Sven Wimnell 050112:
Några databaser och bibliotek.

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://www.wimnell.com/omr40l.html)


Internet

     I mitten på 1990-talet började Internet bli mer allmänt använt. Nu har företag och organisationer mer och mer börjat avveckla det gamla systemet med att skicka kring information på papper. Att finnas på Internet och använda Internet för information är nu ett måste för företag och organisationer.
     Enligt DN 040107 sid ekonomi 5 var i november 2004 i Sverige 6,2 miljoner Internetanslutna. Av dessa hade 1,6 miljoner bredband (26%) och 4,6 miljoner modem (74%). Men 2004 använde bara 69% Internetuppkopplingen, 4,4 miljoner.

Mellan januari och mars 2003, personer 16-74 år : av Internetanvändarna använde:
60-70% Internet för att skicka och ta emot E-post.
60-70% Internet för att söka information om varor och tjänster
ca 40% hämta information från myndigheters hemsidor.
ca 40% använda nätbank.
     Sedan följer: Läsa nättidningar eller elektroniska produkter. Tjänster för resor och inkvartering. Lyssna till/ladda ned musik/spel. Ladda ner myndigheters formulär/blanketter. Köpa/ beställa varor. Annan kommunikation (till exempel för att chatta). Lyssna på radio eller titta på TV. Skicka ifyllda formulär/blanketter till myndigheter.

     En viktig användning av Internet är för den demokratiska planeringen av framtiden, något som ska belysas strax. Men först något om regeringens hemsida.


Regeringens hemsida på Internet.

     Regeringens hemsida har länge varit föredömlig både när det gäller teknik och innehållsuppbyggnad.
     Nu har regeringen våren 2004 ändrat sin hemsida och alla kan inte ladda hem på det gamla hederliga sättet. Infrastrukturministern Ulrika Messing har flera gånger från och med 4 maj 2004 fått meddelande om det med begäran om att hemsidan rättas till. Men hon har inte svarat eller vidtagit några åtgärder för att göra regeringens hemsida användbar för alla. Svårigheterna beror på felkonstruktion av tekniken bakom regeringens hemsida, på kodningen, och den måste göras om. Om de nuvarande kodarna inte kan gör om måste regeringen skaffa en annan konstruktör som kan rätta till så att vanligt folk kan ladda hem som förr.

IT-kommissionen.
     IT-kommissionen existerade några år och ägnade sig bl a åt problem med den s k mjuka infostrukturen, dvs innehållet i det som förmedlas i hårda strukturen som gäller teleledningar och apparaterna för förmedling av meddelandena. För ett par år sedan lades kommissionen ned och ersattes i någon mån av "Den strategiska IT-gruppen".

Den strategiska IT-gruppen
     Gruppen skriver i sin verksamhetsplan:
"Strategigruppens uppgifter.
     Strategigruppens uppdrag är att främja det svenska informationssamhällets fortsatta utveckling. Syftet är att bidra till att det IT-politiska målet, att Sverige som första land skall bli ett informationssamhälle för alla, uppnås och därmed bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och nytta för medborgaren."

"4. Vision och mål
     Den IT-politiska strategigruppen har antagit följande vision för sitt arbete:
”Den svenska IT-politiken ska vara en naturlig del av samhällets utvecklingspolitik, där IT-politiska insatser inom alla politikområden och samhällssektorer ges hög prioritet och strävar i en gemensam riktning. Sveriges beslutsfattare ska beakta IT i sina beslut på samma självklara sätt som man redan idag beaktar ekonomi och juridik.” "
     "Under det första verksamhetsåret avser strategigruppen att initiera arbetsgrupper inom följande fokusområden:
* Tillgänglighet och tillit
* Tillväxt
* Vård och omsorg
* Skola och lärande
     Dessa fokusområden beskrivs djupare i efterföljande kapitel."

"8. Tillgänglighet och tillit
     Tillgänglighet är en förutsättning för ett informationssamhälle för alla där medborgare och företag har tillgång till stabil och säker ITinfrastruktur (såväl fast som mobil) med brett tjänsteutbud och valfrihet. Tilliten och förtroendet till IT och Internet är också av central betydelse. Därför anser strategigruppen att detta är ett prioriterat fokusområde för gruppens verksamhet."


"8.2. Verksamhet

Arbetsgrupp för IT-infrastruktur och bredband.
     Strategigruppen avser att tillsätta en arbetsgrupp med särskilt fokus på IT-infrastrukturfrågor. Särskilda direktiv utformas för detta arbete.

Arbetsgrupp för Internetpolitik
Strategigruppen avser att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att belysa Internetpolitiken ur ett användarperspektiv. Arbetsgruppen ska i samarbete med Näringsdepartementets enhet för IT, forskning och utveckling och andra berörda aktörer också belysa människors tillit till Internet och vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra tilliten. Särskilda direktiv utformas för detta arbete.

Rådslag IT-infrastruktur
     Strategigruppen har i uppdrag att arrangera regelbundna rådslag där deltagarna är nätoperatörer, nätägare, Internet- och telekomoperatörer samt andra berörda aktörer. Syftet är att åstadkomma samsyn för att främja framtidssäkra, tillgängliga, konkurrens- och teknikneutrala sammanhängande elektroniska kommunikationsnät.

Beskrivning - nätstrukturer, roller, näthierarkier
     Strategigruppen avser att i samverkan med berörda aktörer vidareutveckla beskrivningar av nätstrukturer, roller och näthiearkier."

"9.2. Verksamhet

Forskning och innovationer inom IT-området
     Strategigruppen ska bistå i pågående arbete inom Regeringskansliet med att identifiera och belysa nyckelfaktorer för stimulans av tekniska samt informations- och tjänsteinriktade innovationer inom IT-området. Strategigruppen ska också bistå i pågående arbete inom områden där IT som verktyg stimulerar utvecklingen, samt hur sammanhållna och effektiva FoU-insatser åstadkoms inom tillämpning och användning av IT.

Arbetsgrupp för IT som tillväxtfrämjande resurs
     Strategigruppen avser att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med hur IT kan användas i nya produkter och tjänster samt för att uppnå högre produktivitet i syfte att skapa tillväxt. Särskilda direktiv utformas för detta arbete.

Arbetsgrupp för en förstärkt svensk IT- och telekomsektor
     Strategigruppen avser att tillsätta en arbetsgrupp med särskilt fokus på IT- och telekomfrågor i syfte att tillsammans med berörda aktörer bidra till att förstärka svensk IT- och telekomsektor. Syftet är att stärka sektorns internationella konkurrenskraft genom att bidra till att förutsättningarna för att kombinera kundbehov med teknikspets finns. Aktuella områden är t.ex. kompetensförsörjning, kommersialisering, paketering av FoU-resultat, entreprenörskap, ny- och småföretagande, internationell samverkan och marknadsföring. Särskilda direktiv utformas för detta arbete.

IT-kompetens i arbetslivet
     Strategigruppen ska aktivt följa utvecklingen av IT-kompetens och IT-användande i Sverige, speciellt i små och medelstora företag, och i samarbete med berörda aktörer komma med förslag till såväl breda insatser som åtgärder inom specifika områden t.ex. e-affärer, i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft."

     IT-gruppen har många vackra ord och har satt tillgänglighet och tillit som första programpunkt, men har inte kunnat det mest elementära: att inte förstöra regeringens gamla välfungerande hemsida. Som en första åtgärd till förbättring bör regeringens hemsidor göras så att de kan läsas av alla.


Infrastrukturministern.
     Statsrådet Ulrika Messing , infratrukturministern, är numera också ordförande i den "Den strategiska IT-gruppen", och man kunde tänka sig att hon skulle vara intresserad av att regeringens hemsida kan användas av alla. Vad regeringen har för sig angår alla.

     Det finns nu tiotusentals hemsidor på Internet. Alla sidor som observerats kan läsas av alla Internetanvändarna utom regeringens hemsida.Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

Sven Wimnells hemsida.http://www.wimnell.com/
ger en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:

” Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen.”
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter .

Rubrik i den engelska introduktionen:
" Problems in Planning. How can we make the World a better place?
An Encyclopedic Classification of Human Activities."

Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid.


Ett klassifikationssystem
som vill hjälpa till att bota informationsstressen och är ett hjälpmedel för demokratiska framtidsplaneringar.

    Människorna i världen är inflätade i ett stort nät av samband och byten där alla är beroende av varandra. Några vinner på det som händer i det stora nätet, några förlorar. Konkurrensen mellan människorna och folken leder lätt till konflikter som i värsta fall leder till krig. Det gäller att hålla reda på det som händer så att man kan göra rätt.
    Det har blivit så mycket att hålla reda på att människor drabbas av informationsstress ('information overload'), en ny svensk folksjukdom. Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på bra sätt. En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssystemet.
    Systemet klassificerar människornas verksamheter och innehåller :
 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
 2. Religiösa verksamheter o d.
 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
 4. Sambandsforskningsverksamheter.
 5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.

Människornas verksamheter i klassifikationssystemet.

10/19 Filosofiska och psykologiska verksamheter, kunskaper, värderingar
10 Samhällenas samlade kunskaper och övergripande värderingar od. Bl a arkiv- och biblioteksverksamheter. 11 / 19 Individernas inre verkligheter. 11 Individernas kunskaper. 12 Individernas visioner. 13 Individernas värderingar, känslor. 14 Individernas ideologier. 15 Psykologi. 16 Logik. 17 moral. 18 / 19 filosofer.
20/29 Religiösa verksamheter o d.

30/49 Politikvetenskaper, juridik, och politiska verksamheter
30 Allmänt. 31 Statistik o demografi. 32 Statsvetenskap. 33 National- o internationell ekonomi. 34 Juridik. 35 De politiska demokratiska församlingarna. 36 / 39 Politiska krav och politisk planering: 36 - om individernas kroppsliga förhållanden, socialvård mm, 37 - om individernas psykiska förhållanden, utbildning mm, 38 - om fysiska miljöer och ekonomiska verksamheter, 39 -om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
40/49 Sambandsforskning. Infostruktur.

50/59 Naturforskning och matematik.
50 Allmänt. 51 Matematik. 52 Astronomi o d, rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi. 55 Geologi, meteorologi o d. 56 Paleontologi, arkeologi. 57 Biologi, ekologi o d. 58 Botanik . 59 Zoologi .
60/69 Teknologiska / ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt. 61 Hälso-o sjukvård, räddning. 62 Ingenjörsverksamheter. 63 Biologisk produktion. 64 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning . 651 Allmänna kontorsarbeten, datoranvändning. 652 Opolitiska offentliga civila verksamheter. Militärväsen. 653 Handel. 654 Telekommunikationer. 655 Förlag o d. 656 Transporter. 657 Penningverksamheter. 658 Företagsekonomi, arbetsförmedling od. 659 Marknadsföring. 66 /69 Tillverkning av varor och byggnader och anläggningar. 66 Kemivaror. 67 Bearbetningsvaror. 68 Komplexvaror. 69 Tillverkning av byggnader o anläggningar.

70/79 Verksamheter med formgivning av fysiska och sociala miljöer och sociala verksamheter.
70 Allmänna konst- och kulturverksamheter.

71/72 Formgivning av fysiska miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur.

73/78 Formgivning av föremål, bilder och musik..
73 Skulptur. Museiverksamheter, utställningar. 74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.78 Musik.

791/794 Seder o bruk, nöjen, film, radio, TV, teater, lek, spel.
791 Seder o bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater. 793 Sällskapsnöjen, lek.794 Spel

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi, socialvård, kriminologi. 7952 / 7954 Sociala miljöer i fysiska miljöer från olika tidsepoker. 7955 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga byggnader och affärs- o industribyggnader : polisväsendet, kriminalvård mm. 7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning och religion. 7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisningsanstalter od : undervisning. 7958 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till boende. 7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, föreningar.

796 / 799 Sport, idrott o d. 796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik. 797 Vattensport. Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

80/89 Språk, litteraturvetenskap, skönlitteratur.
80 Språk. 81 Litteraturvetenskap. 82 / 89 Skönliteratur.
90/99 Verksamheter med saklitteratur med blandat innehåll, allmän geografi, biografi, allmän historia 90 Tidningar, tidskrifter, journalistik, skrifter i blandade ämnen.
91 Allmän geografi, reseskildringar. 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria. 94 / 99 Medeltidens och nya tidens historia: 94 i allmänhet och i Europa. 95 Asien. 96 Afrika. 97 Nord- och Mellanamerika. 98 Sydamerika. 99 Australien, Oceanien, polarområdena, rymdens historia.


Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor.

  Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
 • Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
 • Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
 • Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan gälla:
  * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella värden och funktioner.
  * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
 • Individens sociala miljö - sociala samhälle. De sociala miljöerna gäller kort uttryckt människornas psykiska samspel .

  Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter :
 • Individernas viljor.
 • Kollektiva viljor.
 • Handlingar för kroppen ( ekonomiska- teknologiska handlingar ).
 • Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
  Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut
  Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.
 • A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
 • A1
  Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
 • A2
  Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av
  * individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven,
  * individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet,
  * individens fysiska miljö-fysiska samhälle,
  * individens sociala miljö- sociala samhälle.
 • B Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll
 • B1
  Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
 • B2
  Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

  Individer och samhällen planerar framtiden.
  Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall :
 • Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
 • Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
 • Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
 • Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
  Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
  Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av deras
 • psykiska och
 • kroppsliga förhållanden och av deras
 • fysiska och
 • sociala miljöer.


Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

    Svenskarna kan nu på Internet få tillgång till tiotusentals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om några år kan man räkna med miljontals sidor. Om man är skicklig och har tur kan man i Internet hitta svar på många frågor som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av åtgärder som förespråkas på Internet.
    Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram. Det finns många sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan gå in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och ordnade. Man kan också söka ämnen på ord i bokstavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund och annat på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang.
    I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
    I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man söka på utbildningar och lediga jobb.
    I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till förbättring av arbetsrutinerna.

    Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
    Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.
    I det uppgjorda systemet anges sökanordningar på Internet och ges länkar till Internetsidor.


Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen

    Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
    Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
    Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man kan hålla i huvudet.
    Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någorlunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande områdesindelningar och således inte blir för grov.
    En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning om verksamheterna.

    Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universella Decimalklassifikationen.
    DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en väsentlig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och DK.Vilka skillnaderna är förbigås nu.

    I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt system, som är mycket udda i jämförelse med system som används i andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
    SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har huvudområden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler). Som indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror används ibland som tilläggsbeteckningar.

    DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
    Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför SAB-systemet, men att en övergång till DC eller DK i svenska nationalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB.

I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat av.


Mer om klassifikationssystemet finns sist i sammanställningen efter databaserna.

Några av de senaste sammanst”llningarna:

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://www.wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://www.wimnell.com/omr40f.pdf)

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://www.wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://www.wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SBC:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://www.wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://www.wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://www.wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. (http://www.wimnell.com/omr40m.pdf)


Dokument som det länkas till byter ibland adresser eller tas bort. Då kan man behöva söka på Internet med någon sökmaskin.


Söktjänsten google: http://www.google.com


Söktjänsten Evreka:

Sök


Datasbaser och bibliotek i följande sammanställning.

* Kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/WWW
     BIBSAM- Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
* Svenska ansvarsbibliotek
     BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
* Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek
     Deldatabaser i Regina
* Tillgång till elektroniska källor på och utanför KTH
* KTH Biblioteket
     Biblioteks- tidskrifts- & bokhandelskataloger
* WWW.forskning.se
* AGORA:
     A Gateway to Online Resources in the Arts and Humanities.
* Samwebb ämnesportal
     SamWebb är ett kvalitetsurval samhällsvetenskapliga internetresurser.
* Kvinnwebb ämnesportal
     KvinnWebb är en sökbar databas med ett kvalitetsurval internetresurser
     med anknytning till genus- och kvinnofrågor.
* Rättskällan
     - en nationell portal för juridik
* GAIA
     Database of Internet Resources in the Earth Sciences and Related Subjects
* Biogate
     Links in the biological sciences
* Diseases, Disorders and Related Topics
     MeSH Classified Resources on Internet
* SveMed+
     Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.
* SveMed+
     MeSH Tree Tool 
* Biomedical Information Resources & Services - by Subject
* Information om Sjukdomar och Medicin
* Databaser - Karolinska Institutet
     Databases in Medicine and Related Areas
* NOVAGate
     Nordic Gateway to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural Sciences
* Databaser - SLU-biblioteken
     Med bibliotekskataloger
* www.skogforsk.se
* Redport.
     Redport är ett nationellt samarbete kring kvalitetsutvalda Internetresurser
inom nationalekonomi och företagsekonomi.

* Sven Wimnells klassifikationssystem.

* sverige.se
    F d SverigeDirekt


Kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/WWW

BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling

Kungl. biblioteket / BIBSAM (http://www.kb.se/bibsam)
(Länkarna ska fungera. Men EELS har ingen länk. Pedagogiklänken leder inte fram.)


En prioriterad ansvarsbiblioteksuppgift de senaste åren har varit att sammanställa systematiska ingångar, s.k. gateways, till kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/WWW.
Ämne Tjänst Ansvarigt bibliotek
Biologi  Biogate  Lunds universitets bibliotek, Biologiska biblioteket
Ekonomi RedPort Handelshögskolans i Stockholm bibliotek
Geovetenskap GAIA Uppsala universitetsbibliotek
Humaniora Agora Uppsala universitetsbibliotek
Juridik  Rättskällan Stockholms universitetsbibliotek
Kvinno-, mans- och genusforskning KvinnWebb Göteborgs universitetsbibliotek
Lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård

NOVAGate 

 

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek m.fl. (nordiskt samarbetsprojekt)
Medicin Diseases, Disorders and Related Topics Karolinska institutets bibliotek
Biomedical Information Resources & Services
SveMed+
Pedagogik, psykologi och folkbildningsforskning   Stockholms universitetsbibliotek, Psykologisk-pedagogiska biblioteket
Samhällsvetenskap SamWebb Göteborgs universitetsbibliotek
Teknik med grundvetenskaper EELS (Engineering E-Library, Sweden), Kungl. tekniska högskolans bibliotek  Svenska ansvarsbibliotek.

BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling

Kungl. biblioteket / BIBSAM (http://www.kb.se/bibsam)
(Länkarna ska fungera)


Biologi:
Lunds universitets bibliotek

Biologibiblioteket

Ekonomi:
Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket

Geovetenskap:
Humaniora:

Uppsala universitetsbibliotek

Juridik:
Stockholms universitetsbibliotek

Kvinno-, mans- och genusforskning:
Göteborgs universitetsbibliotek

Lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård:
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek 
Naturvårdsverkets bibliotek är associerat ansvarsbibliotek för delområdet Miljövård.

Medicin:
Karolinska institutet Universitetsbiblioteket
Arbetslivsbiblioteket är associerat ansvarsbibliotek för delområdet Arbetsmiljö.

Psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning:
Stockholms universitetsbibliotek; Psykologisk-pedagogiska biblioteket

Samhällsvetenskap:
Göteborgs universitetsbibliotek

Teknik med grundvetenskaper (matematik, fysik och kemi:)
Kungl. Tekniska högskolans bibliotek


Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek.

Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek. http://www.kb.se

Deldatabaser i Regina

Länkarna ska fungera

Databaser i Regina

I Regina finns cirka två miljoner titlar, vilket innebär att ungefär två tredjedelar av KB:s böcker och tidskrifter är registrerade i databasen.

KB överför fortlöpande information om det äldre beståndet från kortkatalogerna till Regina. Det som ännu inte är registrerat får man fortfarande söka efter i kortkatalogerna.

I Regina finns inte:
Artiklar och bidrag i böcker - det söker man i LIBRIS och andra databaser.
Delar av det äldre tryckta beståndet. Det söker man i kortkatalogerna.
Merparten av de okatalogiserade samlingarna.
Merparten av kart- och bildsamlingarna.
Handskrifter.

För att kunna beställa material från samlingarna ska man vara myndig och ha giltigt lånekort.

Svenskt material lånas aldrig ut som hemlån, utan bara som läsesalslån. Med svenskt material menas:
Litteratur på svenska, av svenska författare, tryckt i Sverige, översatt från svenska till främmande språk, samt litteratur som berör svenska förhållanden.

Regina är Kungl. Bibliotekets katalog och redovisar enbart KB:s samlingar. LIBRIS är en katalog över samlingarna i alla svenska universitets- och högskolebibliotek.

Kommunikationsproblem.
Om du inte kommer in i Regina så kan det bero på följande:
Du har en för gammal webbläsare. Din webbläsare bör kunna hantera Javascript och stilmallar (CSS), läs mer om rekomendationer nedan.
Du har stängt av Javascript i din webbläsare. Då kan Regina uppföra sig egendomligt och det kommer felmeddelanden av olika slag.


Rekommendationer för PC och Mac. (Från internet 050106)

PC
Internet Explorer version 4 eller bättre (helst version 6 eller bättre). Ladda ner
Mozilla version 1.2 eller bättre. Ladda ner
Netscape Navigator version 4 eller bättre (helst version 6 eller bättre). Ladda ner
Opera version 6 eller bättre. Ladda ner


Mac OS 7.X-9.2
Icab version 2.8 eller bättre. Ladda ner
Internet explorer version 5 eller bättre. Ladda ner
Mozilla version 1.2 eller bättre. Ladda ner
Netscape Navigator version 4.7 eller bättre (helst version 6 eller bättre). Ladda ner
Opera version 5 eller bättre. Ladda ner


MacOS X
Camino (Navigator) version 0.6 eller bättre. Ladda ner
Icab version 2.8 eller bättre. Ladda ner
Internet Explorer version 5 eller bättre. Ladda ner
Mozilla version 1.2 eller bättre. Ladda ner
Netscape Navigator version 6 eller bättre. Ladda ner
Omniweb version 4.1 eller bättre. Ladda ner
Opera version 5 eller bättre. Ladda ner
Safari version 1 eller bättre. Ladda ner


Tillgång till elektroniska källor på och utanför KTH.


Databaser - alfabetisk lista / ämneslista

Länkarna ska fungera.

Teckenförklaring

ALLA=
‑fritt tillgänglig för alla,
överallt.
KTHB=
‑tillgänglig endast på KTHB*.

KTH=
‑tillgänglig inom KTH*.

offcampus =
‑tillgänglig utanför KTH för
KTHare med lånekort.
Klicka på den röda knappen
eller direkt på länken
(se nedan).
*På KTHB är de flesta databaserna tillgängliga för alla, för privat, icke-kommersiellt bruk.

Back A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V U Y Z
KTH
offcampus
ACM DL
fulltext
Full text of every article ever published by ACM. Covers IT, computing, programming, computer science, software, networking, information systems, etc.
KTH
offcampus
AffärsData
fulltext
Nyhetsarkiv - Företagsfakta - Finansinformation - Bevakning.
Användarstöd: Lena Fahlén, 790 8972.
ALLA AGRICOLA Covers all aspects of agriculture and allied disciplines.
ALLA AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics Electronic Library.
ALLA Arkitekturs artikeldatabas Indexerar artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren under mer än 100 år.
KTHB
FS
ArticleFirst, 1990- Covers journals in business, science, humanities, social science, medicine, technology, and popular culture.
ALLA

Up

ArticleSciences Covers the major fields of international research: sciences, technology, medecine, humanities and social sciences.
KTH
offcampus
ArtikelSök, 1979- Indexerar innehållet i tidskrifter och dagstidningar, huvudsakligen svenska.
Användarstöd: Mikael Danielsson, 790 8957.
KTH
offcampus
Arts & Humanities Citation Index, 1975-
ISI Web of Science
Journal List
A multidisciplinary index to the journal literature of the arts and humanities. Disciplines covered include: archaeology, linguistics, architecture, literary reviews, art, literature, music, classics, philosophy, poetry, radio, television & film, history, religion, language, theater.
Provides cited reference searching.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
ALLA ASCE Civil Engineering Database, 1970- ASCE's electronic information retrieval service to all its publications.
ALLA ASTM Standards Worldwide.
KTH
offcampus
Avery Index The index to architectural periodicals offers a listing of articles published worldwide on architecture and design, archaeology, city planning, interior design, and historic preservation. Coverage is from the 1930s with selective coverage dating back to the 1860s.
KTH
offcampus

Up

Beilstein & Gmelin/
CrossFire
The CrossFire Beilstein database is the world's largest compilation of chemical facts. The CrossFire Gmelin database is the world's most comprehensive data collection in organometallic and inorganic chemistry.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
info Beilstein info Gmelin
KTH
offcampus
Biotechnology Abstracts, 1982- Includes all aspects of biotechnology, from genetic manipulation to biochemical engineering and fermentation, to downstream processing.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
KTHB
FS
Business and Management Practices, 1995- Practical aspects and approaches to business management.
KTH
offcampus
Byggtorget En internetportal för bygg-, fastighets- och miljöbranschen.
Användarstöd: Mikael Danielsson, 790 8957.
KTH

Up

CAS/SciFinder CAS covers the world's chemistry-related literature and patents. SciFinder Scholar is a desktop research tool designed to access the CAS databases.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
info
ALLA CEN European Committee for Standardization.
ALLA CiteSeer
fulltext
A digital library that aims to improve the dissemination, retrieval, and accessibility of scientific literature.
KTH
offcampus
Compendex, 1969-
kan samsökas med INSPEC
The most comprehensive interdisciplinary engineering database in the world, spanning 175 disciplines.
Användarstöd: Mats Olsson, 790 8966.
info
ALLA Computer Science Bibliographies
fulltext
A collection of bibliographies of scientific literature in computer science from various sources.
KTH
offcampus
Conference Papers Index, 1982- Provides citations to papers and poster sessions presented at major scientific meetings around the world.
KTH
offcampus
Current Index to Statistics A bibliographic index to publications in statistics and related fields.
ALLA

Up

Delphion Provides access to U.S. patent bibliographic data.
KTH
offcampus
Derwent Innovations Index, 1966-
fulltext
The world's most comprehensive database of international patent information.
ALLA Digital Dissertations Gives access to the most current two years of citations and abstracts in the Dissertation Abstracts database.
KTH
offcampus
Dissertation Abstracts, 1861-
Proquest Digital Diss
Contains information about doctoral dissertations and master's theses from over 1,000 graduate schools and universities.
ALLA DiVA Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor.
KTHB
FS
EconLit, 1969- Journals, books, and working papers on economics.
ALLA Energy Citations Database, 1948-
viss fulltext
Contains bibliographic records for energy and energy-related STI. Provides access to DOE publicly available citations.
KTH
offcampus

Up

Environmental Sciences & Pollution Management, 1967- (US)

Environmental Sciences & Pollution Management, 1967- (UK)

Provides comprehensive coverage of the environmental sciences: air quality, ecology, ecotourism, energy resources, environmental biotechnology, environmental engineering, hazardous waste, human population dynamics, industrial hygiene, natural resources management, pollution, risk assessment, water pollution, waste management, water resource issues.
Användarstöd: Ivo Toromanoff, 790 8969.
KTH
offcampus
Eric, 1966- The ERIC (Educational Resources Information Center) database is sponsored by the U.S. Department of Education to provide extensive access to educational-related literature.
ALLA ERIC, 1966-
viss fulltext
The ERIC (Educational Resources Information Center) database is sponsored by the U.S. Department of Education to provide extensive access to educational-related literature.
ALLA Esp@cenet
viss fulltext
European Patent Office.
ALLA ETD OAI Electronic Thesis/Dissertation OAI Union Catalog.
ALLA ETDE - World Energy Base
viss fulltext
Includes information on the environmental impact of energy production and use, including climate change, energy R&D, energy policy, nuclear, coal and renewable energy technologies.
Användarstöd: Lars Edvardson, 0155-22 10 10.
ALLA

Up

FindArticles, 1998-
fulltext
Articles on a range of topics, including business, health, society, entertainment, sports and more.
KTHB
FS
Geobase, 1980- Worldwide literature on geography, geology, and ecology.
ALLA GrayLit Network
fulltext
A science portal of technical reports; a comprehensive portal to Federal gray literature.
KTH
offcampus
HELECON:
ASIA
SCANP
SCIMA
Covers economics and business in Asia, Europe and Scandinavia.
ALLA HEP Database High-Energy Physics Literature Database.
KTH
offcampus

Up

IEEE Xplore, 1988- (1950-)
fulltext
Provides full-text access to IEEE transactions, journals, magazines and conference proceedings, and all current IEEE Standards. Access to IEE journals and conference proceedings is also included.
Användarstöd: Anders Robertsson, 790 8970.
KTH
offcampus
IngentaConnect Comprehensive collections of academic and professional research articles.
KTH
offcampus
INIS, 1970- The International Nuclear Information System is the world's leading information system on the peaceful uses of nuclear science and technology.
Användarstöd: Lars Edvardson, 0155-22 10 10.
KTH
offcampus
INSPEC, 1969-
kan samsökas med Compendex
Covers the fields of physics, electronics, computing, control engineering and information technology.
Användarstöd: Anders Robertsson, 790 8970.
info
ALLA ISO International Organization for Standardization.
ALLA

Up

MagPortal
fulltext
Articles from many free magazines. Categories: business, computers & electronics, education & reference, entertainment & leisure, family & home, finance & investment, health, Internet, pets & animals, science & technology, society, politics & culture, sports & recreation.
KTH
offcampus
Materials Research Database with METADEX, 1966- (US)

Materials Research Database with METADEX, 1966- (UK)

Brings together the majority of the leading materials science databases, with specialist content on materials science, metallurgy, ceramics, polymers, and composites used in engineering application. Subfiles: Aluminium industry abs, Ceramic abs/World ceramics abs, Copper data center database, Corrosion Abs, Engineered Materials Abs, Materials Business File, Weldasearch.
Användarstöd: Ivo Toromanoff, 790 8969.
KTH
offcampus
MathSciNet, 1940- Covers the worldwide literature of mathematics, statistics, and computer science, and their applications in related fields.
Användarstöd: math@lib.kth.se, 790 7209.
KTH
offcampus
Mediearkivet
Klicka på "Logga in"
fulltext
Källor
Innehåller SvD, Aftonbladet m fl svenska källor.
ALLA MEDLINE/PubMed

NLM Gateway

Medline covers the fields of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, and the preclinical sciences.
The Gateway allows users to search in multiple retrieval systems at the U.S. National Library of Medicine.
ALLA

Up

NASA ADS The Digital Library for Physics, Astrophysics, and Instrumentation.
ALLA NASA TRS Collects scientific and technical information from NASA's technical report servers and non-NASA sites.
KTH
offcampus
NBER Working Papers
viss fulltext
National Bureau of Economic Research.
Användarstöd: Lena Fahlén, 790 8972.
ALLA NCSTRL
fulltext
The Networked Computer Science Technical Reference Library is an international collection of full text computer science research reports and papers.
ALLA NordGuide Förteckning över offentligt tillgängliga databaser i de nordiska länderna.
Användarstöd: Lena Fahlén, 790 8972.
KTH
offcampus
NTIS, 1964- A resource for accessing the latest U.S. government-sponsored research and worldwide scientific, technical, engineering, and business-related information.
ALLA NTIS, 1990- A resource for accessing the latest U.S. government-sponsored research and worldwide scientific, technical, engineering, and business-related information.
KTHB
FS

Up

PapersFirst, 1993- Covers every published congress, symposium, conference, exposition, workshop and meeting received by The British Library.
ALLA PATH Contains references to all aspects of Intelligent Transportation Systems - ITS.
KTH
offcampus
Philosopher´s Index, 1940- Provides indexing and abstracts from books and journals of philosophy and related fields. Covers the areas of ethics, aesthetics, epistemology, logic, and metaphysics as well as material on the philosophy of disciplines, such as law, religion, science, history, and education.
KTH
offcampus
Presstext
fulltext
Källor
Innehåller Dagens Nyheter, Expressen m fl svenska källor.
KTHB
FS
ProceedingsFirst, 1993- Covers every published congress, symposium, conference, exposition, workshop and meeting received by The British Library. Contains in each record a list of the papers presented at each conference.
ALLA Psci-comlit A bibliographic database covering science communication, public engagement with science and the broader issues of science and society.
ALLA

Up

RAM, 1990- Covers all aspects of manufacturing and research including manufacturing industry, manufacturing management, environmental and quality management, product development, manufacturing systems and processes, applied technologies, maintenance, monitoring and inspection, education and training.
ALLA RECODEX, 1971-
Rapportarkiv
Referenser till rapporter från institutioner över hela världen.
KTH
offcampus
Science Citation Index, 1975-
ISI Web of Science
Journal Abbreviations
Journal List
A multidisciplinary index to the journal literature of the sciences. Disciplines covered include: agriculture, neuroscience, astronomy, oncology, biochemistry, pediatrics, biology, pharmacology, biotechnology, physics, chemistry, plant sciences, computer science, psychiatry, materials science, surgery, mathematics, veterinary science, medicine, zoology.
Provides cited reference searching.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
info
ALLA SIS Swedish Standards Institute.
KTH
offcampus
Social Sciences Citation Index, 1975-
ISI Web of Science
Journal List
A multidisciplinary index to the journal literature of the social sciences. Disciplines covered include: anthropology, political science, history, public health, industrial relations, social issues, information science & library science, social work, law, sociology, linguistics, substance abuse, philosophy, urban studies, psychology, women's studies, psychiatry.
Provides cited reference searching.
Användarstöd: Kersti Sundbro, 790 8961.
ALLA SPIE InCite Publications from the International Society for Optical Engineering - furthering innovation in optics and photonics.
KTH
offcampus
SPIN Database, 1975- Provides indexing and abstracting of major physics, astronomy, engineering journals and conference proceedings.
KTH
offcampus
SSRN Electronic Library
viss fulltext
Social Science Research Network: Accounting Research, Economics Research, Financial Economics, Legal Scholarship, Management Research, and Social Insurance Research Network.
Användarstöd: Lena Fahlén, 790 8972.
KTH
offcampus

Up

TOXLINE Information in all areas of toxicology, including chemicals and pharmaceuticals, pesticides, environmental pollutants, and mutagens and teratogens.
ALLA Transguide Behandlar transporter inklusive kommunikationsområdet.
ALLA TRIS The Transportation Research information services database is the world´s largest and most comprehensive bibliographic resource on transportation information.
ALLA USPTO Patent Databases
viss fulltext
Provides access to bibliographic and full-text patent databases from the US Patent and Trademark Office.
KTHB
FS
WilsonSelectPlus, 1994- Articles in science, humanities, education and business.
Back A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V U Y Z


KTH Biblioteket.

Biblioteks- tidskrifts- & bokhandelskataloger

Länkarna ska fungera

Bibliotekskataloger
KTHBs katalog Samlingarna vid KTHB med filialbibliotek.
LIBRIS: Enkel|Utökad Svenska forsknings- och specialbiblioteks samlingar.
LIBRIS: E-resurser Resurser åtkomliga via Internet.
SSBs katalog Stockholms stadsbiblioteks katalog.
Bibliotek.se Svenska biblioteks samlingar.
Bibliotek.dk Hvad der findes på danske offentlige biblioteker.
BIBSYS Felles katalog for norske universitetsbibliotek.
NOSP Nordisk/baltisk samkatalog for periodika.
Andra bibliotek Bibliotek och kataloger i Sverige och i hela världen.
British L British Library Integrated Catalogue.
Catálogo Nacional Spansk katalog.
CCFR Fransk samkatalog.
Indice SBN Italiensk samkatalog.
KVK Tysk samkatalog.
TIB Technische Informationsbibliotek.
ECLAS European Commission Libraries Catalogue.
CISTI Catalogue Canada Inst for Scientific and Technical Information.
LC Catalog Library of Congress Catalog.
RedLightGreen Info from RLG about more than 130 million books.
Bibliotekskataloger Uppsala UBs guide till bibliotekskataloger.
Tidskriftskataloger
Current Serials Received Titles of serials received by the British Library.
Elektronische ZB Wissenschaftlichen Volltextzeitschriften.
Jake Information about A/I and full-text coverage.
JournalSeek Information about journal titles.
NewJour Electronic journals and newsletters.
Zeitschriftendatenbank Titel- und Besitznachweise fortlaufender Sammelwerke.
Bokhandelskataloger
Amazon An online bookstore.
Bookpool Discount computer books.
Kelkoo Jämför bokpriser.
Pricerunner Jämför bokpriser.
Webbred. 21-sep-04

WWW.forskning.se

Länkarna ska fungera.

http://www.forskning.se.

Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som:
* samlar och sorterar material om forskning
* kompletterar med översiktlig information
* prioriterar det enkla och begripliga
* ansvarar för sökning av svensk forskning
* gärna samarbetar

Forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.
Vetenskapsrådet.
Naturvådsverket.
Formas.
Vårdalstiftelsen.
KK-stiftelsen
VINNOVA
Mistra
FAS

Samarbetspartners
Syfte och policy
Historik
Redaktionen

Samarbetspartners
Att utveckla en webbplats om svensk forskning är en nationell angelägenhet som förutsätter ett brett stöd från landets alla aktörer inom forskningsvärlden.

Nyheterna på forskning.se kan komma från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier. Nyheterna matas in av respektive organisation via Expertsvar.

Forskningsbaserade faktalänkar kommer dessutom från t ex museer, science centers, populärvetenskapliga tidskrifter och public serviceföretag.

FoU-aktörer i Sverige är en databas med uppgifter om de organisationer som är aktiva inom det svenska FoU-systemet och som till någon del finansieras med offentliga medel eller är icke vinstdrivande.

Syfte och policy 
Det övergripande syftet med forskning.se är att väcka intresse för forskning som källa till kunskap, insikt och utveckling - för individen så väl som för samhället.

forskning.se vill:
* bidra till att forskningsresultat ska komma till nytta i arbetsliv och samhälle
* stimulera till debatt och diskussion
* göra det enklare att hitta och förstå information om forskning
* underlätta för alla som arbetar med forskningsinformation - skapa synergieffekter
* initiera samarbete

Ur vår publiceringspolicy
Information på forskning.se ska bygga på forskningsresultat och vetenskapligt baserad kunskap.
Informationen ska i största möjliga mån vara presenterad på ett för lekmän enkelt och begripligt sätt.

Målgrupper
Forskning.se vänder sig till alla som vill veta något om forskning. Särskilt prioriterade målgrupper är gymnasieelever, lärare, högskolestuderande, journalister och kunskapsintensiva företag.

Faktagranskning
Redaktionen för forskning.se ansvarar för att egenproducerat material är faktagranskat och korrekt.
Redaktionen ansvarar för att länkar på forskning.se går till ”godkänd” avsändare enligt policy. Respektive avsändare ansvarar själv för innehållet på sin webbplats samt valet av vidarelänkar från den.

Historik
November 2001 - Forskningsforum tar initiativ till att en portal om svensk forskning gemensamt bör finansieras och utvecklas av de forskningsfinansiärer som ingår i Forskningsforum.

Forskningsforum är ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. Forskningsforums ledamöter är utsedda av regeringen och består av riksdagspolitiker och representanter från universitet samt myndigheterna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Vetenskapsrådet administrerar verksamheten.

Maj 2002 - forskning.se öppnar med FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA som ägare.
2004 Ytterligare fyra finansiärer går in som ägare av forskning.se: KK-stiftelsen, MISTRA, Naturvårdsverket och Vårdalstiftelsen.

Redaktionen
Har du idéer om hur forskning.se kan förbättras, eller har du förslag på hur forskning.se kan samverka med din organisation: hör gärna av dig till redaktionen.


AGORA:

A Gateway to Online Resources in the Arts and Humanities.

http://agora.ub.uu.se (Agora.Uppsala universitetsbibliotek)

Länkarna ska fungera.

AGORA är en ämnesportal för svenska och utländska internetresurser inom humaniora och religionsvetenskap. Alla resurser är kvalitetsbedömda och har valts ut med särskild tanke på relevansen för högre studier och forskning i Sverige.

HUMANIORA
Allmänt
Länksamlingar och söktjänster
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Diskussionslistor, adresser och kontaktnät
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Ljud, bild och musikalier
Ordlistor och språklexikon
Personinformation
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Uppslagsverk och referensmaterial
Utbildning, forskning och undervisning
Övrigt
Arkiv, bibliotek och museer
Länksamlingar och söktjänster
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Biblioteks- och bokhandelskataloger
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Diskussionslistor, adresser och kontaktnät
Handskrifter
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Ljud, bild och musikalier.
Ordlistor och språklexikon
Personinformation
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Utbildning, forskning och undervisning
Bokhandel och förlag
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Biblioteks- och bokhandelskataloger
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Personinformation
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Humaniora och informationsteknik
Länksamlingar och söktjänster
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Diskussionslistor, adresser och kontaktnät
Handskrifter
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Ljud, bild och musikalier
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Utbildning, forskning och undervisning
Kultur och vetenskap
Länksamlingar och söktjänster
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Diskussionslistor, adresser och kontaktnät
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Ljud, bild och musikalier
Personinformation
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Uppslagsverk och referensmaterial
Utbildning och forskning
Länksamlingar och söktjänster
Bibliografier, artikelindex, och bibliografiska databaser
Böcker i fulltext, e-texter och fulltextarkiv
Institutioner och organisationer
Konferenser, projekt och evenemang
Ljud, bild och musikalier
Ordlistor och språklexikon
Personinformation
Tidskrifter, tidningar, nyheter
Utbildning, forskning och undervisning
 
AKTUELLT
ÄMNESINGÅNGAR
ARKEOLOGI
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
BOKVÄSEN OCH SKRIFT
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
ETNOLOGI
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
FILM, TEATER OCH DANS
Allmänt
Dans
Film och video
Teater
FILOSOFI, ESTETIK OCH ETIK
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
HISTORIA
Allmänt
Afrikas historia
Amerikas historia
Asiens historia
Ekonomisk historia
Europas historia
Forntidens historia (-ca 500 e.Kr.)
Historiska hjälpvetenskaper
Kulturhistoria
Medeltidens historia (ca 500-1500)
Modern historia (ca 1800-)
Oceaniens historia
Polarländernas historia
Socialhistoria
Tidigmodern historia (ca 1500-1800)
IDÉ- OCH VETENSKAPSHISTORIA
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
KONST
Allmänt
Arkitektur
Fotografi
MUSIK
Underavdelningar i princip som under Allmänt.
RELIGION
Allmänt
Fornegyptisk och främreasiatisk religion
Grekisk och romersk religion
Indiska och östasiatiska religioner
Iransk religion
Islam
Judendom
Keltisk och germansk religion
Kristendom
Maya, azteker, inka - religion
Nya religiösa rörelser
Skriftlösa religioner
Slavisk, baltisk och finskugrisk religion
SPRÅK OCH LITTERATUR
Allmänt.
Afrikanska språk och afrikansk litteratur.
Amerikanska språk/indianspråk.
Arabiska. Arameiska. Austronesiska språk.
Bantuspråk. Dravidiska språk - allmänt.
Engelska - litteratur.
Engelska - språkvetenskap. Estniska.
Finska. Finskugriska språk - allmänt.
Franska. Germanistik - allmänt. Grekiska.
Hamitiska språk och tchadspråk. Hebreiska.
Indo-iranska språk - allmänt.
Indoeuropeiska språk - allmänt.
Iranska språk. Italienska.
Japanska. Katalanska. Keltiska språk.
Kinesiska. Konstgjorda språk.
Koreanska. Ladino. Latin.
Litteratur och litteraturvetenskap - allmänt.
Nederländska, afrikaans, frisiska.
Nordiska språk och nordisk litteratur.
Polska. Portugisiska och galiciska.
Romanistik - allmänt. Rumänska. Ryska.
Samiska språk. Sanskrit.
Semitiska språk - allmänt. Sinotibetanska och austroasiatiska språk - allmänt.
Slaviska och baltiska språk - allmänt.
Spanska. Språk o språkvetenskap - allmänt.
Sumeriska. Svenska - litteratur.
Svenska - språkvetenskap.
Swahili. Tamil. Teckenspråk. Turkiska.
Tyska - litteratur. Tyska - språkvetenskap.
Ungerska
Databasen innehåller 2240 poster.
Uppsala University Library


Samwebb ämnesportal.

SamWebb är ett kvalitetsurval samhällsvetenskapliga internetresurser.

Göteborgs universitetsbibliotek. http://www.ub.gu.se
samwebb
Länkarna ska fungera.

Inga uppdateringar i SamWebb
I väntan på den nya portalen som ska innefatta bland annat SamWebb och KvinnWebb görs inga uppdateringar på denna webbplats. Den nya portalen annonseras efter årsskiftet 2004-2005.


Allmän samhällsvetenskap
Allmän samhällsvetenskap
Allmänt
Länderfakta
Metod

Biblioteks- och informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap
Allmänt
Användarperspektiv
Kultur och samhälle
Administration och organisation
Kunskapsorganisation

Freds- och konfliktforskning
Freds- och konfliktforskning
Allmänt
Utvecklingsfrågor
Mänskliga rättigheter
Internationella förhållanden
Internationellt samarbete
Förenta Nationerna

Genusvetenskap
Sök detta ämne i kvinnwebb

Informatik
Informatik
Allmänt
Systemvetenskap
Informationsteknik
Människa-dator interaktion
Artificiell intelligens

Kulturgeografi
Kulturgeografi
Allmänt
Bebyggelsegeografi
Ekonomisk geografi
Historisk geografi
Politisk geografi
Samhällsplanering

Medie- och kommunikationsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Allmänt
Journalistik
Masskommunikation

Pedagogik
Pedagogik
Allmänt
Alternativ pedagogik
Folkbildning
Läroplaner och andra skolförfattningar
Högskola, universitet

Psykologi
Psykologi
Allmänt
Barn- och ungdomspsykologi
Psykoanalys
Psykoterapi

Socialantropologi
Socialantropologi
Allmänt

Socialt arbete
Socialt arbete
Allmänt
Handikappfrågor
Social omsorg
Drogmissbruk
Arbete/arbetslöshet och arbetsmarknad
Fattigdom och social utslagning
Barn- och ungdomsfrågor

Sociologi
Sociologi
Allmänt
Sociala klasser
Familj-barn-ungdom
Arbetsliv-organisationer
Invandring-utvandring
Kriminologi

Statistik (teoretisk)
Statistik (teoretisk)
Allmänt

Statsvetenskap
Statsvetenskap
Allmänt
Demokrati, folkrepresentation
Val
Politiska åskådningar
Förvaltning
Statskunskap och politik


Kvinnwebb ämnesportal.

KvinnWebb är en sökbar databas med ett kvalitetsurval internetresurser med anknytning till genus- och kvinnofrågor.

kvinnwebb
Länkarna ska fugera.

Tonvikten ligger på nordiska resurser. Projektet utvecklas vid Göteborgs universitetsbibliotek inom ramen för det svenska ansvarsbibliotekssystemet.
Arbetet med urval och beskrivning av internetresurser utförs av bibliotekarier på Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Just nu ( 041231) finns det 330 poster i databasen.
I väntan på den nya portalen som ska innefatta bland annat KvinnWebb och SamWebb görs inga uppdateringar på denna webbplats. Den nya portalen annonseras efter årsskiftet 2004-2005.

Arbete, Ekonomi
Arbete, Ekonomi
Allmänt

Arkeologi
Arkeologi
Allmänt

Etnologi, Socialantropologi
Etnologi, Socialantropologi
Allmänt

Filosofi
Filosofi
Allmänt

Genusvetenskap
Genusvetenskap
Allmänt
Kvinnofrågor
Mansfrågor

Historia
Historia
Allmänt

Jämställdhet
Jämställdhet
Allmänt

Kultur
Kultur
Allmänt
Film, Teater
Konst
Musik

Kvinnorörelsen
Kvinnorörelsen
Allmänt
Kvinnorörelsen: Organisationer
Kvinnorörelsen: Enskilda personer

Litteratur
Litteratur
Allmänt
Enskilda författare

Massmedia
Massmedia
Allmänt

Medicin
Medicin
Allmänt

Pedagogik
Pedagogik
Allmänt

Politik
Politik
Allmänt
Enskilda politiker

Psykologi
Psykologi
Allmänt

Religion
Religion
Allmänt

Rättsvetenskap
Rättsvetenskap
Allmänt

Samhällsfrågor
Samhällsfrågor
Allmänt
Misshandel
Kvinnohandel

Sexualitet
Sexualitet
Allmänt

Sport, Fritid
Sport, Fritid
Allmänt

Språk
Språk
Allmänt

Teknik, Naturvetenskap
Teknik, Naturvetenskap
Allmänt
Enskilda naturvetare


Rättskällan
- en nationell portal för juridik.

Ansvarig utgivare: Stockholms universitetsbibliotek

Rättskällan
Länkarna ska fungera.

Rättsområden
Rättsvetenskap/Portaler
Allmän rättslära/rättsfilosofi
Arbetsrätt
Associationsrätt
Bankrätt
Elektronisk handel
Ersättningsrätt
EU-rätt/europarätt
Familjerätt/arvsrätt
Fastighetsrätt
Folkrätt/Internationell rätt
Förvaltningsrätt
Handelsrätt
Insolvensrätt
Internationell privaträtt
Internationella domstolar
Islamisk rätt
IT-rätt
Jämställdhet
Kommunalrätt
Komparativ rätt
Konkurrensrätt
Konsumenträtt
Medicinsk rätt
Medierätt
Miljörätt
Mänskliga rättigheter
Patenträtt
Processrätt
Rättsekonomi
Rättshistoria
Rättsinformatik
Rättssociologi
Rättsstatistik
Sjö- & transporträtt
Skatterätt
Skiljedomsrätt
Socialrätt
Statsrätt
Straffrätt
Traktater
Tullagstiftning
Upphovsrätt
Utlänningsrätt
Varumärkesrätt
YttrandefrihetGAIA

Database of Internet Resources in the Earth Sciences and Related Subjects

GAIA
Länkarna ska fungera.

General geology (63)
Regional geology (79)
Mineralogy (20)
Igneous and metamorphic geology (12)
Sedimentary geology and sedimentology (18)
Structural geology and tectonics (12)
Geochronology (11)
Stratigraphy (8)
Quaternary geology (21)
Palaeontology (12)
Geochemistry (21)
Geophysics and Seismology (30)
Engineering geology (17)
Environmental geology (33)
Economic geology (17)
Extraterrestrial geology (4)
General physical geography (20)
Regional physical geograhy (13)
Synoptic geography (3)
Landforms (18)
Soils (29)
Hydrology (45)
Oceanography (26)
Biogeography (14)
Meteorology and climatology (45)
Remote sensing, mapping and GIS (102)


Biogate

Links in the biological sciences

Biogate
Länkarna ska fungera.

Zoology Ecology
Microbiology Evolution
Botany Genetics
Biology Parasitology & Diseases
Cell- & Molecular biology Resources related to biology
Conservation & Biodiversity Swedish resources

Library of Ecology National Resource Library of Biological Sciences.Lund University. Sweden.Diseases, Disorders and Related Topics.

"MeSH Classified" Resources on Internet

for the general public and health care professionals
 
http://www.mic.ki.se/Diseases/index.html
Länkarna ska fungera.

Bacterial Infections and Mycoses
Virus Diseases
Parasitic Diseases
Neoplasms (Cancer)
Musculoskeletal Diseases
Digestive System Diseases
Stomatognathic Diseases
Respiratory Tract Diseases
Otorhinolaryngologic Diseases
Nervous System Diseases
Eye Diseases
Urologic and Male Genital Diseases
Female Genital Diseases and Pregnancy Complications
Cardiovascular Diseases
Hemic and Lymphatic Diseases
Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities
Skin and Connective Tissue Diseases
Nutritional and Metabolic Diseases
Endocrine Diseases
Immunologic Diseases
Disorders of Environmental Origin  / Poisoning
Animal Diseases
Pathological Conditions, Signs and Symptoms

Behavior and Behavior Mechanisms
Mental Disorders

Alphabetical List of Diseases

Pediatrics
Senior Health and Ageing
Diagnosis
Therapeutics
Anesthesia and Analgesia
Surgical Procedures, Operative
Dentistry

Clinical Case Studies, Grand Rounds
Medical Images & Illustrations

Bioethics
History of Medicine

News in Biomedicine

Ask the Doctor & Second Opinion Services

Svensk medicinsk information - Information om Sjukdomar och Medicin (på svenska / in Swedish)


MeSH - Medical Subject Headings - is the US National Library of Medicine's [Bethesda, MD] controlled vocabulary used to index and catalog bibliographic and other types of biomedical information material.
You may browse the C-tree or search the 2005 MeSH at NLM (US)
copyright in the compilation: Karolinska Institute Library


SveMed+

SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

Till startsidan för Karolinska Institutets webbplats
SveMed+ startsida: http://micr.kib.ki.se
Länkarna ska fungera.

Det äldre materialet kommer från databaserna Spriline och Swemed. Fr o m år 2001 hämtas artiklar ur tidskrifter som tidigare indexerats för databasen Patrix.

Databasen SveMed+ produceras vid KIB och finns publikt tillgänglig via bibliotekets BRS-system.

OM KAROLINSKA INSTITUTET
UTBILDNING
FORSKNING
BIBLIOTEK
ResurserDatabaser
Bibliotekets katalog
SveMed+
Tidskrifter
Elektroniska böcker
Publikationer från KI
Biomedicinska länkar
Svensk MeSH
Kundtjänst
Kontakta oss
Öppettider
Lån & fotokopior
Dina lån
Låneregler
KIB Plus
Utbildning
Bibliotekets kurser
Konferenser
Pedagogiska resurser
Om KIB Verksamhet Personal
Utvecklingsprojekt
Mer information:
Databasens innehåll
Tidskriftslista
Dokumenttyper finns ej
Om BRS
Sök
Kontaktpersoner:
Innehåll och indexering: Gun-Brit Knutssøn Marie Monik
Teknik: Ylva Gavel Sidan uppdaterad 02 Jul 2004 av Ylva Gavel

SveMed+

SvMed+ (http://micr.kib.ki.se/netahtml/arti.html)
Länkarna ska fungera.

SveMed+ är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär.

Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Tidstäckningen är från 1977 och framåt. För tidskrifter som indexeras i databasen: Se separat lista.

Databasen produceras vid Karolinska Institutets Bibliotek. Det äldre materialet kommer från databaserna Spriline och Swemed. Fr o m år 2001 hämtas artiklar ur tidskrifter som tidigare indexerats för databasen Patrix.

Huvuddelen av materialet är på svenska och engelska, men en del dansk- och norskspråkigt material förekommer också.

Vissa databasposter innehåller hypertextlänkar till externt material (abstracts, fulltext o.d.)

Databasposterna är indexerade med termer ur MeSH (Medical Subject Headings), den kontrollerade vokabulär som används vid NLM (National Library of Medicine) i USA. Dessutom är de indexerade med motsvarande svenska MeSH-termer.

Till startsidan för Karolinska Institutets universitetsbiblioteks webbplats: http://kib.ki.se/index_se.html


Svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm)
Länkarna ska fungera.
 
 

MeSH Tree Tool 

 
A Anatomy Anatomi
B Organisms Organismer
C Diseases Sjukdomar
D Chemicals and Drugs Kemikalier och läkemedel
E Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment  Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi
F Psychiatry and Psychology Psykiatri och psykologi
G Biological Sciences Biovetenskaper
H Physical Sciences Fysiska vetenskaper
I Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena  Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser
J Technology and Food and Beverages Teknologi och mat och dryck
K Humanities Humaniora
L Information Science Informatik
M Persons Personer
N Health Care Hälso- och sjukvård
Z Geographic Locations Geografiska orter
 
© Karolinska Institutet University Library
Svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm)
Länkarna ska fungera.

Innehållet i områdena a-z finns redovisat i särskild sammanställning.

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://www.wimnell.com/omr40k.html)


Biomedical Information Resources & Services - by Subject.

http://www.mic.ki.se/Other.html
Länkarna ska fungera.

Resources of General Biomedical Interest ...
Chemistry etc. ...
Biophysics & Spectroscopy. Radiology ...
Genetics ...
Micro- & Cell Biology ...
Anatomy & Histology ...
Pathology & Forensic Medicine ...
Neuroscience, Psychology & Psychiatry ...
Pharmacology & Toxicology ...
Occupational Safety & Health ...
For Physicians ...
Continuing Medical Education ...
Nursing and Paramedics ...
Diseases/Disorders and Related Topics ...
Medicinsk information [in Swedish] ...
Evidence-Based Medicine ...
Ethics in Medicine & Science ...
Epidemiology and Biostatistics ...
Medical Images & Illustrations ...
Clinical Case Studies / Grand Rounds ...
Netsim ... [interactive learning resources]
Telemedicine ...
Conferences in Biomedicine ...
History of Medicine ...
Animals & Plants, Museums, etc. ...
Library Related Resources, Reference & Language ...
 
Karolinska Institute Library


Information om Sjukdomar och Medicin.

Obs! Patienter och lekmän som söker upplysning om sjukdomar och behandlings-
möjligheter via dessa länkar uppmanas att diskutera igenom den funna
informationen med sin läkare (jmfr Att värdera webbplatser själv - Skolverket)

Länkarna ska fungera.

Sjukdomar och annan medicinsk information, på svenska:http://www.mic.ki.se/Diseases/swepat.html

 • NYHETER INOM MEDICIN & HÄLSOVÅRD

 • MEDICINSKA RESURSER - ALLMÄNT

 • SJUKHUS, VÅRDCENTRALER, M M

 • PATIENTINFORMATION och Fråga Doktorn


  copyright KIB 18 Nov 2003


 • Databaser - Karolinska Institutet.

  Databases in Medicine and Related Areas
  Some of the databases are only accessible for KI members (KI).

  Information about proxy-server for KI affiliated staff.
  For the description of a database use .
  Information about the Ovid system (KI).

  Direct access
                  
  direct access / databases by subject / index / all databases 


  NOVAGate

  - Nordic Gateway to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural Sciences

  NOVA University
  Länkarna ska fungera.

  NOVAGate was a gateway to selected Internet resources in the fields of forestry, veterinary, agricultural, food and environmental sciences. It is discontinued as from September 1st, 2003. The database was produced and maintained by the libraries of the NOVA University. In order to find Internet resources in the above mentioned subject areas, go to the web sites of the NOVA libraries:

  The Finnish part of NOVAGate will be moved to the Finnish Virtual Library and after that, later in autumn 2003, it can be used also in the Renardus service.


  Databaser - SLU-biblioteken.

  SLU-biblioteken, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
  Databaser - SLU-biblioteken
  Länkarna ska fungera

  Snabbval:  DatabaserISI Web of ScienceJCR - Journal Citation ReportsLIBRISLUKASPubMedScience Citation Index (ISI)Tidskrifter WebSpirsVäxtEko

  Hem
  Databaser:
  CSA-databaser
  Web of Knowledge-databaser
  WebSPIRS-databaser
  AffärsData Nyhetsarkiv 1981-
  African Women´s Bibliographic Database 1986-
  AgeLine 1978-
  AGRICOLA (NAL) 1970-
  AGRICOLA (WebSPIRS) 1970-
  AGRIS (FAO) 1975-
  AGRIS (WebSPIRS) 1975-
  Arbline 1980-
  Arkitektur artikeldatabas 1901-
  Artikelbasen (Dansk Biblioteks Center)
  ArtikelSök (BTJ) 1979-
  Arts & Humanities Citation Index (Web of Knowledge) 1986-
  ASFA - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (CSA) 1971-
  Baltic Marine Environment Bibliography 1970-
  Beilstein Abstracts 1980-
  Bibliography of Africana Periodical Literature Database
  BIOSIS Previews (WebSPIRS) 1989-
  BIOSIS Previews (Web of Knowledge)
  CAB Abstracts (Web of Knowledge) 1973-
  CAB Abstracts (WebSPIRS) 1972-
  CCMed
  ChemWeb.com Quick Abstract Search
  Civil Engineering Database 1970-
  Core Historical Literature of Agriculture (CHLA)
  EconLit (WebSPIRS) 1969-
  ECOTOX Database
  Energy Citations Database 1948-
  ERIC (Educational Resources Information Center) 1966-
  ESMELIT (Entrepreneurship)
  ETDEWEB (ETDE World Energy Base) 1995-
  Fire Ecology Database
  FSTA (Food Science and Technology Abstracts) (WebSPIRS) 1969-
  GeoRef Preview Database
  GeoRegister
  IBIDS 1986-
  ICONDA (International Construction Database) (WebSPIRS) 1976-
  ISI Proceedings Science & Technology (Web of Knowledge) 1990-
  ISI Proceedings Social Sciences & Humanities (Web of Knowledge) 1990-
  Kunskapsbanken Fastighet Bygg Miljö (Byggtorget) 1972-
  LANTDOK (LUKAS) 1983-
  Mediearkivet
  MEDLINE se PubMed
  NASD (The National Ag Safety Database)
  NTIS (National Technical Information Service) 1990-
  Oceanic Abstracts (CSA) 1981-
  Paperbase (CSA) 1975-
  PressText
  PrimateLit 1940-
  ProSoil Database 1973-
  PubMed, MEDLINE (NLM) 1951-
  REINREF (LUKAS)
  Rice Bibliography 1970-
  Sámi bibliografia 1945-
  Science Citation Index Expanded (Web of Knowledge) 1986-
  Social Sciences Citation Index (Web of Knowledge) 1986-
  Social Sciences in Forestry 1985-
  Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg) 1663-1967
  SVH - Svensk Veterinärmedicinsk Historia (LUKAS)
  SweMed+ (BRS) 1977-
  TOXLINE (TOXNET) 1965-
  TREECD (WebSPIRS) 1939-
  TRIS Online 1960-
  Tropical Forest Conservation & Development 1982-
  Urban Forestry 1980-
  UTRIKES 1991-2002
  Väg- och trafikhistorisk litteraturdatabas
  VäxtEko 1980-
  Wildlife & Ecology Studies Worldwide (BiblioLine) 1935-

  Avhandlingsdatabaser
  Bibliotekskataloger
  Projektdatabaser
  jake Information om tidskrifter och hur de bevakas av olika databaser

  För sidan ansvarar Ultunabibliotekets funktionsgrupp för information och söktjänst, e-post
  infosok@bibul.slu.se Senast uppdaterad: 2004-12-21 © SLU-biblioteken


  Bibliotekskataloger

  Svenska

  Internationella

  För sidan ansvarar Marie Stråhle, Ultunabibliotekets funktionsgrupp för information och söktjänst, e-post infosok@bibul.slu.se Senast uppdaterad: 2004-12-21© SLU-biblioteken


  www.skogforsk.se

  Länkarna ska fungera.

  http://www.skogforsk.se

  Startsida
  Om Skogforsk
  Forskning
  Samverkan
  Våra produkter
  Kurs & konferens
  Karriär
  Kontakt
  Ämne:
  Skogsodlingsmaterial.
  Skogsskötsel.
  Drivning.
  Logistik
  Råvara och marknad.
  Verksamhetsutveckling
  Arbetsmiljö.
  Natur och miljö.


  Redport

  Redport är ett nationellt samarbete kring kvalitetsutvalda Internetresurser inom nationalekonomi och företagsekonomi.

  RedPort (http://redport.hhs.se/bin/search.asp)

  Projektet administreras vid Handelshögskolans i Stockholm Bibliotek inom dess uppdrag att vara ansvarsbibliotek inom ekonomi.

  Ämnesord:
  Geografiskt område:
  Resurstyp:  Sven Wimnells klassifikationssystem.

  Här en förminskad systemtabell:

  O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
  O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
  O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
  O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
  O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
  O....105 Övergripande om samhällsforskning och -planering
  O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
  O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
  O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
  O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

  O....11/19 Individernas inre verkligheter.
  O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
  O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
  O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
  O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
  O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
  O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
  O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
  O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
  ________________________________________________

  O....2 Religiösa verksamheter o d
  O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
  O....21 Allmän religionsvetenskap
  O....22/28 Kristna religioner
  O....29 Icke kristna religioner o d
  ________________________________________________

  O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
  O....31 Statistik och demografi
  O....32 Statsvetenskap
  O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
  O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

  O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
  O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
  O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
  O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
  O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

  O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
  O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
  O....37...om utbildning o d.
  O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
  O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
  ________________________________________________

  O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
  O....40. Systemvetenskap. Infostruktur.
  O....41-49. Samband o samordning mellan olika verksamheter.
  ________________________________________________

  O....5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
  O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
  O....51 Matematik
  O....52 Astronomi, rymdforskning
  O....53 Fysik o d
  O....54 Kemi o d
  O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
  O....56 Paleontologi, arkeologi o d
  O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
  O....58 Botanik.
  O....59 Zoologi
  ________________________________________________

  O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
  O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
  O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
  O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
  O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske

  O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
  O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
  O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
  O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
  O....645 Användning av inventarier o d.
  O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

  O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
  O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
  O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

  O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d
  O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
  O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
  O....6525-6529 Militära verksamheter
  O....653 Handelsverksamheter.
  O....654 Telekommunikationsverksamheter.
  O....655 Förlagsverksamheter o d.
  O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
  O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
  O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
  O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

  O....66/68 Tillverkning av varor
  O....66 Tillverkning av kemivaror o d
  O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
  O....68 Tillverkning av komplexvaror
  O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
  ________________________________________________

  O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
  O....70 Allmänt om konst o kultur.

  O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
  O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
  O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
  O....74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
  O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
  O....78 Musik ( konserter o d 792)

  O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
  O....7911-7913 Seder och bruk .
  O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
  O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
  O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
  O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips

  O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
  O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
  O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
  O....7957 Undervisning o d.
  O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
  O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

  O....796/799 Sport, idrott o d.
  ________________________________________________

  O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
  O....80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
  O....81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.

  O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
  O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
  O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
  O....84 Fransk skönlitteratur o d
  O....85 Italiensk skönlitteratur o d
  O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
  O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
  O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
  O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
  ________________________________________________

  O....9 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.Biogr.
  O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
  O....91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
  O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

  O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
  O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshist.
  O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
  O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
  O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
  O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
  O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
  O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
      


  Databaserna och deras innehåll i grova drag fördelade på områdena.

  10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar.

  101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning

  * Kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/WWW. BIBSAM- Kungl. bibliotekets
       avdelning för nationell samordning och utveckling
  * Svenska ansvarsbibliotek. BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning
       och utveckling
  * Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek. Deldatabaser i Regina
  * Tillgång till elektroniska källor på och utanför KTH
  * KTH Biblioteket. Biblioteks- tidskrifts- & bokhandelskataloger
  * Agora: Arkiv och bibliotek.
  * SamWebb: Biblioteksvetenskap.

  103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar

  104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.

  105 Övergripande om forskning och planering
  * WWW.forskning.se

  106 Övergripande om ekonomiska verksamheter.

  107 Övergripande filosofier om utbildning o d.

  108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.

  109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
  * Agora: Idé- och vetenskapshistoria.
  * Agora: Filosofi.

  11/19 Individernas inre verkligheter.

  11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.

  12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.

  13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
  * Agora: Estetik.

  14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.

  15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
  * SamWebb: Psykologi.

  16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.

  17 Individens moral och uppfattningar om moral.
  * Agora: Etik.

  18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
  * Agora: Filosofi.

  2 Religiösa verksamheter o d .
  * Agora: Religion.

  3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.

  31 Statistik och demografi
  * SamWebb: Statistik.

  32 Statsvetenskap
  * SamWebb: Statsvetenskap.

  33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
  * Del av:Redport. Redport är ett nationellt samarbete kring kvalitetsutvalda Internetresurser
       inom nationalekonomi och företagsekonomi.
  * SamWebb: Freds-och konfliktforskning.

  34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
  * Rättskällan - en nationell portal för juridik

  35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

  36/39 Politiska krav och politiska planeringar:

  40. Systemvetenskap.Infostruktur.
  * SamWebb: Systemvetenskap.

  50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

  51 Matematik. 52 Astronomi, rymdforskning. 53 Fysik o d. 54 Kemi o d.

  55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
  * GAIA Database of Internet Resources in the Earth Sciences and Related Subjects

  56 Paleontologi, arkeologi o d
  * Agora: Arkeologi.

  57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet. 58 Botanik. 59 Zoologi
  * Biogate Links in the biological sciences

  60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
  * Agora: Ekonomisk historia.

  61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
  * Diseases, Disorders and Related Topics. MeSH Classified Resources on Internet
  * SveMed+ Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.
  * SveMed+ MeSH Tree Tool 
  * Biomedical Information Resources & Services - by Subject
  * Information om Sjukdomar och Medicin
  * Databaser - Karolinska Institutet Databases in Medicine and Related Areas.

  62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
  * Tillgång till elektroniska källor på och utanför KTH
  * KTH Biblioteket. Biblioteks- tidskrifts- & bokhandelskataloger
  * Agora: Informationsteknik.
  * SamWebb: Informationsteknik.

  63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske
  * NOVAGate. Nordic Gateway to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural Sciences.
  * Databaser - SLU-biblioteken. Med bibliotekskataloger
  * www.skogforsk.se

  64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

  651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.

  65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.

  6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-6529 Militära verksamheter.

  653 Handelsverksamheter.
  * Del av:Redport. Redport är ett nationellt samarbete kring kvalitetsutvalda Internetresurser
       inom nationalekonomi och företagsekonomi.

  654 Telekommunikationsverksamheter.

  655 Förlagsverksamheter o d.
  * Agora: Bokhandel och förlag.

  656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

  657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.

  658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
  * Del av: Redport. Redport är ett nationellt samarbete kring kvalitetsutvalda Internetresurser
       inom nationalekonomi och företagsekonomi
  * SamWebb: Arbetslöshet och arbetsmarknad.

  659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

  66/68 Tillverkning av varor. 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

  70 Allmänt om konst o kultur.
  * SamWebb: Kultur och samhälle.
  * Agora: Kultur
  * Agora: Kulturhistoria.

  71 Övergripande planering av fysiska miljöer.
  * SamWebb: Samhällsplanering.

  72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
  * Agora: Arkitektur.

  73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
  * Agora: museer.
  * Agora: Historiska hjälpvetenskaper.

  74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning.

  75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
  * Agora: Bokväsen och skrift.
  * Agora: Konst.
  * Agora: Fotografi.

  78 Musik ( konserter o d 792)
  * Agora: Musik.

  79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport

  * Agora: Socialhitoria.

  7911-7913 Seder och bruk .
  * Kvinnwebb ämnesportal. KvinnWebb är en sökbar databas med ett kvalitetsurval internetresurser med anknytning till genus- och kvinnofrågor.
  * SamWebb: Genusvetenskap.
  * SamWebb: Socialantropologi.

  7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
  Agora: Film.

  792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
  * Agora: Teater och dans.

  793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

  794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips.

  795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

  7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
  * SamWebb: Socialt arbete.
  * SamWebb: Sociologi.

  7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer

  7957 Undervisning o d.
  * Agora: Utbildning och forskning.
  * Agora: Vetenskap.
  * SamWebb: Pedagogik.

  7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.

  7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

  796/799 Sport, idrott o d.

  80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
  * Agora: Språk.

  81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.
  * Agora: Litteratur.

  90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
  * SamWebb: Medie-och kommunikationsvetenskap.

  91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
  * SamWebb: Kulturgeografi.
  * SamWebb: Länderfakta.

  92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

  93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
  * Agora: Historia.


  sverige.se

  F d SverigeDirekt

  Sverige.se Från Internet 050116:

  Nu finns sverige.se
  www.sverige.se
       SverigeDirekt.se upphörde 20 oktober och ersattes av sverige.se. Du styrs automatiskt vidare till sverige.se. Vänligen ändra ditt bokmärke!
       Sverige.se är fortfarande startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Nyheter är ingångarna; Situationer i livet och E-tjänster. Där hittar du nyttig information och länkar till service på Internet. Du hittar även webbadresser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting, myndigheter med mera.
       SverigeDirekt has been replaced by sverige.se. Sverige.se is the official Internet portal for information about Sweden’s public sector. You can search for information by topic and key word, in alphabetical order, or by ministry. Statskontoret 2004

  Myndigheter, bolag, organisationer.
  www.sverige.se/sverige/templates/EntrancePage____6286.aspx
       Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till Sveriges statliga myndigheter, bolag och affärsdrivande verk. Du hittar också regeringen och Regeringskansliet med alla departementen, riksdagen, universitet och högskolor samt en rad organisationer med statligt finansiering. Kontaktuppgifter och webbplatser från A-Ö:

  A
  AB Bostadsgaranti: www.bostadsgaranti.se
  AB Göta kanalbolag: www.gotakanal.se
  AB SwedCarrier: www.swedcarrier.se
  AB Svensk Exportkredit: www.sek.se
  AB Svenska Miljöstyrningsrådet: www.miljostyrning.se
  AB Svenska Spel: www.svenskaspel.se
  A-banan Projekt AB
  Akademiska Hus AB: www.akademiskahus.se
  Akademiska rektorskonventet i Stockholm
  Alkoholkommittén: www.alkoholkommitten.se
  Alkoholprofilen: www.alkoholprofilen.se
  Alkoholsortimentsnämnden
  Allmänhetens pressombudsman, PO: www.po-pon.org
  Allmänna Försvarsföreningen, AFF: www.aff.a.se
  Allmänna reklamationsnämnden, ARN: www.arn.se
  ALMI Företagspartner AB: www.almi.se
  Ambassader och konsulat; www.regeringen.se/sb/d/2366
  Andra AP-fonden: www.ap2.se
  Ansvarsnämnd, Statens: www.statensansvarsnamnd.se
  Apotekarsocieteten: www.swepharm.se
  Apoteket AB: www.apoteket.se
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB: www.arbarkiv.nu
  Arbetets museum: www.arbetetsmuseum.se
  Arbetsdomstolen, AD: www.arbetsdomstolen.se
  Arbetsförmedlingar: www.ams.se/affs.asp?C1=34
  Arbetsgivarverket: www.arbetsgivarverket.se
  Arbetslivsinstitutet: www.arbetslivsinstitutet.se
  Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS: www.ams.se
  Arbetsmiljöverket: www.av.se
  Arkitekturmuseet: www.arkitekturmuseet.se
  Arm i arm: www.armiarm.nu
  Armémuseum: www.armemuseum.org
  Arvsfondsdelegationen: www.arvsfonden.se
  Asperger Center: www.aspergercenter.nu

  B
  Baltic Market - temawebbplats: www.balticmarket.kommers.se
  Banverket, BV: www.banverket.se
  Barnombudsmannen: www.bo.se
  Beredning för medicinsk utvärdering, Statens, SBU: www.sbu.se
  Bergsstaten: www.bergsstaten.se
  Biografbyrå, Statens: www.statensbiografbyra.se
  Blekinge Tekniska Högskola: www.bth.se
  Bokföringsnämnden: www.bfn.se
  Bolagsverket www.bolagsverket.se
  Bostadsfinansieringsaktiebolag, Statens, SBAB: www.sbab.se
  Bostadskreditnämnd, Statens, BKN: www.bkn.se
  Bostadsnämnd, Statens: www.sbn.se
  Boverket: www.boverket.se
  Bris, Barnens rätt i samhället: www.bris.se
  Brottsförebyggande rådet, BRÅ: www.bra.se
  Brottsofferjourernas Riksförbund: www.boj.se
  Brottsoffermyndigheten, BrOM: www.brottsoffermyndigheten.se
  BUP.nu: www.bup.nu

  C
  Cancerfonden: www.cancerfonden.se
  Cancerföreningen i Stockholm: www.radiumhemmetsforskningsfonde...
  Carnegiestiftelsen: www.carnegiestiftelsen.se
  Centrala försöksdjursnämnden, CFN: www.cfn.se
  Centrala studiestödsnämnden, CSN: www.csn.se
  Centralförbundet Folk och Försvar: www.cff.se
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaypplysning, CAN: www.can.se
  Centralförbundet för befälsutbildning, CFB: www.fbu.se
  Centralförbundet för socialt arbete, CSA: www.csa.a.se
  Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering: www.cesam.se
  Chalmers tekniska högskola AB: www.chalmers.se
  Civitas Holding AB

  D
  Dansens hus: www.dansenshus.se
  Danshögskolan: www.danshogskolan.se
  Dansmuseet: www.dansmuseet.nu
  Datainspektionen: www.datainspektionen.se
  De Handikappades Riksförbund, DHR: www.dhr.se
  Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF
  Demokratiinstitutet: www.demokratiinstitutet.com
  Demokratitorget: www.demokratitorget.gov.se
  Djurskyddsmyndigheten: www.djurskyddsmyndigheten.se
  Doktorandhandboken: www.doktorandhandboken.nu
  Domstolsverket, DV: www.dom.se
  Dramaten (Kungl. Dramatiska Teatern AB): www.dramaten.se
  Dramatiska institutet, DI: www.draminst.se

  E
  Ekobrottsmyndigheten, EBM: www.ekobrottsmyndigheten.se
  Ekonomiska rådet: www.ekradet.konj.se
  Ekonomistyrningsverket: www.esv.se
  Elsäkerhetsverket: www.elsakerhetsverket.se
  Energimyndighet, Statens (STEM): www.stem.se
  Ericastiftelsen: www.ericastiftelsen.se
  Estoniasamlingen: www.estoniasamlingen.se
  Etik i vården: www.etikprogrammet.net
  Etnografiska Museet: www.etnografiska.se
  Europaparlamentet: www.europarl.eu.int
  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK: www.esc.eu.int
  Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) och Förstainstansrätten: www.curia.eu.int
  Europeiska gemenskapernas kommission (Europeiska kommissionen): europa.eu.int/comm
  Europeiska ombudsmannen: www.euro-ombudsman.eu.int
  Europeiska revisionsrätten: www.eca.eu.int
  Europeiska unionens råd (Ministerrådet): ue.eu.int
  EU-stafetten (EU 2004-kommittén): www.eu2004.se
  EU-upplysningen: www.eu-upplysningen.se
  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO: www.finans.regeringen.se/eso
  Expertsvar: www.expertsvar.nu
  Exportkreditnämnden, EKN: www.ekn.se
  Exportråd, Sveriges: www.swedishtrade.se

  F
  Familjemedicinska Institutet, Fammi: www.fammi.se
  FAR - föreningen för revisionsbyråbranschen: www.far.se
  Fasta utskottet enligt svensk-norska renbeteskonventionen
  Fastighetsmäklarnämnden: www.fastighetsmaklarnamnden.se
  Fastighetsverk, Statens, SFV: www.sfv.se
  Fideikommissnämnden: www.kammarkollegiet.se/fidei.html
  Finansdepartementet: www.regeringen.se/finans
  Finansinspektionen: www.fi.se
  Finsk-svenska gränsälvskommisionen
  Finsk-svenska utbildningsrådet
  Fiskeriverket: www.fiskeriverket.se
  Fjärde AP-fonden: www.ap4.se
  Flygplatsnämnden
  Flygvapenmuseum, FVM: www.flygvapenmuseum.nu
  Folkbildningsrådet: www.folkbildning.se
  Folke Bernadotteakademin www.folkebernadotteacademy.se
  Folkhälsoinstitut, Statens: www.fhi.se
  Folkhögskolornas informationstjänst: www.folkhogskola.nu
  Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden): www.smahusskadenamnden.se
  Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete, SNI
  Forskarskattenämnden
  Forskning.se: www.forskning.se
  Forskningsberedningen
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS: www.fas.forskning.se
  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas: www.formas.se
  Fortifikationsverket, FORTV: www.fortv.se
  Forum för levande historia: www.levandehistoria.se
  Frivilliga automobilkårernas riksförbund, FAK: www.fak.nu
  Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS
  Frivilliga skytterörelsen, FSR: www.fsrskytte.se
  Fråga biblioteket!: www.fragabiblioteket.nu Från Riksdag och Departement: www.r-o-d.nu
  Fysiografiska Sällskapet i Lund, Kungl. www.fysiografen.org
  Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm, AMF
  Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT: www.eurofat.se
  Föreningen för svenskar i världen: www.sviv.se
  Föreningen Norden: www.norden.se
  Föreningen Svensk Form: www.svenskform.se
  Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, FSSS
  Föreningen Sveriges Skogsindustrier: www.skogsindustrierna.org
  Företagarguiden: www.nutek.se/foretagarguiden
  Företagarnas Riksorganisation, FR: www.fr.se
  Företagsregistrering: www.foretagsregistrering.se
  Första AP-fonden: www.ap1.se
  Försvarets materielverk, FMV: www.fmv.se
  Försvarets radioanstalt, FRA: www.fra.se
  Försvarets traditionsnämnd
  Försvarets underrättelsenämnd, FUN
  Försvarsdepartementet: www.regeringen.se/forsvar
  Försvarshistoriska museer, Statens
  Försvarshögskolan, FHS: www.fhs.mil.se
  Försvarsmakten: www.mil.se
  Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se
  Försäkringskasseförbunde:t www.fkf.se
  Förvaltningsaktiebolaget Stattum

  G
  Ge blod.nu: www.geblod.nu
  Gentekniknämnden: www.genteknik.se
  Geologiska Föreningen: www.geologiskaforeningen.nu
  Geotekniska institut, Statens: www.swedgeo.se
  Giftinformationscentralen, GIC: www.giftinformation.apoteket.se
  Glesbygdsverket: www.glesbygdsverket.se
  Glöd - en ungdomstidning: www.glod.com
  Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
  Granskningsnämnden för radio och TV: www.grn.se S
  Green Cargo AB: www.greencargo.com
  Gränser: www.granser.se
  Gränslösa affärer (om offentlig upphandling): www.offentlig.kommers.se
  Grönare skog: www.gronareskog.nu
  Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl.: www.kgaa.nu
  Gymnastikförbundet, Svenska: www.gymnastik.se
  Göta Hovrätt: www.dom.se/gota
  Göteborgs universitet: www.gu.se

  H
  Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF: www.seatime.se
  Handelshögskolan i Stockholm, SSE: www.hhs.se
  Handelskammarförbundet, Svenska: www.cci.se
  Handelsprocedurrådet, SWEPRO: www.swepro.org
  Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO: www.hso.se
  Handikappombudsmannen: www.ho.se
  Handikappåret 2003: www.handikapparet2003.nu
  Harpsundsnämnden
  Haverikommission, Statens, SHK: www.havkom.se
  Hembygdsförbund, Sveriges: www.hembygd.se
  Historiska föreningen, Svenska: www.historisktidskrift.nu
  Historiska muséer, Statens, SHMM: www.historiska.se/myndigheten
  Historiska museum, Statens: www.historiska.se
  Hivaktuellt: www.hivaktuellt.fhi.se
  Hjälpmedelsinstitutet, HI: www.hi.se
  Hjärt- och lungsjukas riksförbund: www.hjart-lung.se
  Hjärt-Lungfonden www.hjart-lungfonden.se
  Hovrätten för Nedre Norrland: www.dom.se/hnn
  Hovrätten för Västra Sverige: www.vastrahovratten.dom.se
  Hovrätten för Övre Norrland
  Hovrätten över Skåne och Blekinge: www.jur.lu.se/hovr/hovr.htm
  Hovstaterna, Kungl.: www.royalcourt.se .
  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kungl.
  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, Kungl.
  Hushållningssällskapens förbund: www.hush.se
  Hyresgästernas riksförbund: www.hyresgastforeningen.se
  Hyresnämnden: www.dom.se/hyresnamnden
  Hälsa i staten: www.halsaistaten.se
  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN: www.hsan.se
  Högskolan Dalarna: www.du.se
  Högskolan i Borås: www.hb.se s
  Högskolan i Gävle: www.hig.se
  Högskolan i Halmstad: www.hh.se
  Högskolan i Jönköping: www.hj.se
  Högskolan i Kalmar: www.hik.se
  Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se
  Högskolan i Skövde: www.his.se
  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: www.htu.se
  Högskolan på Gotland: www.hgo.se
  Högskolans avskiljandenämnd, HAN: www.han.se
  Högskoleverket, HSV: www.hsv.se
  Högsta domstolen, HD: www.hogstadomstolen.se

  I
  Idrottshögskolan i Stockholm, IH: www.ihs.se
  ILO-kommittén
  Imego AB, Institutet för mikroelektronik i Göteborg www.imego.com
  Industrifonden, Stiftelsen: www.industrifonden.se
  Infomedica: www.infomedica.se
  Ingenjörssamfundet, ISF: www.isf.se
  Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl.: www.iva.se
  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF: www.iaf.se
  Inspektionen för strategiska produkter, ISP:: www.isp.se
  Institut för ekologisk hållbarhet, Statens, IEH: www.ieh.se
  Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA: www.sika-institute.se
  Institut för psykosocial medicin, Statens, IPM: www.psykosocialmedicin.se
  Institut för särskilt utbildningsstöd, Statens, SISUS: www.sisus.se
  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU: www.ifau.se
  Institutet för framtidsstudier, Stiftelsen: www.framtidsstudier.se
  Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Stiftelsen, JTI: www.jti.slu.se
  Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ: www.siq.se
  Institutet för metallforskning AB, IM: www.simr.se
  Institutet för rymdfysik, IRF: www.irf.se
  Institutet för rättshistorisk forskning
  Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS: www.itps.se
  Institutet för tillämpad matematik, ITM: www.itm.se
  Institutionsstyrelse, Statens, SiS: www.stat-inst.se
  Insättningsgarantinämnden, IGN: www.ign.se
  Integrationsverket: www.integrationsverket.se
  Internationella programkontoret för utbildningsområdet: www.programkontoret.se
  Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté, ICC: www.iccsweden.se
  Internationella meteorologiska institutet i Stockholm: www.misu.su.se/~alberts/imihome.htm
  Invest in Sweden Agency, ISA: www.isa.se
  IRECO Holding AB: www.ireco.se

  J
  Jernkontoret: www.jernkontoret.se
  Jordbruksdepartementet: www.regeringen.se/jordbruk
  Jordbruksverk, Statens: www.sjv.se
  Justitiedepartementet: www.regeringen.se/justitie
  Justitiekanslern, JK: www.justitiekanslern.se
  Justitieombudsmannen, JO (Riksdagens Ombudsmän, RO): www.jo.se
  Jägarnas Riksförbund: www.jagarnas-riksforbund.com
  Jämställdhet.nu www.jamstalldhet.nu
  Jämställdhetsnämnden
  Jämställdhetsombudsmannen, JämO: www.jamombud.se
  Järnvägsinspektionen: www.jarnvagsinsp.se
  Järnvägsstyrelsen: www.jarnvagsinsp.se

  K
  Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se
  Kammarrätten i Göteborg: www.kammarratten.goteborg.se
  Kammarrätten i Jönköping: www.dom.se/kammarrattenijonkoping
  Kammarrätten i Stockholm: www.kammarrattenistockholm.dom.se
  Kammarrätten i Sundsvall: www.dom.se/kammarrattenisundsvall
  Karlstads universitet: www.kau.se
  Karolinska institutet, KI: www.ki.se
  Kasernen Fastighets AB
  Kemikalieinspektionen: www.kemi.se
  KK-stiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling: www.kks.se
  Kommerskollegium: www.kommers.se
  Kommunförbundet, Svenska www.skl.se/
  Kondom.nu: www.kondom.nu
  Konjunkturinstitutet: www.konj.se
  Konkurrensverket, KKV: www.konkurrensverket.se
  Konstakademien: www.konstakademien.se
  Konstfack: www.konstfack.se
  Konsthögskolan, Kungl.: www.kkh.se
  Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se
  Konstråd, Staten:s www.statenskonstrad.se
  Konsument Europa: www.konsumenteuropa.se
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se
  Konsumenternas elrådgivningsbyrå: www.elradgivningsbyran.se
  Konsumenternas försäkringsbyrå: www.konsumenternasforsakringsbyr...
  Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO): www.konsumentverket.se
  Kooperativa förbundet, KF: www.kf.se
  Krigsförsäkringsnämnden, KFN
  Krigsvetenskapsakademien, Kungl.: www.kkrva.se
  Kriminaltekniska laboratorium, Statens, SKL: www.skl.polisen.se
  Kriminalvårdsnämnden
  Kriminalvårdsstyrelsen, KVS: www.kvv.se
  Krisberedskapsmyndigheten: www.krisberedskapsmyndigheten.se
  Kronofogdemyndigheter: www.rsv.se/kronofogden
  Kulturdepartementet
  Kulturnät Sverige: www.kultur.nu
  Kulturråd, Statens: www.kulturradet.se
  Kungliga biblioteket, KB: www.kb.se
  Kustbevakningen, KBV: www.kustbevakningen.se
  Kvalitets- och kompetensråd, Statens, KKR: www.kkr.se
  Kvinnofridsportalen_ www.kvinnofrid.se
  Kärnavfallsfondens styrelse: www.karnavfallsfonden.se
  Kärnkraftinspektion, Statens: www.ski.se

  L
  Lafa, Landstinget förebygger aid: www.lafa.nu
  Lagrummet: www.lagrummet.se
  Lagrådet: www.lagradet.se
  Landstingsförbundet: www.skl.se/
  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF: www.lrf.se
  Lantbruksuniversitet, Sveriges SLU: www.slu.se
  Lantmäteriverket: www.lantmateriet.se
  Lernia AB: www.lernia.se
  Letterstedska föreningen: www.letterstedtska.org
  Linköpings universitet www.liu.se
  Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet: www.lsh.se
  Livsmedelsekonomiska institutet: www.sli.lu.se
  Livsmedelsverket: www.slv.se
  Livsviktigt: www.livsviktigt.se
  Ljud- och bildarkiv, Statens, SLBA www.ljudochbildarkivet.se
  Lotteriinspektionen: www.lotteriinsp.se
  Luftfartsverket, LFV: www.lfv.se
  Luleå tekniska universitet: www.luth.se
  Lumpen.nu: www.lumpen.nu
  Lunds universitet: www.lu.se
  Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB: www.lkab.se S
  Lutherhjälpen: www.lutherhjalpen.nu
  Läkemedelsförmånsnämnden: www.lfn.se
  Läkemedelsverket, LV: www.mpa.se
  Längmanska kulturfonden, Stiftelsen: www.langmanska.se
  Länsarbetsnämnder
  Länsrätten i Norrbottens län: www.dom.se/lansratten_i_norrbott...
  Länsrätten i Uppsala: www.dom.se/lansratten_i_uppsala_lan
  Länsstyrelserna: www.lst.se
  Lärarhögskolan i Stockholm: www.lhs.se
  Lärdomshistoriska samfundet

  M
  Malmö högskola: www.mah.se
  Marinmuseum: www.marinmuseum.se
  Maritima museer, Statens: www.smm.se
  Marknadsdomstolen: www.marknadsdomstolen.se
  Matplatsen.nu: www.matplatsen.nu
  Medelhavsmuseet: www.medelhavsmuseet.se
  Medicinsk-etiska råd, Statens, SMER www.smer.gov.se
  Medlingsinstitutet: www.mi.se
  Migrationsverket: www.migrationsverket.se
  Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet: www.regeringen.se/miljo
  Miljömålsportalen: www.miljomal.nu
  Miljövårdsberedningen: www.sou.gov.se/mvb
  Min skog: www.minskog.nu
  Minpension.se: www.minpension.se
  Mittuniversitetet: www.miun.se
  Mobilisering mot narkotika, MOB: www.mobilisera.nu
  Moderna Museet: www.modernamuseet.se
  Museer för världskultur, Statens: www.smvk.se
  Musikaliska akademien, Kungl.: www.musakad.se
  Musikhögskolan i Stockholm, Kungl., KMH: www.kmh.se
  Musiksamlingar, Statens: www.smus.se
  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor: www.adoptionsmyndigheten.se
  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, KY: www.ky.se
  Myndigheten för skolutveckling: www.skolutveckling.se
  Myndigheten för Sveriges nätuniversitet: www.myndigheten.netuniversity.se
  Myntkabinettet, Kungl.: www.myntkabinettet.se
  Mälardalens högskola: www.mdh.se
  Mänskliga rättigheter: www.manskligarattigheter.gov.se

  N
  Nationalekonomiska föreningen: www.ne.su.se/ed/nek-for.html
  Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF: www.ntf.se
  Nationalmuseum: www.nationalmuseum.se
  Nationella sekretariatet för genusforskning: www.genus.gu.se
  Nationellt centrum för flexibelt lärande: www.cfl.se
  Naturhistoriska riksmuseet: www.nrm.se
  Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
  Nobelstiftelsen: www.nobel.se
  Nordiska Afrikainstitutet, NAI: www.nai.uu.se
  Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV: www.nhv.se
  Nordiska museet: www.nordiskamuseet.se
  Nordiska rådets svenska delegation
  Norrlandsfonden, Stiftelsen: www.norrlandsfonden.se
  Nummer.nu: www.nummer.se
  NUTEK, Verket för näringslivsutveckling: www.nutek.se
  Nämnd för arbetstagares uppfinningar, Statens
  Nämnd för internationella adoptionsfrågor, statens,NIA
  Nämnden för elektronisk förvaltning: www.e-namnden.se
  Nämnden för hemslöjdsfrågor: nfh.nutek.se
  Nämnden för offentlig upphandling, NOU: www.nou.se
  Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, NPT
  Nämnden för Rh-anpassad utbildning: www.sisus.se
  Nämnden för statens avtalsförsäkringar
  Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
  Nämnden för svenska kyrkan i utlandet, SKUT: www.svenskakyrkan.se/skut
  Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte: www.usemb.se/Fulbright/fulbrigh..
  Nämnden mot diskriminering
  Näringsdepartementet: www.regeringen.se/naring
  Näringslivets nämnd för regelgranskning, NNR: www.nnr.se
  Nätuniversitetet: www.netuniversity.se

  O
  Offentliga Jobb: www.offentligajobb.se
  Offentliga sektorns särskilda nämnd, SHA-nämnden
  Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR: www.ofr.se
  Oljekrisnämnden: www.naring.regeringen.se
  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO: www.homo.se
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO: www.do.se
  Operahögskolan i Stockholm: www.operahogskolan.se
  Operan (Kungl. Operan AB): www.operan.se
  OSSE:s parlamentariska församling, Svenska delegationen

  P
  Partibidragsnämnden
  Patent- och registreringsverket, PRV: www.prv.se
  Patentbesvärsrätten, PBR: www.pbr.se
  Patriotiska Sällskapet, Kungl.
  Pensionsverk, Statens, SPV: www.spv.se
  Pensionärernas Riksorganisation, PRO: www.pro.se
  Personadressregisternämnd, Statens, SPAR-nämnden
  Pliktverket: www.pliktverket.se
  Polarforskningssekretariatet: www.polar.se
  Polisen, Polismyndigheterna: www.polisen.se
  Post- och telestyrelsen, PTS: www.pts.se
  Posten AB www.posten.se
  P-piller.nu: www.p-piller.nu
  Premiepensionsmyndigheten, PPM: www.ppm.nu
  Pressens opinionsnämnd, PON. www.po-pon.org
  Presstödsnämnden: www.presstodsnamnden.se
  Prins Eugens Waldemarsudde

  Q
  Quick Response

  R
  Radio- och TV-verket, RTV: www.rtvv.se
  Radiotjänst i Kiruna AB: www.radiotjanst.se
  Real Campus: www.realcampus.nu
  Rederinämnden
  Regeringen och Regeringskansliet: www.regeringen.se
  Regeringsrätten
  Regionkommittén: www.cor.eu.int
  Registernämnden
  Resegarantinämnden: www.kammarkollegiet.se
  Revisorsnämnden: www.revisorsnamnden.se
  Riddarhuset www.riddarhuset.se
  Riksantikvarieämbetet, RAÄ: www.raa.se
  Riksarkivet, RA: www.ra.se
  Riksbanksfullmäktige: www.riksdagen.se/folkvald/ledamo...
  Riksdagen: www.riksdagen.se
  Riksdagens arvodesnämnd (RA): www.riksdagen.se/folkvald/ledamo...
  Riksdagens överklagandenämnd (BN): www.riksdagen.se/folkvald/ledamo...
  Riksförbundet Sveriges lottakårer: www.lottorna.se
  Riksföreningen Sverigekontakt: www.sverigekontakt.o.se
  Riksförsäkringsverket, RFV
  Riksgäldskontoret: www.rgk.se
  Rikshemvärnsrådet, RiksHvr
  Riksidrottsförbundet, RF: www.rf.se
  Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS: www.roks.se
  Rikspolisstyrelsen, RPS: www.polisen.se
  Riksrevisionen :www.riksrevisionen.se
  Riksskatteverket, RSV
  Riksskådebanan: www.skadebanan.org
  Riksteatern: www.riksteatern.se
  Rikstrafiken: www.rikstrafiken.se
  Riksutställningar: www.riksutstallningar.se
  Riksvärderingsnämnden
  Riksåklagaren, RÅ : www.aklagare.se
  Rymdstyrelsen: www.rymdstyrelsen.se
  Råd för kärnavfallsfrågor, Statens, KASAM: www.kasam.org
  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige: www.esf.se
  Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, EU/FoU-rådet: www.eufou.se
  Rädda Barnen: www.rb.se
  Räddningsverk, Statens, SRV: www.srv.se
  Rättshjälpsmyndigheten: www.rhm.dom.se
  Rättshjälpsnämnden
  Rättsmedicinalverket, RMV: www.rmv.se
  Röda Korset: www.redcross.se t

  S
  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund: www.sst.a.se
  Sameskolstyrelsen: www.sameskolstyrelsen.se
  Sametinget: www.sametinget.se t
  Samfundet De Nio: www.samfundetdenio.com
  Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Kungl.: www.kungligasamfundet.org
  Samhall AB: www.samhall.se
  Samhällsguiden: www.samhallsguiden.riksdagen.se
  SeniorNet Sweden: www.seniornet.se
  Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete: www.sida.se
  SIS, Swedish Standards Institute: www.sis.se
  SJ AB: www.sj.se
  Sjunde AP-fonden: www.ap7.se
  Sjätte AP-fonden: www.apfond6.se
  Sjöassuradörernas Förening: www.sjoass.se
  Sjöfartsverket, SjöV: www.sjofartsverket.se
  Sjöhistoriska museet: www.sjohistoriska.se
  Skansen: www.skansen.se
  Skatterättsnämnden
  Skatteverket: skatteverket.se
  Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
  Skogsstyrelsen: www.svo.se
  Skoldatanätet: www.skolutveckling.se/skolnet
  Skolverket: www.skolverket.se
  Skolväsendets överklagandenämnd: www.overklagandenamnden.se
  Skyddsnätet: www.skyddsnatet.nu
  Skytteanska samfundet, Kungl.: www.skytteanskasamfundet.org
  SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: www.smhi.se
  Smittskyddsinstitutet, SMI: www.smittskyddsinstitutet.se
  Socialdepartementet: www.regeringen.se/social
  Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se
  SOS Alarm AB: www.sosalarm.se
  Specialfastigheter Sverige AB: www.specialfastigheter.se
  Specialpedagogiska institutet, SIT: www.sit.se
  Specialskolemyndigheten, SPM: www.spm.se
  Specialskolor
  Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI: www.sofi.se
  Stadsmiljörådet: www.stadsmiljoradet.org
  Standardiseringsråd, Sveriges, SSR: www.svenskstandard.se
  Statens Offentliga Utredningar, SOU: www.sou.gov.se
  Statistiska centralbyrån, SCB: www.scb.se
  Statistiska Föreningen: www.statfor.com
  Statlig inköpssamordning: www.avropa.nu
  Statskontoret: www.statskontoret.se
  Statsrådsarvodesnämnden: www.riksdagen.se/folkvald/ledamo...
  Statsrådsberedningen: www.regeringen.se/statsradsberedningen
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset: www.barnhuset.a.se
  Stiftelsen Framtidens kultur: www.framtidenskultur.se
  Stiftelsen för insamlingskontroll , SFI
  Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA: www.mistra-research.se
  Stiftelsen för strategisk forskning: www.stratresearch.se
  Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum: www.gallofsta.se
  Stiftelsen Innovationscentrum: www.innovationscentrum.se
  Stiftelsen PACKFORSK - Institutet för förpackning och distribution: www.packforsk.se
  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond: www.rj.se
  Stiftelsen utbildning Nordkalotten: www.utbnord.se
  Stockholm International Water Institute www.siwi.org
  Stockholms Akademiska Forum: www.stockholmsakademiskaforum.se
  Stockholms Internationella Forum: www.motfolkmord.com
  Stockholms universitet: www.su.se
  Stora Sköndal, Stiftelsen: www.sssd.se
  Storstadsdelegationen: www.storstad.gov.se
  Strålskyddsinstitut, Statens, SSI: www.ssi.se
  Studera.nu: www.studera.nu
  Studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS: www.sns.se
  Study In Sweden: www.studyin.sweden.se
  Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF: www.psycdef.se
  Stängselnämnden
  SUNET: basun.sunet.se
  Suntliv.nu: www.suntliv.nu
  Svea hovrätt med Miljööverdomstolen: www.svea.se
  Sveaskog AB: www.sveaskog.se
  SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll www.swedac.se
  Sweden.se: www.sweden.se
  Swedesurvey AB: www.swedesurvey.se
  Swedfund International AB: www.swedfund.se
  Swedish National Road Consulting AB, SweRoad: www.sweroad.se
  Svensk Biblioteksförening: www.biblioteksforeningen.org
  Svensk Bilprovning AB: www.bilprovningen.se
  Svensk Energi :www.svenskenergi.se
  Svensk Handel: www.svenskhandel.se
  Svensk Teknik och Design, STD: www.std.se
  Svenska Akademien :www.svenskaakademien.se
  Svenska aktuarieföreningen: www.aktuarieforeningen.com
  Svenska arkelogiska samfundet
  Svenska arkivsamfundet: www.arkivsamfundet.org
  Svenska astronomiska sällskapet: www.astro.su.se/sas
  Svenska Bokhandlareföreningen: www.booksellers.se
  Svenska Brandförsvarsföreningen: www.svbf.se
  Svenska Civilekonomiföreningen
  Svenska Elektriska Kommissionen, SEK: www.sekom.se
  Svenska ESF-rådet: www.esf.se
  Svenska FAO-kommittén
  Svenska Filminstitutet: www.sfi.se
  Svenska Fjärrvärmeföreningen: www.fjarrvarme.org
  Svenska FN-förbundet: www.sfn.se
  Svenska fornskriftssällskapet
  Svenska fotografers förbund: www.sfoto.se
  Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH: www.sfph.se
  Svenska Förläggareföreningen: www.forlagskansli.se
  Svenska försäkringsföreningen: www.sff.a.se
  Svenska geofysiska föreningen
  Svenska humanistiska förbundet
  Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps: www.sieps.su.se
  Svenska institutet, SI: www.si.se
  Svenska Jägareförbundet: www.jagareforbundet.se
  Svenska kraftnät, Affärsverket: www.svk.se
  Svenska kriminalistföreningen
  Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se
  Svenska litteratursällskapet
  Svenska Läkaresällskapet, SLS: www.svls.se
  Svenska matematikersamfundet: www.matematikersamfundet.org.se
  Svenska Miljönätet: www.svenskamiljonatet.se
  Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se
  Svenska Numismatiska Föreningen: www.numismatik.se
  Svenska Petroleuminstitutet: www.spi.se
  Svenska Revisorsamfundet SRS: www.revisorsamfundet.se
  Svenska rymdaktiebolaget: www.ssc.se
  Svenska Samernas Riksförbund, SSR: www.sapmi.se
  Svenska Skogsplantor AB: www.skogsplantor.se
  Svenska Språknämnden: www.spraknamnden.se
  Svenska statistikersamfundet: www.statistikersamfundet.se
  Svenska Statistiknätet: www.svenskstatistik.net
  Svenska sällskapet för antropologi och geografi
  Svenska Turistföreningen: www.svenskaturistforeningen.se
  Svenska Unescorådet: www.unesco-sweden.org
  Svenska UNICEF-kommittén: www.unicef.se
  Svenska Uppfinnareföreningen: www.uppfinnareforeningen.se
  Svenska Vitterhetssamfundet spraakdata.gu.se/lb/vittsam
  Svenska vägföreningen, SVF: www.vagforeningen.se
  Svensk-Danska Broförbindelsen, SVEDAB AB: www.svedab.se
  Svenskt biografiskt lexikon, SBL: www.sblexikon.se
  Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
  Svenskt Vatten AB www.svensktvatten.se
  Sverige mot rasism: www.sverigemotrasism.nu
  sverige.se: www.sverige.se
  Sverige-Amerika Stiftelsen: www.sweamfo.se
  Sverigefinska språknämnden: www.spraknamnden.se
  Sveriges advokatsamfund: www.advokatsamfundet.se
  Sveriges allmänna exportförening: www.exportforeningen.se
  Sveriges allmänna konstförening: www.konstforeningen.com
  Sveriges författarfond: www.svff.se
  Sveriges Författarförbund, SFF: www.forfattarforbundet.se
  Sveriges Försäkringsförbund: www.forsakringsforbundet.com
  Sveriges geologiska undersökning, SGU: www.sgu.se
  Sveriges Hembygdsförbund: www.hembygd.se
  Sveriges Kommuner
  Sveriges Kommuner och Landsting: www.skl.se
  Sveriges konsumentråd: www.konsument.a.se
  Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, SKBR: www.skbr.a.se
  Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund: www.skkf.com
  Sveriges nationalatlas: www.sna.se
  Sveriges Nationaldag, Rikskommittén
  Sveriges Pensionärsförbund, SPF: www.spfpension.se
  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, SP: www.sp.se
  Sveriges redarförening: www.sweship.se
  Sveriges Rese- och Turistråd AB: www.swetourism.se
  Sveriges riksbank: www.riksbank.se
  Sveriges riksdag: www.riksdagen.se
  Sveriges teatermuseum: www.sverigesteatermuseum.dtm.se
  Sveriges universitets- och högskoleförbund: www.suhf.se
  Sveriges Utbildningsradio AB: www.ur.se
  Synskadades riksförbund: www.srfriks.org
  Systembolaget AB: www.systembolaget.se
  Säkerhetspolisen, SÄPO: www.sakerhetspolisen.se
  Sällskapet Pro Patria, Kungl.
  Södertörns högskol:a www.sh.se

  T
  24-timmarsmyndigheten.se: www.24-timmarsmyndigheten.se
  Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB: www.tpb.se
  Taltidningsnämnden: www.presstodsnamnden.se
  TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet: www.tbv.se
  Teaterförbundet: www.teaterforbundet.se
  Teaterhögskolan i Stockholm: www.teaterhogskolan.se
  Teknikbrostiftelsen
  Tekniska högskolan, Kungl., KTH: www.kth.se
  Teracom AB: www.teracom.se
  Terminologicentrum, TNC: www.tnc.se
  Thielska galleriet: www.thielska-galleriet.a.se
  Tillsammans (Kampanj): www.tillsammans.gov.se
  Tillsyns- och föreskriftsrådet: www.tofr.info
  Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet: www.dom.se
  Tjänstepensions- och grupplivnämnd, Statens: www.spv.se
  Tobaksfakta: www.tobaksfakta.org
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI: www.foi.se
  Trafiken.nu: www.trafiken.nu
  Tredje AP-fonden: www.ap3.se
  Trygghetsfonden: www.trygghetsfonden.se
  Trygghetsstiftelsen: www.tsn.se
  Tullverket: www.tullverket.se
  Turistdelegationen: www.tourist.se

  U
  Umeå universitet: www.umu.se
  Ungdom mot rasism: www.umr.nu
  Ungdomsstyrelsen: www.ungdomsstyrelsen.se
  Uppsala universitet: www.uu.se
  Utbildnings- och kulturdepartementet: www.regeringen.se/utbildning
  Utlandslönenämnd, Statens, UtN: www.utn.nu
  Utlänningsnämnden, UN: www.un.se
  Utrikesdepartemente:t www.regeringen.se/utrikes
  Utrikesnämnden:
  Utrikespolitiska Institutet: www.ui.se
  Utsädeskontroll, Statens: www.utsadeskontrollen.se
  Utvecklingsrådet för den statliga: sektorn www.utvecklingsradet.se

  V
  Valideringsdelegationen: www.valideringsdelegationen.se
  Valmyndigheten www.val.se
  Valprövningsnämnden, VPN: www.riksdagen.se/folkvald/ledamo...
  VA-nämnd, Statens: www.va-namnden.se
  Vasamuseet: www.vasamuseet.se
  Vattenfall AB: www.vattenfall.se
  Venantius AB: www.venantius.se
  Verket för högskoleservice, VHS: www.vhs.se
  Verket för innovationssystem, VINNOVA www.vinnova.se
  Verket för näringslivsutveckling, NUTEK: www.nutek.se
  Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, Kungl.
  Vetenskapsakademien, Kungl.: www.kva.se
  Vetenskapsrådet www.vr.se
  Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl.
  Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kungl.
  Vetenskapssociteten i Lund: www.vetenskapssocieteten.lu.se
  Veterinära ansvarsnämnden: www.vetansvar.se
  Veterinärmedicinska anstalt, Statens: www.sva.se
  Vin & Sprit AB, V&S: www.vinsprit.se
  Visit Sweden www.visit-sweden.com
  Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl.: www.vitterhetsakad.se
  Voksenåsen A/S: www.voksenaasen.no
  Våga handla! (Kampanj) www.vagahandla.konsumentverket.se
  Vårdalstiftelsen: www.vardal.se
  Vårdguiden: www.vardguiden.se
  Väg- och Baninvest AB, Staten: www.vagochbaninvest.se
  Väg- och transportforskningsinstitut, Statens: www.vti.se
  Vägverket, VV: www.vv.se
  Vänerns seglationsstyrelse
  Växjö Universite:t www.vxu.se
  Växtsortnämnd, Statens: www.vaxtsortnamnden.se

  W
  www.oppnare.se: www.oppnare.se

  Y
  Yrkesföreningen Miljö och Hälsa: www.ymh.se
  Z
  Zornsamlingarna

  Ö
  Örebro Universitet: www.oru.se
  Örlogsmannasällskapet, Kungl., KÖMS: www.koms.se
  Östasiatiska museet: www.ostasiatiska.se
  Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH: www.onh.se
  Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS: www.oks.se
  Överklagandenämnden för totalförsvaret, ÖNT: www.psycdef.se/appeal

  Sveriges kommuner
  www.sverige.se/sverige/templates/EntrancePage____6032.aspx
  Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till Sveriges 290 kommuner.
  Du kan också söka avgränsat på varje kommuns webbplats.
  Kontaktuppgifter och webbplatser från A-Ö

  Län, landsting, regioner.
  www.sverige.se/sverige/templates/CountyPage____3165.aspx
  Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till landsting och regioner, länsstyrelsen, regional samhällsinformation samt regionala försäkringskassor och polismyndigheter.
  Dessa är sorterade på Sveriges 21 län:
  * Blekinge län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5115.aspx
  * Dalarnas län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5116.aspx
  * Gotlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5117.aspx
  * Gävleborgs län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5118.aspx
  * Hallands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5119.aspx
  * Jämtlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5120.aspx
  * Jönköpings län: www. sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5121.aspx
  * Kalmar län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5122.aspx
  * Kronobergs län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5123.aspx
  * Norrbottens län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5124.aspx
  * Skåne län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5125.aspx
  * Stockholms län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5126.aspx
  * Södermanlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5127.aspx
  * Uppsala län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5128.aspx
  * Värmlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5128.aspx
  * Västerbottens län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5130.aspx
  * Västernorrlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5132.aspx
  * Västmanlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5132.aspx
  * Västra Götalands län: sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5133.aspx
  * Örebro län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5134.aspx
  * Östergötlands län: www.sverige.se/sverige/templates/CountyPageLevel2____5135.aspx

  Andra länkar.
  * Alla försäkringskassor: www.sverige.se/sverige/templates/SelectionLevel1____8963.aspx
  * Alla landsting och regioner: www.sverige.se/sverige/templates/SelectionLevel1____7004.aspx
  * Alla länsstyrelser: www.sverige.se/sverige/templates/SelectionLevel1____7002.aspx
  * Alla polismyndigheter: www.sverige.se/sverige/templates/SelectionLevel1____8966.aspx
  * Försäkringskassan: http://www.forsakringskassan.se/
  * Landstingsförbundet: http://www.skl.se/
  * Polismyndigheten: http://www.polisen.se
  * Regeringen och Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/
  * Riksdagen: http://www.riksdagen.se/