genetik, mikrobiell
            Genetics, Population Befolkningsgenetik
            Genomics Genomik
               Proteomics Proteomik
            Immunogenetics Immungenetik
            Molecular Biology Molekylärbiologi
               Epidemiology, Molecular Epidemiologi, molekylär
            Pharmacogenetics Farmakogenetik
               Toxicogenetics Toxikogenetik
            Radiation Genetics Strålningsgenetik
         Laboratory Animal Science Försöksdjursvetenskap
         Marine Biology Marinbiologi
         Microbiology Mikrobiologi
            Bacteriology Bakteriologi
            Environmental Microbiology Miljömikrobiologi
               Air Microbiology Luftmikrobiologi
               Food Microbiology Livsmedelsmikrobiologi
               Soil Microbiology Jordmikrobiologi
               Water Microbiology Vattenmikrobiologi
            Industrial Microbiology Industriell mikrobiologi
            Mycology Mykologi
            Virology Virologi
         Molecular Biology Molekylärbiologi
            Epidemiology, Molecular Epidemiologi, molekylär
         Natural History Naturhistoria
         Neurobiology Neurobiologi
         Parasitology Parasitologi
            Food Parasitology Livsmedelsparasitologi
            Parasitic Sensitivity Tests 
         Photobiology Fotobiologi
         Radiobiology Radiobiologi
         Zoology Zoologi
            Entomology Entomologi
      Biophysics Biofysik
         Bionics Bionik
         Electrophysiology Elektrofysiologi
         Hemorheology Blodflödeslära
      Biotechnology Bioteknologi
         Biomimetics Biomimetik
      Neurosciences Neurovetenskaper
         Neuroanatomy Neuroanatomi
         Neurobiology Neurobiologi
         Neurochemistry Neurokemi
         Neuroendocrinology Neuroendokrinologi
         Neuropharmacology Neurofarmakologi
         Neurophysiology Neurofysiologi
      Pharmacology Farmakologi
         Ethnopharmacology Etnofarmakologi
         Neuropharmacology Neurofarmakologi
         Pharmacoepidemiology Farmakoepidemiologi
         Pharmacogenetics Farmakogenetik
            Toxicogenetics Toxikogenetik
         Pharmacognosy Farmakognosi
         Pharmacology, Clinical Farmakologi, klinisk
         Psychopharmacology Psykofarmakologi
         Toxicology Toxikologi
            Toxicogenetics Toxikogenetik
      Physiology Fysiologi
         Electrophysiology Elektrofysiologi
         Endocrinology Endokrinologi
            Neuroendocrinology Neuroendokrinologi
         Neurophysiology Neurofysiologi
         Physiology, Comparative Fysiologi, jämförande
         Psychophysiology Psykosomatik
            Neuropsychology Neuropsykologi
            Psychoneuroimmunology Psykoneuroimmunologi
   Chemistry Kemi
      Biochemistry Biokemi
         Catalysis Katalys
         Structure-Activity Relationship Struktur-aktivitet-relation
            Quantitative Structure-Activity Relationship 
      Chemistry, Agricultural Jordbrukskemi
         Maillard Reaction Maillardreaktion
      Chemistry, Analytical Kemi, analytisk
         Electrophoresis Elektrofores
         Immunochemistry Immunkemi
      Chemistry, Clinical Kemi, klinisk
      Chemistry, Inorganic Kemi, oorganisk
         Chemistry, Bioinorganic Biokemi, oorganisk
      Chemistry, Organic Kemi, organisk
         Acylation Acylering
            Acetylation Acetylering
         Alkylation Alkylering
            Methylation Metylering
               DNA Methylation DNA-metylering
         Amination Aminering
         Cyclization Ringslutning
         Dealkylation Dealkylering
         Deamination Deaminering
         Decarboxylation Dekarboxylering
         Esterification Förestring
         Glycosylation Glykosylering
         Hydrogenation Hydrering
         Hydroxylation Hydroxylering
         Isomerism Isomeri
            Stereoisomerism Stereoisomerism
         Nitrosation Nitrosation
         Phosphorylation Fosforylering
      Chemistry, Pharmaceutical Kemi, farmaceutisk
         Drug Design Läkemedelsdesign
         Structure-Activity Relationship Struktur-aktivitet-relation
            Quantitative Structure-Activity Relationship 
      Chemistry, Physical Kemi, fysikalisk
         Absorption Absorption
         Adsorption Adsorption
         Air Ionization Luftjonisering
         Anisotropy Anisotropi
         Catalysis Katalys
         Colloids Kolloider
            Micelles Miceller
         Corrosion Korrosion
         Crystallization Kristallisering
         Crystallography Kristallografi
            Neutron Diffraction Neutrondiffraktion
            Powder Diffraction 
            X-Ray Diffraction Röntgendiffraktion
               Crystallography, X-Ray Röntgenkristallografi
         Desiccation Desickation
         Dialysis Dialys
         Dimerization Dimerisering
         Electrochemistry Elektrokemi
            Conductometry Konduktometri
            Electrolysis Elektrolys
               Electroplating Elektroplätering
            Electrophoresis Elektrofores
               Electrophoresis, Agar Gel Agargelelektrofores
                  Comet Assay Kometmetoden
               Electrophoresis, Capillary Kapillärelektrofores
               Electrophoresis, Cellulose Acetate Cellulosaacetatelektrofores
               Electrophoresis, Gel, Pulsed-Field Pulsfältgelelektrofores
               Electrophoresis, Gel, Two-Dimensional Tvådimensionell gelelektrofores
               Electrophoresis, Paper Papperselektrofores
               Electrophoresis, Polyacrylamide Gel Polyakrylamidgelelektrofores
                  Electrophoresis, Disc Diskelektrofores
                  Electrophoresis, Gel, Two-Dimensional Tvådimensionell gelelektrofores
               Electrophoresis, Starch Gel Stärkelsegelelektrofores
               Immunoelectrophoresis Immunelektrofores
                  Counterimmunoelectrophoresis Immunelektroosmofores
                  Immunoelectrophoresis, Two-Dimensional Immunelektrofores, tvådimensionell
               Iontophoresis Jontofores
               Isoelectric Focusing Isoelektrisk fokusering
            Polarography Polarografi
            Potentiometry Potentiometri
         Energy Transfer Energiöverföring
            Linear Energy Transfer Lineär energiöverföring
         Filtration Filtrering
            Micropore Filters Mikroporfilter
            Ultrafiltration Ultrafiltrering
               Hemofiltration Blodfiltrering
                  Hemodiafiltration Hemodiafiltrering
         Hydrogen Bonding 
         Hydrogen-Ion Concentration Vätejonkoncentration
            Acid-Base Equilibrium Syra-bas-jämvikt
            Isoelectric Point Isoelektrisk punkt
         Hydrolysis Hydrolys
         Hydrophobicity 
         Ion Exchange Jonbyte
         Maillard Reaction Maillardreaktion
         Membranes, Artificial Membran, konstgjorda
            Lipid Bilayers 
            Liposomes Liposomer
            Virosomes Virosomer
         Molecular Conformation Molekylkonfiguration
         Molecular Structure Molekylstruktur
         Molecular Weight Molekylvikt
         Osmolar Concentration Osmolaritet
         Oxidation-Reduction Oxidation-reduktion
         Particle Size Partikelstorlek
         Permeability Genomtränglighet
            Osmosis Osmos
            Osmotic Pressure Osmotiskt tryck
         Phase Transition Fasomvändning
         Photochemistry Fotokemi
            Photobleaching Fotoblekning
            Photolysis Fotolys
            Photophosphorylation Fotofosforylering
            Photosynthesis Fotosyntes
         Precipitation Precipitation
            Flocculation Flockulering
            Fractional Precipitation Fraktionell precipitation
         Proton-Motive Force 
         Radiochemistry Radiokemi
         Solubility Löslighet
         Specific Gravity 
         Spontaneous Combustion Självantändning
         Surface Properties Ytegenskaper
            Adhesiveness Adhesivitet
            Capillarity Kapillaritet
            Surface Tension Ytspänning
            Wettability 
         Viscosity Viskositet
         Volatilization Avdunstning
      Microchemistry Mikrokemi
   Electronics Elektronik
      Amplifiers Förstärkare
      Electronics, Medical Elektronik, medicinsk
      Robotics Robotteknik
      Semiconductors Halvledare
         Transistors Transistorer
      Transducers Omvandlare
         Transducers, Pressure Transduktorer, tryck
   Evolution, Chemical Evolution, kemisk
   Evolution, Planetary Evolution, planetär
   Geography Geografi
      Oceanography Oceanografi
         Geologic Sediments Geologiska sediment
      Topography, Medical 
   Geology Geologi
      Geologic Sediments Geologiska sediment
   Mathematics Matematik
      Algorithms Algoritmer
      Finite Element Analysis Finita element-metoden
      Fourier Analysis Fourieranalys
      Fractals Fraktaler
      Game Theory Spelteori
         Games, Experimental Spel, experimentella
      Mathematical Computing Programmering
         Decision Support Techniques Beslutsstödstekniker
            Data Interpretation, Statistical Datatolkning, statistisk
            Decision Theory Beslutsteori
               Decision Trees Beslutsträd
            Neural Networks (Computer) Neurala nätverk (Datorer)
      Nonlinear Dynamics Icke-lineär dynamik
      Statistics Statistik
         Actuarial Analysis Aktuarieanalys
            Life Tables Dödlighetstabeller
               Quality-Adjusted Life Years Kvalitetsvägd livslängd
         Analysis of Variance Variansanalys
            Multivariate Analysis Multivariantanalys
         Biometry Biometri
         Cluster Analysis Klusteranalys
            Small-Area Analysis 
            Space-Time Clustering Tid- och platsanhopning
         Confidence Intervals Konfidensintervall
         Data Interpretation, Statistical Datatolkning, statistisk
         Discriminant Analysis Diskriminantanalys
         Factor Analysis, Statistical Faktoranalys, statistisk
         Matched-Pair Analysis 
         Monte Carlo Method Monte Carlo-metod
         Principal Component Analysis 
         Probability Sannolikhet
            Bayes Theorem Bayes teorem
            Likelihood Functions 
            Markov Chains Markovs kedja
            Odds Ratio Oddskvot
            Predictive Value of Tests Prediktivt värde av tester
            Proportional Hazards Models 
            Risk Risk
               Logistic Models Logistiska modeller
               Risk Assessment Riskbedömning
               Risk Factors Riskfaktorer
            Uncertainty 
         Regression Analysis Regressionsanalys
            Least-Squares Analysis 
            Linear Models Lineära modeller
            Logistic Models Logistiska modeller
            Proportional Hazards Models 
         ROC Curve ROC-kurvanalys
         Sensitivity and Specificity Sensitivitet och specificitet
         Statistical Distributions 
            Binomial Distribution Binomialfördelning
            Chi-Square Distribution Chi-tvåfördelning
            Normal Distribution Normalfördelning
            Poisson Distribution Poissonregression
         Statistics, Nonparametric 
         Stochastic Processes Stokastiska processer
            Markov Chains Markovs kedja
         Survival Analysis Överlevnadsanalys
            Disease-Free Survival Sjukdomsfri överlevnad
   Nanotechnology Nanoteknologi
   Nature Natur
   Physics Fysik
      Acoustics Akustik
         Psychoacoustics Psykoakustik
         Sound Ljud
            Noise Buller
         Ultrasonics Ultraljud
            Phonophoresis Fonofores
            Sonication Sonikering
      Biophysics Biofysik
         Biomechanics Biomekanik
            Compressive Strength Tryckhållfasthet
            Elasticity Elasticitet
               Compliance Tänjbarhet
            Friction Friktion
            Kinetics Kinetik
            Lifting Lyft
            Pliability Böjlighet
            Shear Strength 
            Stress, Mechanical Mekanisk påfrestning
            Tensile Strength Draghållfasthet
            Torque 
            Vibration Vibration
            Weight-Bearing Viktbärande
         Bionics Bionik
         Diffusion Diffusion
         Energy Transfer Energiöverföring
            Linear Energy Transfer Lineär energiöverföring
         Filtration Filtrering
            Ultrafiltration Ultrafiltrering
               Hemofiltration Blodfiltrering
                  Hemodiafiltration Hemodiafiltrering
         Hemorheology Blodflödeslära
         Membrane Potentials Membranpotentialer
      Doppler Effect Dopplereffekt
      Electricity Elektricitet
         Electric Capacitance Elektrisk kapacitans
         Electric Conductivity Elektrisk ledningsförmåga
            Electric Impedance Elektrisk impedans
         Electric Wiring Elnät
         Electrodes Elektroder
         Electromagnetics Elektromagnetism
            Electromagnetic Fields Elektromagnetiska fält
         Electrostatics Elektrostatik
         Power Plants Kraftverk
      Gravitation Gravitation
         Gravity, Altered Tyngdkraftsförändring
            Hypergravity 
            Hypogravity 
               Weightlessness Viktlöshet
      Hardness Hårdhet
         Hardness Tests Hårdhetstester
      Health Physics Strålskyddsfysik
      Lubrication Smörjning
      Magnetics Magnetism
         Electromagnetics Elektromagnetism
            Electromagnetic Fields Elektromagnetiska fält
      Mechanics Mekanik
         Compressive Strength Tryckhållfasthet
         Elasticity Elasticitet
            Compliance Tänjbarhet
         Friction Friktion
         Kinetics Kinetik
         Lifting Lyft
         Pliability Böjlighet
         Shear Strength 
         Stress, Mechanical Mekanisk påfrestning
         Tensile Strength Draghållfasthet
         Torque 
         Vibration Vibration
         Weight-Bearing Viktbärande
      Motion Rörlighet
         Acceleration Acceleration
            Deceleration Hastighetsminskning
         Coriolis Force Corioliskraften
         Rotation Rotation
      Nuclear Physics Kärnfysik
         Alpha Particles Alfapartiklar
         Beta Rays Betastrålar
         Elementary Particle Interactions Elementarpartikelväxelverkan
         Elementary Particles Elementarpartiklar
            Electrons Elektroner
            Heavy Ions Tunga joner
            Mesons Mesoner
            Neutrons Neutroner
               Fast Neutrons Snabba neutroner
            Photons Fotoner
            Protons Protoner
         Nuclear Energy Kärnenergi
            Nuclear Fission Kärnklyvning
            Nuclear Fusion Kärnfusion
         Magnetic Resonance Spectroscopy Magnetisk resonansspektroskopi
            Electron Spin Resonance Spectroscopy Elektronspinnresonansspektrografi
            Nuclear Magnetic Resonance, Biomolecular Nukleär magnetisk resonans, biomolekular
         Nuclear Reactors Kärnreaktorer
         Particle Accelerators 
            Cyclotrons Cyklotroner
            Synchrotrons 
         Quantum Theory Kvantumteori
         Radioactivity Radioaktivitet
         Radionuclide Generators Radionuklidgeneratorer
      Optics Optik
         Anisotropy Anisotropi
         Birefringence Dubbelbrytning
         Color Färg
         Darkness Mörker
         Fiber Optics Fiberoptik
         Light Ljus
            Glare Bländande ljussken
            Lasers Laser
            Luminescence Luminiscens
               Chemiluminescence Kemiluminescens
               Luminescence, Bacterial Luminiscens, bakteriell
         Microscopy Mikroskopi
         Optical Rotation Optisk rotation
         Photography Fotografering
            Holography Hologram
            Image Enhancement Bildförstärkning
               Radiographic Image Enhancement Röntgenbildsförstärkning
                  Angiography, Digital Subtraction Digital subtraktionsangiografi
                  Radiography, Dental, Digital Digital dental radiografi
                  Radiography, Dual-Energy Scanned Projection 
                  Tomography, X-Ray Computed Datortomografi
                     Colonography, Computed Tomographic Datorkolonografi
                     Tomography, Spiral Computed 
               Tomography, Emission-Computed Positronemissionstomografi
            Photofluorography Fotofluorografi
            Photogrammetry Fotogrammetri
               Moire Topography 
            Photomicrography Fotomikrografi
         Refraction, Ocular Ljusbrytning, ögats
         Refractometry Refraktometri
      Oscillometry Oscillometri
      Phase Transition Fasomvändning
      Porosity Porositet
      Pressure Tryck
         Decompression Dekompression
            Decompression, Explosive Dekompression, explosiv
         Hydrostatic Pressure Hydrostatiskt tryck
         Osmotic Pressure Osmotiskt tryck
         Partial Pressure Partialtryck
         Vacuum Vakuum
      Psychophysics Psykofysik
         Psychoacoustics Psykoakustik
         Signal Detection (Psychology) Signaldetektion (Psykologi)
      Radiation Strålning
         Electromagnetic Fields Elektromagnetiska fält
         Fluorescence Fluorescens
         Photons Fotoner
         Radiation, Ionizing Strålning, joniserande
            Alpha Particles Alfapartiklar
            Background Radiation Naturlig strålning
            Beta Rays Betastrålar
            Cosmic Radiation Kosmisk strålning
            Gamma Rays Gammastrålar
            X-Rays Röntgenstrålning
         Radiation, Nonionizing Strålning, icke-joniserande
            High-Energy Shock Waves Högenergistötvågor
            Infrared Rays Infraröda strålar
            Lasers Laser
            Light Ljus
            Microwaves Mikrovågor
            Radio Waves Radiovågor
            Ultraviolet Rays Ultraviolett strålning
         Radiation Tolerance Strålningstolerans
         Radiometry Radiometri
            Radiation Dosage Stråldos
               Dose-Response Relationship, Radiation Dos-responskurva, strålning
            Radiation Monitoring Strålningsövervakning
               Body Burden Miljöbelastning
               Film Dosimetry Filmdosimetri
               Thermoluminescent Dosimetry Termoluminiscensdosimetri
            Scintillation Counting 
               Whole-Body Counting Helkroppsmätning
            Spectrometry, Gamma Gammaspektrometri
         Scattering, Radiation 
            Spectrum Analysis, Raman Spektralanalys, Raman
      Rheology Reologi
         Fluid Shifts Kroppsvätskeförskjutningar
         Hemorheology Blodflödeslära
         Laser-Doppler Flowmetry Laserdopplerflödesmätning
         Microfluidics Mikrofluidik
         Pulsatile Flow Pulsatilt flöde
      Temperature Temperatur
         Cold Kyla
            Freezing Nedfrysning
         Heat Värme
         Transition Temperature Övergångstemperatur
      Thermal Conductivity 
      Thermodynamics Termodynamik
         Convection Konvektion
         Entropy Entropi
         Heat Värme
   Science Vetenskap
      Algorithms Algoritmer
      Knowledge Kunskap
      Methods Metoder
      Models, Theoretical Modeller, teoretiska
         Fractals Fraktaler
         Fuzzy Logic Oskarp logik
         Models, Biological Modeller, biologiska
            Models, Cardiovascular Hjärt-kärlmodeller
            Models, Genetic Modeller, genetiska
            Models, Immunological Modeller, immunologiska
            Models, Neurological Modeller, neurologiska
               Neurolinguistic Programming Neurolingvistisk programmering
         Models, Chemical Modeller, kemiska
         Models, Educational Undervisningsmodeller
         Models, Molecular Modeller, molekylära
         Models, Nursing Omvårdnadsmodeller
         Models, Organizational Modeller, organisatoriska
         Models, Psychological Modeller, psykologiska
            Neurolinguistic Programming Neurolingvistisk programmering
         Models, Statistical Modeller, statistiska
            Likelihood Functions 
            Linear Models Lineära modeller
            Logistic Models Logistiska modeller
            Models, Economic Modeller, ekonomiska
               Models, Econometric Modeller, ekonometriska
            Proportional Hazards Models 
         Nonlinear Dynamics Icke-lineär dynamik
      Natural History Naturhistoria
      Research Forskning
         Behavioral Research Beteendeforskning
         Biomedical Research Biomedicinsk forskning
            Animal Experimentation Djurförsök
               Animal Use Alternatives Alternativa djurförsöksmodeller
                  Animal Testing Alternatives Alternativ till djurförsök
            Embryo Research Embryoforskning
               Research Embryo Creation Skapandet av forskningembryon
            Fetal Research Forskning på foster
            Genetic Research Genforskning
               Human Genome Project Humana genomprojektet
            Human Experimentation Humanförsök
               Autoexperimentation Autoexperiment
               Nontherapeutic Human Experimentation Icke-terapeutisk forskning
               Therapeutic Human Experimentation Försöksbehandling på människa
         Empirical Research Empirisk forskning
            Observation Observation
            Qualitative Research Kvalitativ forskning
         Feasibility Studies Genomförbarhetsstudier
         Peer Review, Research Kollegial granskning inom forskning
         Pilot Projects Pilotstudier
         Reproducibility of Results Resultats reproducerbarhet
         Research Design Forskningsplanering
            Control Groups Kontrollgrupper
            Double-Blind Method Dubbelblindmetod
            Meta-Analysis Metaanalys
            Patient Selection Patienturval
            Random Allocation Slumpmässig fördelning
            Sample Size Stickprovsstorlek
      Research Support Forskningsanslag
      Systems Integration Systemintegration
      Systems Theory Systemteori
      Training Support Studiebidrag
         Fellowships and Scholarships Stipendier
   Time Tid
      Chronology Kronologi
      Half-Life Halveringstid
      Periodicity Periodicitet
         Seasons Årstider
      Photoperiod Fotoperiod
      Time Factors Tidsfaktorer
   Weights and Measures Vikter och mått
      Calibration Kalibrering
      International System of Units International System of Units
      Metric System Metriska systemet
      Reference Standards Standarder
      Reference Values Normalvärden